Skip to main content


I 2019 kom rundt 30% av det globale MSC-sertifiserte råmateriale fra Norge, Island, Færøyene og Grønland. De siste par årene har volumet blitt redusert som følge av blant annet suspensjon av de pelagiske artene og utløp av sertifikatene for norsk torsk og hyse innenfor 12 nautiske mil. Samtidig har det andre steder kommet stadig nye fiskerier inn i programmet, slik som kystnær torsk og hyse fra Færøyene og tilgang på deling av sertifikater for Islandsk lodde. Den norske fiskeriklienten har også nylig valgt å sette snabeluer og blåkveite til vurdering. Den færøyske fiskeriklienten har satt kamskjell til vurdering og den islandske fiskeriklienten har satt vassild til vurdering. Det blir spennende å følge disse artene mot en potensiell sertifisering.  I år er det også planlagt at en revidert versjon av MSCs fiskeristandard skal publiseres. 

Status kyststatsforhandlinger pelagisk arter 

Det er syv stater i Nord-Øst Atlanteren som fisker makrell, kolmule og NVG-sild.  Alle statene er enige om at den årlige fangsten skal være i henhold til vitenskapelige råd fra ICES, men det har i mange år vært uenigheter om kvotefordelingen mellom landene. Det har resultert i at det årlig blir totalfangster langt over de vitenskapelige rådene. Denne uløste utfordringen medførte at samtlige MSC-sertifikater ble suspenderte for et par år siden. Konsekvensene er et stadig økt press på bestandene og et redusert bestandsnivå som nærmer seg kritiske nivåer.

Declining stocks Herring MackerellDeclining stocks blue whiting

 

 

 

 

 

 

 

Det er fortsatt planlagt to runder til med forhandlinger på makrell i juni 2022.  For sild og kolmule skal det igjen forhandles i høst når det vitenskapelige rådet for 2023 blir vurdert.

Suksessfull internasjonal kyststatsavtale og deling av MSC-sertifikater på Islandsk Lodde 

Siden 2017 har den Islandske fiskeriklienten (ISF) hatt MSC-sertifisering for Islandsk lodde. Med en voksende etterspørsel etter MSC-sertifisert lodde i Asia, hovedsakelig for Japan og Kina, har det også blitt et ønske fra andre land som fisker Islandsk lodde om å få til en MSC-sertifisering også på denne. For årets fiske ble det gjort en avtale mellom ISF og den norske og grønlandske fiskeriklienten om en deling av MSC-sertifikatet på denne bestanden, slik at alle tre land blir vurdert etter og benytter seg av samme fiskerisertifikat. Dette er et godt eksempel på styrkning i samarbeid mellom de ulike fiskerinasjonene og det gjør det også mer kostnadseffektivt for den enkelte klient å drive et sertifikat i stedet for 3 ulike. 

Det skal også nevnes at den Færøyene Pelagiske Organisasjon (FPO) oppnådde i år MSC-sertifisering for det færøyske fisket etter Islandsk lodde.

Det totale fiskeriet etter Islandsk lodde er et godt eksempel på at det er mulig å oppnå suksessfulle internasjonale kyststatsavtaler. I over 20 år har dette vært implementert. Totalkvoten er satt trilateralt mellom Island, Norge og Grønland, mens 5% av den Islandske kvoten blir overført til Færøyene etter bilateral avtale. 

Kysttorskproblematikk og nye ICES-råd om kysttorsk 

I august 2021 utløp MSC-sertifikatene for torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil, som følge av utfordringer med å skille kysttorsk fra skrei i fangstene og en bestandsdata som i lengre tid har indikert at kysttorsken ligger under kritiske nivåer. På tross av krig, uro i markedene og høyere etterspørsel/pris på norsk torsk har det blitt observert noe lavere pris på torsk fanget innenfor 12 mila uten MSC denne sesongen og det har også vært indikert en betydelig nedgang i eksport til MSC-sterke markeder og pris på fryste torskefileter fanget innenfor 12 mila. 

Den norske fiskeriklienten jobber aktivt for å se på mulighetene for å få resertifisert norsk torsk og hyse. Det er blant annet utarbeidet et arealnotat til Havforskningsinstituttet som gir indikasjoner på at kysttorskbestanden nord for 67 grader er i bedre forfatning enn det som tidligere har vært antatt og også dersom man sammenlikner arealtettheten med andre tilsvarende kysttorskbestander i Nord-Atlanteren. 

I midten av juni kom det nye ICES-råd som gav relativt stor økning i kvoterådet for kysttorsk. Nye reguleringer er fortsatt nødvendig i fiskeriet, og er under utvikling, men ICES-rådene for 2023 gir grunn til optimisme for resertifisering av MSC for torsk og hyse innenfor 12 mila. Den norske fiskeriklienten har nå gått i gang med resertifiseringsprosessen og er i dialog med sertifiseringsselskapet om videre prosess.