Nyheder og mening

Q & A for selvsuspenderingen af DFPO, DPPO og SPFPO sildefiskeriet i Skagerrak, Kattegat og den Vestlige Østersø

september 20, 2018

Q & A for selvsuspenderingen af DFPO, DPPO og SPFPO sildefiskeriet i Skagerrak, Kattegat og den Vestlige Østersø

Er hele fiskeriet suspenderet?

Ja. De to bestande, Nordsø efterårsgydende sild og Vestlig Østersø forårsgydende sild er inkluderet i den samme certificeringsenhed, da fiskeriet foregår i områder hvor de to bestande blandes.

Er andre fiskerier påvirket?

Ja. Det tyske fiskeri efter Vestlig Østersø forårsgydende sild er også påvirket. Klienten for dette fiskeri er Erzeugergemeinschaft der Hochsee – und Kutterfischer GmbH og Acoura er Certificeringsorgan. Fiskeriet var igennem en overvågningsrevision d. 25. juli 2018. resultatet af denne revision bliver offentliggjort d. 21. september 2018 og konkluderer at fiskeriet vil blive suspenderet, med effekt fra 21. september 2018.

Hvad betyder suspenderingen?

Suspenderingen betyder at sild fra DFPO, DPPO og SPFPO sildefiskeriet i Skagerrak, Kattegat og den Vestlige Østersø fanget efter 21. september 2018 ikke længere kan sælges med MSC mærket. Fisk fanget før suspenderingsdatoen kan stadig sælges som MSC-certificeret hvis Certificeringsorganet kan bekræfte klientens evne til at adskille fisken baseret på fangstdatoen.

Stopper fiskeriet?

Nej. Fiskeriet vil fortsætte som sædvanligt, men det kan ikke længere sælges som MSC-certificeret. Sildefiskeriet i den Vestlige Østersø (FAO område 22-24) er primært et vinderfiskeri (november-februar). Sildefiskeriet i Skagerrak (FAO område 3a) foregår året rundt med mest aktivitet i det sene efterår.

Hvad betyder selvsuspendering?

En selvsuspendering er en frivillig beslutning fra fiskeriklienten om at suspenderes deres MSC fiskericertifikat. Et selvsuspenderet fiskeri kan ikke påhævde sig MSC certificering.

Hvad adskiller selvsuspendering fra en almindelig suspendering?

I henhold til MSCs krav kan et fiskeri frivilligt bede dets certificeringsorgan om at selvsuspendere et fiskeri. Der kan være flere grunde til at vælge dette, fx finansielle eller administrative. I dette tilfælde var fiskeriklienterne klar over ICES reviderede vurdering af bestanden og forstod at deres fiskeri ikke længere levede op til kravene i MSCs fiskeristandard. For at undgå en unødvendig revision bad de deres certificeringsorgan om at selvsuspendere fiskeriet.

Hvordan er selvsuspendering anderledes end en tilbagetrækning fra MSC programmet? 

En selvsuspendering betyder at fiskeriet teknisk set stadig er engageret i MSC programmet. Certifikatet kan genoprettes indenfor den oprindelige fem års certificeringsperiode. En tilbagetrækning betyder at fiskeriet forlader MSC programmet. For at genindtræde i programmet skal et tilbagetrukket fiskeri gennemgå en ny, komplet genvurdering. Under alle omstændigheder, suspendering, selvsuspendering eller tilbagetrækning, kan fiskeriet ikke påhævde sig MSC certificering.

Hvorfor er dette fiskeri suspenderet?

Den seneste videnskabelige vurdering af forårsgydende sild i Vestlig Østersø fra Det Internationale Havforskningsråd (ICES) konkluderede at bestanden ikke er i god stand. Biomassen er under referencepunktet Blim, hvilket indikerer at rekrutteringen er svækket. Den nye videnskabelige information antyder at fiskeriet på denne sildebestand ikke længere lever op til MSCs Fiskeristandard. Det er certificeringsorganet (CAB) der vurderer om fiskeriet stadig lever op til kravene for certificering, men fiskeriet kan også vælge at selvsuspendere fiskeriet og det er hvad klienterne DPPO, DFPO og SPFPO har valgt.

Hvorfor er bestanden af forårsgydende sild i den Vestlige Østersø skrumpet?

Biomassen af forårsgydende sild i den Vestlige Østersø er faktisk vokset siden 2011. grunden til de ændrede videnskabelige vurderinger af bestandens status er tekniske ændringer i vurderingen og reviderede referencepunkter. Under den seneste benchmarking af bestanden i 2018 blev der brugt en ny statistisk model. Nye survey indekser blev tilføjet for at forbedre viden om rekrutteringen og fordelingen af unge sild. Disse ændringer resulterede i en nedadgående revision af den historiske opfattelse af bestandens sundhed. Biomasse grænse referencepunktet (Blim)  - det punkt hvorunder en bestands sundhed viurderes til at være kritisk – blev hævet af ICES fra 90.000 ton til 120.000 ton. Som en konsekvens af dette er bestandsstørrelse nu under Blim og har været det siden 2007.

Skal fiskeriet implementere en plan for at korrigere dette?

Nej, ikke i tilfælde af selvsuspendering.

Hvorfor er der ikke en 30-dages karensperiode mellem annonceringen og den dato hvor suspenderingen træder i kraft?

De to involverede certificeringsorganer, MRAG Americas og Acoura, har harmoniseret annonceringen af suspenderingen af de to fiskerier. De benytter begge MSCs General Certification Requirements v. 2.1. hvor den 30 dages karensperiode ikke er inkluderet.

Hvilke alternative kilder til MSC certificeret sild?

Der findes mange MSC certificerede sildefiskerier i Nordsøen, Østersøen og Nordøstatlanten

Nordsøen:

SPFPO Swedish North Sea herring

DPPO and DFPO North Sea herring

Norway North Sea and Skagerrak herring

PFA & SPSG North Sea Herring

Northern Ireland Pelagic Sustainability Group(NIPSG) Irish Sea-Atlantic mackerel & North Sea herring

FROM Nord North Sea and Eastern Channel pelagic trawl herring

Østersøen:

Finland Baltic herring & sprat

Nordøstatlanten:

SPSG, DPPO, PFA, SPFPO & KFO Atlanto-Scandian purse seine and pelagic trawl herring

ISF Norwegian & Icelandic herring trawl and seine

Faroese Pelagic Organisation Atlanto-Scandian herring

Norway spring spawning herring

Northern Ireland Pelagic Sustainability Group (NIPSG) Irish Sea herring

 

Links and resources:

About the fishery on the MSC Track a Fishery website: DFPO, DPPO and SPFPO Skagerrak, Kattegat and Western Baltic Herring Fishery

ICES advice for Western Baltic spawning herring: Herring (Clupea harengus) in subdivisions 20–24, spring spawners (Skagerrak, Kattegat, and western Baltic) 31 May 2018.

 

Kontakt:

MSC SCANDINAVIA AND BALTIC REGION

COMMUNICATION LEAD:

Majken Møller, Communications and marketing manager, Denmark

majken.moller@msc.org tel + 45 53 555 008

Linda Sörnäs, PR and Marketing Manager, Sweden

linda.sornas@msc.org  mobile: +46(0)738022503, office: +46(0)8 503 872 40

FISHERIES OUTREACH LEAD

Kari Stange, Senior Stakeholder Engagement Manager, Scandinavia and Baltic Sea Region, kari.stange@msc.org tel +46 76 777 7512 (Fisheries outreach Lead)

Other:

Minna Epps, Program Director, Scandinavia and Baltic Sea Region, 

minna.epps@msc.org  tel +46 730 385897

Ellen Bruno, Senior Commercial Manager, Scandinavia and Baltic Sea Region                    ellen.bruno@msc.org  tel +46 767 869512

 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}