Pressemeldinger

Nye norske MSC-sertifiserte arter

oktober 9, 2017

Etter en grundig gjennomgang og vurdering av de norske fiskeriene etter lange (Molva molva), brosme (Brosme brosme) og rognkjeks (Cyclopterus lumpus), har det uavhengige sertifiseringsselskapet Acoura Marine Ltd fastsatt at fiskeriene oppfyller de høye kravene i MSCs standard for bærekraftig fiske. Dette innebærer at de fra i dag er MSC-sertifiserte og at all lange, brosme og rognkjeks fra disse fiskeriene derfor har muligheten til å bære MSCs miljømerke fremover.

Omfattende vurderingsprosess med et positivt resultat

Sertifiseringsprosessen startet i august 2016. Island hadde da allerede fått MSC-sertifisering for disse artene på plass og man så en økt etterspørsel etter dette i markedet.

Vurderingsprosessen av fiskeriene har inneholdt en omfattende gjennomgang av relevant litteratur og datakilder, samt konsultasjoner med interessenter, hvorav Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har bidratt med innspill. Vurderingene og innspillene har dreid seg om hvorvidt fiskeriene oppfyller MSCs fiskeristandard, som bygger på tre hovedprinsipper: bærekraftige fiskebestander, minimering av miljøpåvirkningen, og en effektiv fiskeriforvaltning. Basert på dette informasjonsgrunnlaget har sertifiseringsselskapet Acoura Marine Ltd fastsatt at fiskeriene oppfyller disse kravene.

«Vi er fornøyd med å få denne sertifiseringen i havn – prosjektet var en respons på et sterkt påtrykk fra enkelte av våre nøkkelmarkeder, og vi er nå tilfredse med å kunne levere den dokumentasjonen de ønsker» sier Tor B. Larsen, miljørådgiver i Norges Fiskarlag.

God kontroll og informasjon

Lange og brosme fiskes av en variert flåte i både norske og EU farvann. Langs norskekysten fiskes det med line, garn og teiner – sistnevnte i liten skala. Lenger til havs er autolineflåten sentral – spesielt i direktefisket etter lange.  Til slutt foregår fisket etter rognkjeks med garn først og fremst i Troms og Finnmark. Dette er et svært kystnært og småskala fiskeri.

Totalt ble det fanget 18.677 tonn lange, 14.798 tonn brosme og 453 tonn rognkjeks i 2016. Dette betyr at 69% av all norsk fisk som landes er nå MSC-sertifisert. Fiskeriene er kontrollert gjennom det norske fiskeriforvaltningssystemet. De er godt dokumentert og det finnes et bredt spekter av informasjon tilgjengelig i form av for eksempel loggbøker, landingsopplysninger og biologisk prøvetakingsdata.

I de fleste tilfeller får fiskerier som blir MSC-sertifisert såkalte vilkår, som innebærer at de må oppnå visse forbedringer innen en viss tid for å beholde sitt sertifikat. På denne måten bidrar MSC-sertifiseringen til stadige forbedringer. For disse fiskeriene fremgår det i sertifiseringsrapporten at for alle de tre artene, må det blant annet implementeres klart definerte høstingsregler (Harvest Control Rules) og at en strategi må på plass for å håndtere påvirkningene fiskeriene har på truede og beskyttede arter.

Utvidede markedsmuligheter 

Det ettertraktede sluttproduktet av rognkjeks er rognen som viderebehandles til kaviar. En av årsakene til at Norges Fiskarlag ønsket å få fisket av rognkjeks MSC-sertifisert var mye grunnet etterspørselen etter MSC-sertifisert rogn fra blant annet Sverige. Hva gjelder lange og brosme så benyttes de hovedsakelig som tørrfisk for det svenske markedet, tørket og saltet klippfisk for de karibiske og latinamerikanske markedene, og frosne og ferske fileter for de vesteuropeiske markedene.

«Man ser en gjennomgående trend, både i Skandinavia og andre europeiske markeder, at forbrukere ønsker å gjøre bedre og bevisste valg når de handler mat. Med denne sertifiseringen på plass åpner det ikke bare muligheter for norske markedsaktører å øke tilbudet av MSC-sertifiserte produkter, men også større valgmuligheter for forbrukerne å kjøpe bærekraftig fanget sjømat med MSCs miljømerke.» sier Mari Nordstrøm, markedsførings- og kommunikasjonssjef MSC Norge. 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}