Skip to main content

Gode forberedelser er nøkkelen til smertefri sertifisering. Mens vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden gjennomføres av akkrediterte tredjeparts sertifiseringsorganer, er MSC-personalet her for å hjelp deg før, etter og under prosessen.

Kan mitt fiskeri bli sertifisert?

MSC-sertifisering er tilgjengelig for all villfangt-fiskerier, uavhengig av størrelse, omfang, økologi, geografi eller teknologi. 

Dette inkluderer enkeltarter, flere arter, trål, line, håndplukket, teiner, ferskvann, saltvann, kystfiske, havfiske, semipelagisk, pelagisk og fiskerier med bestandsforsterkende tiltak (f.eks. havbeite og beslektede fiskerier).

Hvilke fiskerier kan ikke bli sertifisert?

Ikke-kvalifiserte fiskerier er de som:

retter seg mot amfibier, reptiler, fugler og/eller pattedyr

bruker destruktive fiskemetoder (for eksempel gift eller sprengstoff)
har blitt dømt for brudd på tvangsarbeidsbestemmelser i løpet av de to siste årene
gjennomføres under et kontroversielt unntak fra en internasjonal avtale
er ren oppdrett (selv om enkelte former for fiskerier med bestandsforsterkende tiltak kvalifiserer for vurdering).

Kan fiskerier med bestandsforsterkende tiltak sertifiseres?

Ja. 

For å kvalifiseres for en MSC-sertifisering, må fiskerier med bestandsforsterkende tiltak oppfylle kriterier basert på: 

 

Hvem vurderer fiskeriet?

Vurderinger utføres av akkrediterte uavhengige sertifisører, som på engelsk kalles Conformity Assessment Bodies (CABs).

Her finner du en full liste over sertifiseringsselskaper som er akkrediterte til å gjennomføre MSC-vurderinger.

Hva ser sertifisørene på?

En ekspertgruppe ledet av sertifiseringsorganet vil se på en rekke opplysninger, blant annet:

Hva koster det?

Sertifisering betales av fiskeriklienten. MSC mottar ingen betaling, det er kun sertifiseringsorganet du har valgt som tar betalt. Anekdotisk informasjon fra sertifiserte fiskerier tyder på at kostnaden kan variere fra 15 000 - 120 000 (USD) amerikanske dollar.

Kostnaden vil være avhengig av:   

Vi anbefaler at du ber om noen tilbud og tar hensyn til sertifisørens erfaring med din region, redskapstype og art, i tillegg til prisen.

Hvor lang tid tar det?

Vurdering i henhold til MSC-fiskeristandarden kan ta fra 12 til 18 måneder.

Hva om fiskeriet har begrensede data?

Småskalafiskerier og fiskerier i utviklingsland kan kanskje ikke ha tilgang til detaljerte forskningsdata som understøtter en MSC-vurdering. MSC har utviklet et rammeverk for disse fiskeriene som kalles det Risikobaserte rammeverket.

Kan vi få hjelp til å bli sertifisert?

Det vil være nødvendig å budsjettere for å dekke kostnaden for hvert nøkkeltrinn i MSC-sertifiseringen. Avhengig av hvor fisket finner sted, kan det være tilskudd det er mulig å søke om. Din lokale MSC-representant kan gi deg råd om hva som er tilgjengelig og hvordan du søker.
 
MSC har også utviklet verktøy og teknisk assistanse for å hjelpe fiskeriet å gjennomføre de forbedringene som kreves for å oppfylle standarden. Et økende antall fiskerier gjennomfører endringer for å bli bærekraftige med håp om å oppnå sertifisering. Dette har ført til betydelig vekst i organiserte tiltak for å forbedre fiskerier, som ofte kalles Fiskeriforbedringsprosjekter (FIPs).

Hvilke trinn er det i en MSC-sertifisering?

 

 

Forhåndsvurdering (valgfritt)

Identifiserer eventuelle potensielle utfordringer for sertifisering. Hvis forhåndsvurderingen er positiv, kan et fiskeri fortsette direkte til full vurdering. Alternativt kan et fiske først løse problemene som må forbedres.

Full vurdering

Inkluderer muligheter for innspill fra interessenter og fagfellevurdering. Tar mellom 8 og 18 måneder, med et gjennomsnitt på 12 måneder.

Sertifisering

Varer i opptil fem år. I denne tiden gjennomfører fiskeriet eventuelle påkrevde forbedringer som en betingelse for sertifisering.

Årlige revisjoner

Undersøker eventuelle betydelige endringer som kan ha skjedd, enten i det fysiske miljøet eller i forvaltningen av fiskeriet.

Revurdering

Finner sted innen fem år etter at det siste sertifikatet ble utstedt.

Inkluder interessenter

Vi anbefaler at du kontakter relevante interessenter som forskere, NGOer, fiskeriforvaltere, myndigheter og andre fiskere helt i begynnelsen av vurderingen for å skape tillit, redusere sannsynligheten for uforutsette tilbakeslag og for å bidra til at vurderingen ikke støter på problemer.

Hvordan blir fiskerier scoret?

Fiskerier blir scoret basert på de tre prinsippene i MSC-fiskeristandarden.
JPG_3 prinsipper bilde norsk

Det finnes 28 ytelsesindikatorer som omfattes av fiskeristandardens tre prinsipper. Fiskeriet vil bli tildelt en score for hver ytelsesindikator, der 60 er det laveste godkjente resultatet, 80 er global beste praksis og 100 et nærmest perfekt ytelse.

For å oppnå sertifisering, må fiskeriet oppnå:

  • Minst 60 for hver av de 28 ytelsesindikatorene
  • En gjennomsnittlig score på 80 på tvers av alle ytelsesindikatorene under hver av de tre prinsippene

Hvis fiskeriet scorer mellom 60 og 79 på hvilken som helst ytelsesindikator, vil du bli bedt om å iverksette passende tiltak som en betingelse for sertifisering. Dette tiltaket må forbedre fiskeriets ytelse slik at det blir 80 eller høyere for den indikatoren. Tidsrammen for å gjennomføre disse forbedringene er vanligvis fem år eller mindre. 

JPG_scoring fiskerier

Hva skjer etter sertifisering?

Du blir en del av et kollektiv på mer enn 300 engasjerte fiskerier som forsyner verden med mer enn 25 000 bærekraftige sjømatprodukter.  

Sertifisøren er pålagt å gjennomføre årlige revisjoner i løpet av femårsperioden for fiskerisertifiseringen. Revisjoner vil undersøke eventuelle betydelige endringer som kan ha skjedd, enten i det fysiske miljøet eller i forvaltningen av fiskeriet. 

Tilleggsinformasjon:

  • Sertifisøren er berettiget til å gjennomføre uanmeldte revisjoner når som helst eller planlegge hyppigere revisjoner hvis omstendighetene tilsier det. 
  • Sørg for at budsjettet har tilstrekkelige midler til å dekke kostnadene for revisjoner i løpet av sertifikatets varighet.
  • Manglende tilstrekkelig fremgang kan være nok til at sertifisøren suspenderer eller trekker tilbake sertifikatet.

Fremming av sertifisert bærekraftig sjømat

Nå som fiskeriet er sertifisert, kan kundene dine vurdere å bli MSC-sporbarhetssertifisert (Chain of Custody), slik at fangsten kan bære det blå MSC-miljømerket. 

MSC Chain of Custody-standarden gir forsikring om at produkter med det blå MSC-miljømerket kan spores tilbake til et MSC-sertifisert bærekraftig fiskeri.