Actievoorwaarden MSC winactie garnalencocktail

Actievoorwaarden MSC winactie garnalencocktail

1. Algemeen

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Marine Stewardship Council —hierna MSC of ‘organisator’ genoemd’— winacties die rond de certificering van de grijze garnaal —verder ‘de actie’— worden georganiseerd. De te winnen prijzen kunnen verder in deze voorwaarden worden teruggevonden. MSC is gevestigd op Koninginnegracht 8, 2514 AA Den Haag, Nederland.

2.     De Actie heeft als doel om de volgers van de MSC Facebookpagina en het MSC Instagramkanaal op te roepen om een recept te delen van een Noordzee garnalencocktail om vervolgens kans te maken op één van de verschillende prijzen.

3.     De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de bekendmakende actiepost door MSC op Facebook en Instagram op 15 oktober 2018 t/m 19 november 2018.

4.     De Organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum. 

5.     De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
 

2. Deelname

6.     Deelnemer aan de Actie is iedereen die onder de actiepost op de MSC Facebookpagina en/of MSC Instagramkanaal een receptuur van een garnalencocktail deelt. Recepturen die onder de actiepost op Facebook en Instagram door deelnemers worden geplaatst, worden hier-na aangehaald als ‘het Ingezonden Werk’.

7.     Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

8.     Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in or-ganisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met de social mediaplatformen waarop deze georganiseerd wordt.

9.     Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in België.

10.  Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Ac-tie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd. Alle gegevensverwerking gebeurd volgens de geldende GDPR-normen en met respect voor de privacy van de deelnemers.

11.  Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 19 november 2018 onder de actiepost op de MSC Facebookpagina of de MSC Instagram een eigen recept te delen van een garnalencocktail.

12.  Voor zover er auteursrechten berusten op het door Deelnemer Ingezonden Werk, gaat Deelnemer er mee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan door de Organisator. Ingezonden recepturen mogen door MSC worden gebruikt in zijn communicatie. Dit omvat, zonder exhaustief te zijn: publicatie op de MSC website, de social mediakanalen, gedrukte communicatietools, …

13.  Deelnemer aan de Actie gaat akkoord met eventueel gebruik van ‘het Ingezonden Werk’ voor promotionele doeleinden op Facebook en Instagram.

14.  In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

3. Prijzen en uitreiking

15.  In totaal zijn er 4 prijzen via Facebook en Instagram te winnen, namelijk  een vistocht op een garnalenkotter voor 2 personen op 7 November 2018 En één (1) keer een diner voor twee personen bij restaurant Bodo in Gent twv van maximaal € 125,- en één (1) keer een diner bij restaurant Rosch ter waarde van €125,-. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld of tegoedbonnen en de garnalenvistocht is op 7 november 2018. Het is tevens verboden de ge-wonnen prijs door te verkopen of te verhandelen. In verband met de beschikbaarheid van garnalen en de garnalencocktail in de desbetreffende restaurants, dient de reservering ge-maakt te worden voor 31 december 2018. De winnaars van het diner zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig boeken van een datum. MSC kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het missen van een diner door laattijdige reservering of beperkte beschikbaarheid bij het restau-rant.

16.  Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest op Facebook en Instagram de winnaar voor de diners. Met de winnaar wordt via Facebook of Instagram contact opgenomen voor de levering van de prijs. De jury zal recepten toetsen op originaliteit, haalbaarheid en smaak.

17.  Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

18.  De winnaar wordt op 21november 2018 bekendgemaakt

19.  De winnaar wordt met naam bekendgemaakt onder de actiepost op de MSC Facebookpagina en MSC Instagram. MSC behoudt zich het recht om deze boodschap ook op andere communicatiekanalen, zoals haar website of gedrukte communicatiedragers, bekend te maken.

20.  Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

21.  Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

4. Aansprakelijkheid en slot

22.  De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

23.  De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch door schade veroorzaakt in het transport.

24.  Voor klachten die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich wenden tot MSC, telefonisch via +31 (0)70 360 5979 of per e-mail via benelux@msc.org 

25.  Op deze winactie is het Nederlands recht van toepassing.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}