Ny undersøkelse om miljøvirkninger av MSC-programmet publiseres — Marine Stewardship Council
Personlige verktøy
Logg inn
Du er her: Forside Presse Nyheter Ny undersøkelse om miljøvirkninger av MSC-programmet publiseres

Ny undersøkelse om miljøvirkninger av MSC-programmet publiseres

01.02.2012

En nylig publisert uavhengig analyse viser at fiskerier som er engasjert i MSCs sertifiseringsprogram gir progressiv forbedring av miljøytelse, fra pre-evaluering til evaluering, sertifisering og etter sertifisering.

Fiskerier viste både kvantifiserbare miljøendringer, slik som forbedret fiskebestand og redusert bifangst, i tillegg til økt kunnskap og visshet om økosystemvirkninger.  Denne kjeden av forbedringer ble dokumentert gjennom endringer på nøkkelindikatorer på miljøytelse som begynner med pre-evaluering, og fortsetter videre gjennom sertifiseringen og i tiden etter.
Improvement in scores over time

Improvements in scores over time
Poengforbedring over tid
 Pre-assessment  Pre-evaluering
 Post-assessment
 Post-evaluering
 Proportion of indicators at 80 or above (global best practise)  
  Proporsjon av indikatorer på 80 av ovennevnte (beste praksis globalt)
 Key
 Nøkkel
Years since certification
  År siden sertifisering
 Fisheries completing pre-assessment receiving a cautionary recommendation to proceed to full assessment.    Fiskerier som fullfører pre-evaluering og som får  anbefaling (med forbehold) om å fortsette til full evaluering
 Fisheries completing pre-assessment receiving a recommendation to proceed to full assessment Fiskerier som fullfører pre-evaluering og som får anbefaling om å fortsette til full evaluering.
 Fisheries post-assessment    Post-evaluering av fiskerier


  
Undersøkelsen, Researching the Environmental Impacts of the MSC Certification Programme (Undersøkelse av miljøvirkningene fra MSCs sertifiseringsprogram), er den aller første som gransker fiskeriytelsen gjennom MSCs evalueringsprosess. Den fokuserer på forbedringer av åtte sentrale ytelsesindikatorer som MSCs evalueringsprosess måler og sporer over tid, dvs. status på fiskebestand, referansepunkter for fiskepopulasjon, gjenoppbygging av fiskebestand, beholdte fiskearter, fiskearter i bifangst, utsatte, truede og beskyttede (ETP) fiskearter, habitater og økosystemer.

“MSC er meget fornøyd med resultatene fra denne undersøkelsen,” sa Rupert Howes, administrerende direktør for MSC. “Selv om vi innser at det relativt nye programmet betyr at antall tilgjengelige fiskerier for analyse er lav, vil denne studien bygge effektivt på tidligere undersøkelser om fordelene med sertifisering. Korrelasjonen mellom økninger i poeng og miljøfordeler har banet veien for et mer permanent overvåknings- og evalueringssystem for miljøvirkninger. Vi er engasjert i sporing av disse ytelsesindikatorene for alle sertifiserte fiskerier og utgir en årlig rapport om MSC-programmets miljøytelse.”

MSC-programmet gir et rammeverk for reelle forbedringer

Alle fiskerier skal på sertifiseringstidspunktet ha demonstrert at de driver bærekraftig. Undersøkelsen viser at 5 år etter sertifisering oppnådde over 90 prosent av målte ytelsesindikatorer høyere poengsummer med minst 80 – som er i overenstemmelse med beste praksis i global fiskeriforvaltning. Dette kan sammenlignes med mellom 50 og 70 prosent av ytelsesindikatorene på det nivået for fiskerier som er i pre-evaluering.

Undersøkelsen sammenlignet disse endringene på MSC-indikatorene med ytelsesdata som er uavhengig av MSC-programmet, slik som publisert status på fiskebestand og bifangstarter. Denne analysen viste at poengendringer mot MSC ytelsesindikatorer var reflektert i reelle endringer av underliggende indikatorer på status til målarten og i bifangstarter.

Chris Zimmermann, ordstyrer for MSCs tekniske rådgivende styre, kommenterte på dette analyseforholdet, og sa: “Forekomsten av en statistisk robust forbindelse mellom poengendringer og den underliggende ressursen, er et avgjørende resultat. Dette bekrefter at standarden er knyttet til essensielle måleenheter for miljøytelse, og er i stand til å skille mellom fiskerier. Et transparent målesystem – hvor poengendringer betyr endringer i fiskeriressursene – sender en tydelig bekreftelse til verdikjeden at MSC-sertifiserte fiskerier presterer som lovet.”

I tillegg til status og gjenoppbygging av fiskebestand, har undersøkelsen også identifisert forbedringer i forhold til økosystemvirkninger, slik som reduksjon av uønsket bifangst av fisk så vel som fugl, redusert tråletid, og utvidelse av beskyttede områder. Sertifiserte fiskerier har også forbedret spesifikke poeng i forhold til bredere økosystemvirkninger ved å få forståelse og sikkerhet om økosystemvirkninger i forbindelse med fiske, gjennom større investering i forskning og mer effektive forvaltningssystemer.

Nye pre-evalueringsdata viser omfang av fiskeristøtte som demonstrerer bærekraft

Undersøkelsen ga også ny data om fiskerier som setter i gang med pre-evaluering. Fra og med februar 2011 hadde 447 fiskerier gjennomgått MSCs pre-evaluering. Av disse var det kun 17 prosent som ble anbefalt å gå videre til full evaluering uten ytterligere arbeid. Nesten halvparten (48 prosent) ble informert om at de trengte å ta seg av noen saker før de tenkte på formell evaluering, og over en tredjedel (35 prosent) ble ikke anbefalt om å fortsette. Av 447, hadde faktisk kun 35 prosent gått videre til full evaluering på tidspunktet da undersøkelsen ble foretatt.

Keith Sainsbury, varaordstyrer for MSCs tillitsmannsstyre, kommenterte: “Disse resultatene viser at MSC-programmet gir fiskeriene en globalt anerkjent standard for bærekraft som blir brukt, ikke bare av fiskerier som nesten har oppfylt standarden, men også av fiskerier som har lenger å gå for å nå denne standarden. Mange av disse siste fiskeriene går da inn i definerte “forbedringsprosjekter”, en type prosjekt som har vokst voldsomt i antall de siste årene. Det store antallet med konfidensielle pre-evalueringer er en indikasjon på at dette tidligere ukjente aspektet ved programmet har fordeler.”

Interessenter forteller at MSC-sertifisering er en positiv innflytelse for endret praksis

Rapporten gransker også interessenters synspunkter på forbindelsen mellom MSC-sertifisering og forbedring i fiskerier og deres miljøvirkning. Respondentene tilskrev omkring halvparten av de positive miljøendringene som direkte følger av MSC-programmet, og halvparten representerte andre faktorer som forvaltningsgrep. Størstedelen av endringene ble tilskrevet ny forskning eller informasjon, spesielt i forhold til status på fiskebestand, bifangst og regulering av virkningene på utsatte, truede og beskyttede fiskearter (ETP).

Størst forbedring ble tilskrevet post-sertifiseringsperioden og tiltaket som fiskeriene tar for å forbedre poengtallet mot ytelsesindikatorer.

“Interessenter som vi intervjuet mente stort sett at MSC var en innflytelsesfaktor innenfor et bredere landskap av endring,” sa Tracy Cambridge, en av hovedforfatterne av rapporten. “Mange aktører, fra ulike interessegrupper og ulike fiskerier, sa at MSC var en effektiv katalysator for økende interesse i forskning, bedret samarbeid og bredere deltakelse i beslutningstaking, hvor alle faktorer fører til bedre fiskeriforvaltning.”

For ytterligere informasjon, ta kontakt med media@msc.org

Ytterligere informasjon

Undersøkelsen var foretatt av konsulentfirmaene, MRAG Ltd, Poseidon Ltd og Meridian Ltd Prime, eksperter på vitenskapelig havforskning, med MSC som oppdragsgiver. Teamet med konsulenter som produserte rapporten arbeider for øyeblikket med et vitenskapelig dokument som er basert på undersøkelsen. Dokumentet har blitt sendt til et vitenskapelig tidsskrift for fagfellevurdering og mulig publisering.

The MSC environmental standard for sustainable fisheries (MSCs miljøstandard for bærekraftig fiske) måler et fiskeriforetaks ytelse over 31 indikatorer. For å undersøke virkningen av MSC-programmet på en aktuell observert miljøendring, i stedet for forvaltningsmessige endringer forventet å føre til miljøendringer, tok undersøkelsen spesielt for seg “resultatindikatorer”, som er nært tilknyttet konkrete endringer i havet. Undersøkelsen gikk gjennom pre-evaluering, evaluering og post-sertifiseringsdata for å spore fiskeriytelse mot disse indikatorene over tid. Antall tilgjengelige fiskerier for analyse på post-sertifisering var lavt: kun 25 oppfylte undersøkelseskriteriene når det gjaldt å ha vært i programmet lenge nok for å ha gjennomgått minst to overvåkingsrevisjoner etter sertifisering på tidspunktet for undersøkelsen. Dette reflekterer MSCs korte historie.

Tidligere studier av virkningene av MSCs sertifiseringsprogram inkluderer Environmental benefits resulting from certification against MSC Principles and Criteria for Sustainable Fishing (Miljøfordeler som et resultat av sertifisering for MSCs prinsipper og kriterier for bærekraftig fiske) (Agnew, Grieve, et al., 2006). Denne undersøkelsen gransket de ti (10) fiskeriene som innen 2005 hadde gjennomgått minst én post-sertifiseringsrevisjon, med tanke på å utvikle et rammeverk for ytterligere kvantitativ overvåking og evaluering av miljøfordeler. En ytterligere publikasjon Net Benefits (Andrew Purvis for MSC, 2009) utviklet narrative rapporter om de sosiale, økonomiske og miljøfordelene med sertifisering i samtale med de 42 fiskeriene som hadde oppnådd sertifisering på det tidspunktet.

Side-alternativer