Skip to main content

Bærekraftig fiske betyr at nok med fisk blir igjen i havet, at fiskens livsmiljø respekteres og bevares, og at fremtiden for mennesker som er avhengige av fiske for sitt levebrød beskyttes.

Måling av bærekraft

Bærekraften til et fiskeri kan vurderes uavhengig av fiskeriets størrelse, geografi eller fangstmetode som brukes. Vår fiskeristandard er en måte å måle denne bærekraften på. Når det vurderes om et fiskeri lever opp til kravene i fiskeristandarden, blir det vurdert opp mot tre hovedprinsipper:


Bærekraftige fiskebestander

Er det nok fisk igjen i havet? Fisket må være på et nivå som sikrer at det kan fortsette på ubestemt tid og at fiskebestanden kan forbli produktiv og levedyktig.

Minimere miljøpåvirkningen

Hvordan er påvirkningene på havmiljøet? Fiskeriet må forvaltes med omhu slik at andre arter og livsmiljøer i økosystemet forblir sunne.

God fiskeriforvaltning

Er fiskeriet godt forvaltet? MSC-sertifiserte fiskerier må overholde gjeldende lover og kunne tilpasse seg endrede miljøforhold.

The three principles of the MSC Fisheries Standard

The three principles of the MSC Fisheries Standard

Bærekraft handler om fremtiden

Bærekraften til et fiskeri er en kontinuerlig prosess. Etter at de har mottatt MSC-sertifikat, blir fiskeriene jevnlig revurdert, og mange må gjennomføre ytterligere forbedringer. Forskningsbasert kunnskap forbedres også hele tiden, og fiskeriene oppfordres til å utvikle nye måter å bevare marine ressurser for fremtidige generasjoner.

Les mer om MSCs fiskeristandard på vår internasjonale hjemmeside.