Pressemeldinger

Store norske fiskerier går inn i MSC-vurdering

desember 16, 2016

Norges Fiskarlag har startet full vurdering opp mot Marine Stewardship Councils (MSC) fiskeristandard for sitt fiske av kolmule i Nord-Atlanteren og tobis, øyepål og havbrisling fra Nordsjøen.

En grundig og robust vurderingsprosess

For å oppnå kravene i MSCs fiskeristandard, må fiskeriene oppfylle 28 ytelsesindikatorer for bærekraft, som er fordelt på tre hovedprinsipper: fiskebestanden må være bærekraftig, fiskeriene må minimere miljøpåvirkningene, og et effektivt forvaltningssystem må være på plass.

En MSC-vurdering er forankret i beste tilgjengelige vitenskapelige bevis og interessenter oppfordres til å delta aktivt i vurderingsprosessen. Vurderingen er beregnet til å ta 12 måneder, og blir ledet av en tredje part fra DNV GL, som vil gjennomgå all tilgjengelig informasjon fra interessenter og vitenskap. Camiel Derichs, som er MSCs regiondirektør for Europa, kommenterer: «Vi ønsker de norske fiskeriene for kolmule i Nord-Atlanteren og tobis, øyepål og havbrisling i Nordsjøen velkommen i vurderingsprosessen».

Dersom fiskeriene blir sertifiserte, vil kolmulen bli lagt til som en ny sertifisert art i det allerede MSC-sertifiserte norske vårgytende sildefisket, mens det norske tobis-, øyepål- og havbrislingfisket vil bli sertifisert som et separat fiskeri.

Markedet driver frem positiv endring

I 2015 ble det fanget 489 000 MT kolmule, 44 000 MT øyepål, 101 000 MT tobis og 9 000 MT havbrisling av norske båter med flytetrål, bunntrål og ringnot. Disse artene brukes primært til produksjon av fiskemel og fiskeolje for det globale markedet, hvor oppdrettsnæringen er en stor mottaker. Dersom fiskeriene oppnår MSC-sertifisering, forventes det at produksjon av bærekraftig marint råstoff til for eksempel laksefôr, vil vokse.

Hoveddrivkraften bak Norges Fiskarlags søknad om MSC-sertifisering for disse artene, er markedets etterspørsel etter MSC-sertifisert råstoff av fiskemel og fiskeolje. Tor B. Larsen, Miljørådgiver i Norges Fiskarlag, som koordinerer og representerer klientgruppen under sertifiseringsprosessen kommenterer: «Det er en økende etterspørsel etter sertifisert bærekraftig råstoff i fiskemel- og fiskeoljeindustrien, og norsk industri må møte disse markedskravene. Vi er glade for at fiskeriene er inne i vurdering, og vi ser frem til en grundig prosess ledet av DNV GL».  

Camiel Derichs har fulgt denne positive trenden med økt etterspørsel etter pålitelig verifikasjon av bærekraft innen fiskemel- og fiskeoljeindustrien, og forteller: «rundt 20% av årlig global villfanget produksjon brukes til fiskemel- og fiskeoljeproduksjon. Mesteparten av disse ingrediensene ender opp som dyrefôr, og en økende andel av fiskeoljen brukes til kosttilskudd. Det er viktig at artene på lavt trofisk nivå, som vanligvis brukes i denne forsyningskjeden, blir forvaltet på en bærekraftig måte, da disse artene ofte spiller en nøkkelrolle i økosystemet. I løpet av de siste 20 årene har MSC opplevd en stadig økende interesse blant industrifiskeriene for å bli vurdert opp mot verdens ledende standard for bærekraftig fiske. Vi ønsker denne utviklingen velkommen, og den indikerer at fiskefôrbransjen og kosttilskuddsindustrien i stadig økende grad ønsker en uavhengig og pålitelig verifikasjon av bærekraft for sine anskaffelser». 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}