Nyheter — Marine Stewardship Council
Personal tools
Log in

Skip to content. | Skip to navigation

Sections
You are here: Home Om MSC Nyheter

Ny undersökning visar på dramatisk ökning av allmänhetens kännedom om MSC-märket

Oct 04, 2010

Nästan en av fyra vuxna känner till MSC:s (Marine Stewardship Council) miljömärke, enligt en undersökning som utfördes av AMR Marketing Research i juli 2010. Det är en ökning med mer än 250 % sedan 2008.

Den senaste undersökningen, som genomfördes i USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan, visar att 23 % av den vuxna befolkningen i dessa områden nu känner till MSC:s miljömärke. Det är en ökning med 9 procent sedan 2008. 

Kännedomen om MSC-märket varierar i de olika länderna, men är just nu störst i Tyskland, där 36 % känner till märket (en ökning från 10 % 2008).

Snabbt växande trend bland konsumenter sedan 2008

Simon Edwards, ansvarig för global marknadsföring och kommunikation på MSC, säger: ”Den senaste undersökningen avslöjar en snabbt ökande trend bland konsumenterna i dessa länder sedan undersökningen 2008. Konsumenterna reagerar alltmer positivt på MSC-märket och väljer ut det i syfte att fatta informerade inköpsbeslut. Denna ökade kännedom tillsammans med ett skönjbart köpbeteende baserat på hållbarhet i dessa  länder bekräftar att konsumenternas långsiktiga engagemang för hållbarhet ökar.”

”Resultatet understryker också de fördelar, både ekonomiska och i form av ökat anseende, som det nya MSC-märket kan innebära för våra partnerorganisationer och illustrerar hur framgångsrika de senaste marknadsföringskampanjerna för MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter har varit. I år gick MSC ihop med butiker och fiskvarumärken för att marknadsföra hållbara fisk- och skaldjursprodukter ute i handeln. Konsumenterna har reagerat positivt på hållbarhetsbudskapet i butikerna och den gemensamma kampanjen ledde till ett betydande uppsving i försäljningen och ytterligare förstärkning av tilltron till våra partnerorganisationers hållbarhetsmeriter.”

Intresset för MSC-märkta produkter ökar

Undersökningen visar att miljömärkning, och MSC-märkta produkter i synnerhet, har blivit viktigare för konsumenterna allteftersom de anammar en mer hållbar livsstil.

Konsumenterna meddelar inte bara att de väljer ut och köper mer miljömärkta produkter nuförtiden (37 %), undersökningen  visar också att ett ökande antal konsumenter blir mer miljömedvetna och engagerade i hållbarhet (56 %), mindre priskänsliga (32 %) och mer beredda att anstränga sig extra för att köpa miljömärkta produkter (24 %).

De MSC-märkta produkternas marknadspenetration har ökat snabbt i alla regioner under de senaste två åren. Dock inte lika snabbt som kännedomen om MSC-märkta produkter. Undersökningen visar att kännedomen om och engagemanget i MSC-märkta fisk- och skaldjursprodukter är mycket högre än marknadspenetrationen (i genomsnitt 23 % jämfört med 4 %). Denna mottagliga marknad är därför ett stort incitament för våra partnerorganisationer att utöka sitt MSC-märkta utbud ytterligare.

Påverkar konsumenternas köpbeslut

Den större tilltron till miljömärkning påverkar konsumenternas köpbeslut. Totalt sett ansåg 55 % av de som besvarade enkäten att miljömärkning är ett effektivt sätt att förändra miljö- och samhällsproblem (33 % var fortfarande osäkra) och 65 % att inköp av MSC-märkta produkter skulle bidra till förbättringar av havsmiljön (31 % var fortfarande osäkra). Jämfört med undersökningen 2008, är en ökande mängd konsumenter villiga att ändra sina fasta köpvanor till fördel för MSC- och andra miljömärkta produkter för att deras inköp ska ligga i linje med deras personliga värderingar. För 24 % av de som besvarade enkäten, var miljömärkta produkter ett planerat inköp vilket innebar att konsumenterna var villiga att gå till en annan butik om de miljömärkta produkterna de letade efter inte fanns. 

På alla dessa marknader är det största hindret för inköp helt klart det antal konsumenter som fortfarande inte känner till det positiva val de kan göra genom att köpa MSC-märkta produkter. Det finns dock en enorm potentiell marknad på ca 44 % av konsumenter som är mycket engagerade i fisk och skaldjurs hållbarhet och som anser att de kan bidra genom att köpa miljömärkta produkter. Detta är en betydande möjlighet för butiker att öka sin försäljning och stärka sina varumärken med hjälp av kostnadseffektiva butikskampanjer.

MSC-märket ökar värdet för våra partnerorganisationer

“Undersökningen visar tydligt hur engagerade konsumenterna är i hållbara fisk- och skaldjursprodukter och hur stark konsumenternas tilltro till miljömärken är. Det är mycket uppmuntrande att konsumenterna i de sex länder där undersökningen genomfördes blir allt mer mottagliga för MSC-märket och visar på stor kännedom”, kommenterar Rupert Howes, MSC:s vd. ”Sedan 2008 har vi ökat våra ansträngningar och gått ihop med våra partnerorganisationer bland fisken och leverantörer för att lansera en marknadsföringsstrategi mot konsumenter och öka värdet på vårt blå miljömärke. Undersökningen visar att våra gemensamma ansträngningar lönar sig. Det här är en mycket viktig väg framåt för oss och vi kommer att fortsätta arbetet med att öka kännedomen om MSC-programmet och miljömärket, samtidigt som vi ökar tilltron till de anslutna fiskenas, butikernas och fiskvarumärkenas hållbarhetsmeriter. Nu har näringslivet chansen att öka utbudet av MSC-märkta produkter för att vinna både hjärta och själ hos en målgrupp som bara växer.”

Matthieu Lambeaux, vd på Findus France, lägger till: ”I januari och februari 2010 gick vi ihop med Carrefour, Labeyrie och Connétable för att öka konsumenternas kännedom om MSC-märket och hjälpa konsumenterna att göra positiva miljöval. Les Jours Bleus, som var en gemensam kampanj för flera varumärken, visade sig vara ett fantastisk sätt att marknadsföra certiferade, hållbara fisk- och skaldjursprodukter ute i handeln. Den kostnadseffektiva kampanjen hjälpte oss att utnyttja en växande marknad för hållbara fisk- och skaldjursprodukter och öka vår marknadsandel i Carrefours butiker. Vi ökade vår marknadsandel för panerad fisk i Carrefours butiker med 30 % räknat i volym.

Den ökade kännedomen vinner också stöd i annan undersökning som beställdes i Nederländerna i mars 2010, där 22 procent av de som besvarade undersökningen kunde identifiera MSC-märket .

För en framställning av undersökningsresultatet, kontakta ditt lokala MSC-kontor.

Om AMR

AMR:s marknadsundersökning genomfördes i syfte att mäta kundernas attityder och beteende beträffande miljömärkning, hållbara fisk- och skaldjursprodukter samt MSC på sex av MSC:s viktigaste marknader. Sammanlagt 3 600 intervjuer genomfördes i Storbritannien, USA, Tyskland, Japan, Kanada och Frankrike. Urvalet har strukturerats för att kunna projiceras nationellt på den vuxna befolkningen i varje land och är statistiskt giltigt med en tilltrosnivå om 95 % (+/- 4 %).

Konsumentundersökningar för att mäta attityder och beteende beträffande miljömärkning, hållbara fisk- och skaldjursprodukter och MSC, genomförs vartannat år för att övervaka kundkännedomen om och engagemanget i MSC-märkta produkter på marknaden. 2010 års undersökning innehöll det utvecklade och förbättrade MSC-märket, som först lanserades på marknaden i oktober 2009.
Påverkan minimerades genom följande åtgärder:

  • Dessa frågor ställdes före andra frågor i undersökningen.
  • Den text som identifierar miljömärket togs bort.
  • Märket beskrevs som en logotyp snarare än miljömärkning.
  • Under rekryteringen av respondenterna gavs ingen antydan om vad undersökningen avsåg att pröva.

För mer information om undersökningsmetoden, kontakta media@msc.org.

Om les Jours Bleus

I januari och februari 2010 gick Findus, Labeyrie, Connétable och MSC ihop med Carrefour Group för att lansera les Jours Bleus (de blå dagarna), en nationell butiksreklamkampanj i Frankrike. Kampanjens resultat överträffade partnerorganisationernas förväntningar. Under les Jours Bleus ökade Findus sin marknadsandel för panerad fisk i Carrefours butiker med 30 procent i volym. Försäljningen av Connétableprodukter ökade tiofaldigt jämfört med företagets genomsnittliga försäljning under året. Partnerorganisationerna ska driva kampanjen igen nästa år.

Om Panelwizard

Internetundersökningen genomfördes av Panelwizard i mars 2010. Totalt 539 onlineenkäter besvarades av butikskunder över 16 år. Provet är statistiskt giltigt med en tilltrosnivå om 95 % (+/- 4 %).

Document Actions