MSC förstärker och förenklar certifieringsprocessen — Marine Stewardship Council
Personliga verktyg
Logga in
Du är här: Hem Press Nyhetsarkiv MSC förstärker och förenklar certifieringsprocessen

MSC förstärker och förenklar certifieringsprocessen

2018-02-06

MSC kommer under 2018 stärka organisationens försäkringsmodell, lansera förändrade krav för certifiering av fiske och spårbarhet samt inleda översynen av fiskestandarden.

Att fiska hållbart är komplex och ständigt under utveckling. Kraven för vad som är ett hållbart fiske fastställs diskuteras ofta bland olika intressenter. MSC är en organisation som lyssnar och arbetar hårt för att både förstå och möta ökade förväntningar kring hållbarhet, samtidigt som MSC:s standarder fortsatt vara praktiskt, tillgängligt och vetenskapligt baserade.

Certifierat hållbart fiske är en viktig del av lösningen för att hantera trycket på våra hav. MSC är fast besluten att förbli världsledande för hållbar fiskeförvaltning. bidra till en hållbar användning av våra hav och stödja livsmedelsförsörjning världen över, i linje med FN:s hållbara utvecklingsmål.

Förstärkning av MSC:s försäkringsmodell

MSC har beslutat att ta reda på vilka verkliga eller upplevda problem som finns i det tredjepartsförsäkringssystem som används för att granskas mot MSC:s standarder. För att säkerställa effektiviteten i försäkringssystemet har en arbetsgrupp sett över vilka åtgärder som vidtas för att ge robusta, oberoende och opartiska certifieringar. Efter arbetsgruppen rekommendationer har styrelsen beslutat att granska flera delar av MSC:s försäkringssystem 2018.

  • Översyn av MSC:s försäkringsmodell: MSC har initierat en dialog för att se över MSC:s tredje parts-försäkringssystem. MSC har bjudit in andra standarder och intressenter att diskutera gemensamma erfarenheter som ska leda till att förbättringar kan genomföras. Initiativet syftar till att förbättra förståelsen för de åtgärder som certifieringsorganen har infört för att säkerställa opartiskhet, att synliggöra vilka potentiella förbättringar behövs sant att utforska alternativa försäkringsmodeller. 
  • Villkor för certifiering: MSC-certifiering kräver årliga revisioner för att säkerställa att varje fiskeri behåller sin status och implementerar sina förbättringar. MSC har beställt en djupgående analys av Accreditation Services International (ASI). ASI kommer att granska certifieringsorganens revisoner och bedömningar och ska i slutändan lämna sina rekommendationer för eventuella ändringar av MSC:s krav. 
  • Peer Review av fiskegranskningar: MSC stärkte peer review processen för bedömningar genom att inrätta en oberoende peer review grupp i augusti 2017. Gruppen innehåller cirka 50 experter inom marina vetenskapsområden och sjömatshandel och ger tredjeparts certifierare fiskebedömningar ytterligare förtroende. MSC kommer att granska peer review systemet och överväga att utvidga användningen av det till områden där vetenskaplig osäkerhet råder.

Viktiga ändringar i kraven på MSC-certifiering

MSC:s certifieringskrav för fiske och leverantörskedjan anger hur certifieringsorganen bedömer dem mot MSC:s standarder. Viktiga ändringar av kraven inkluderar:

  • Förstärkning av arbetskraven: På grund av en växande oro för tvångs- och barnarbete i den globala livsmedelskedjan kommer MSC att utvidga de befintliga bestämmelserna. I dagsläget är inte företag som åtalats för brott mot tvångsarbete berättigade att delat i MSC:s program. MSC föreslår nu att högriskföretag i leverantörskedjan ska genomgå en revison för t.ex. SEDEX, BSCI och SA8000 eller annan trovärdig tredjeparts certifiering för sociala normer där tvångs- och barnarbete ingår. Fiskeriföretag och företag som använder sig av MSC:s spårbarhetsstandard till havs kommer att göra en själv-deklaration för att försäkra att åtgärder, policyer och praxis finns på plats för inget tvångs- och barnarbete föregår. Fiskerierna och företagen i leverantörskedjan ska uppfylla de nya kraven från 2019. För fisken med högrisk för tvångs- och barnarbete kommer MSC att utöka dessa krav till en revision när tredje partscertifiering för sociala normer för havsverksamheten har utvecklats.
  • Nya krav för bedömningsenhet: MSC kommer att kräva all fiskeriverksamhet som bedrivs på ett och samma målbestånd under samma resa ska uppfylla MSC:s krav för ett hållbart fiske. MSC initierade denna granskning som svar på den oro som uppstått kring den befintliga regeln som tillåter ett fartyg att fånga fisk från ett och samma bestånd med både certifierade och o-certifierade fiskeredskap eller fångstmetoder på en och samma resa. Något som inte kommer att vara tillåtet med de nya kraven. I enlighet med FAO:s riktlinjer kommer de fisken som sätts under granskning efter februari 2019 måste uppfylla de nya kraven. De fisken som redan är under granskning eller certifierade kommer att ha tre år från augusti 2018 för att övergå till de nya kraven. 
  • Förenklad bedömningsprocess av fisket: Efter remisser och pilotprojekt under de senaste 18 månaderna kommer MSC att avge en ny förenklad bedömningsprocess i augusti 2018. Den nya processen syftar till att öka mängden input från intressenter revisionsprocessen och vägleda revisorers fokus vid platsbesök, vilket ska leda till mer robusta granskningsrapporter.

MSC:s fiskeristandard under granskning

Vart femte år granskar och uppdaterar MSC sin fiskestandard, i enlighet med etablerade internationella krav på rigor och öppenhet.

Som en del av översynen för 2019, kommer MSC att se över effektiviteten i fiskegranskningarna och bestämma vilka aspekter av standarden som kan behöva utvecklas för att följa den förbättrade vetenskapliga förståelsen. Omfattningen av översynen av fiskestandarden kommer att beslutas av styrelsen i mitten av 2018.

Utrotningshotade, hotade och skyddade arter i fokus
En stor del av översynen av fiskestandarden kommer att utgöras av att utvärdera effekterna av hur fisket påverkar utrotningshotade, hotade och skyddade arter (ETP). MSC erkänner vikten av att ge ett robust skydd för dessa arter och behovet av att ta itu med de kumulativa effekterna som ett fiske kan bidra till. Förändringar infördes i standarden 2014 för att stärka bestämmelserna för att minimera effekterna på (ETP) arter och minska oönskade fångster. MSC har beställt en noggrann granskning av tillämpningen av dessa krav för att avgöra var ytterligare förändringar kan krävas.

Mediaförfrågningar
Vänligen kontakta Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Sverige, linda.sornas@msc.org

 

Dokumentåtgärder