Pressemeldinger

Fiskenæringen må tilpasse seg klimaendringene

september 25, 2019

Marine Stewardship Council responderer til IPCC rapporten om hav og kryosfæren. 

Et tettere samarbeid mellom fiskenæringen og myndighetene er avgjørende for å sikre sunne og produktive hav i lys av de raske klimaendringene. 

 

Rapporten som ble publisert i dag av, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), setter fokus på hvilken effekt klimaendringene har på havet og hvordan dette påvirker økonomier, bedrifter og samfunn som er avhengige av fiske som sitt levebrød.   

Rapporten belyser også den omfattende redistribusjonen av marine arter over hundretalls kilometre og endringer i strukturene til økosystemene, noe som fører til betydelige endringer i fremtidig potensiell sjømatfangst. MSC ser effekten av dette også på noen av de mest velldrevede fiskeriene som nå sliter med å håndtere svingningene i bestandene, delvis på grunn av klimaendringer.

For eksempel peker forskere på at nedgangen i torskebestandene i Nordsjøen blant annet skyldes varmere vann og færre unge torsk som overlever, delvis på grunn av klimaendringer. Og endringer i havdynamikken har også påvirket fordelingen av makrell i Nordøst-Atlanterhavet, ved at flere fisk trekker lenger nord til kjøligere vann, som igjen gir utfordringer med den felles forvaltningen av denne bestanden.

Linnea Engstrøm, Programdirektør, MSC Skandinavia og Østersjøregionen,sier: “IPCC rapporten demonstrerer at tiltak for en bærekraftig fiskeriforvaltning er mer pressende enn noen gang før. Bærekraftige, godt forvaltede fiskerier som har effektive overvåknings-, regulerings- og styringssystemer er mer robuste og bedre i stand til å tilpasse seg klimaendringene. Likevel sliter fiskerimyndighetene globalt med å oppnå enighet om hvordan man kan forvalte havressursene på en måte som tar hensyn til den nye klimatiske virkeligheten.”

“Å ha en konservativ holdning til kvotesetting og endrende fiskemetoder som reflekterer de endrede vitenskapelige rådene og migrasjonsmønstrene er krevende, men nødvendig hvis vi skal kunne fortsette å nyte av sjømatressursene og kunne bevare det marine livet”

“Fiskerier som oppfyller MSC`s globale standard for bærekraft, som representerer 15% av total global sjømatfangst, illustrerer at dette er mulig. Disse fiskeriene balanserer økonomiske og miljømessige prioriteringer for å beskytte havet og sjømattilgangen for fremtiden. Klimaendringene truer imidlertid med å undergrave denne harde innsatsen dersom man ikke kommer til en internasjonal konsensus på dette området”.

Internasjonalt samarbeid er avgjørende

Suspenderingen av MSC-sertifikatet for Nordøst Atlantisk makrell tidligere i år illustrerer utfordringene med å komme til en internasjonal enighet hva gjelder forvaltning av fiskebestander som beveger seg på tvers av ulike geopolitiske grenser.

Etter den raske endringen i fordelingen av makrell som har skjedd siden 2007, har de forskjellige kyststatene ikke vært i stand til å komme til enighet om totale fangstkvoter som er i trå med de vitenskapelige rådene. For å løse dette problemet har makrellfiskeriet forpliktet seg til å levere en effektiv handlingsplan og veldefinerte HCRs (Harvest control rules) innen midten av 2020. MSC jobber tett med fiskeriet og partnere for å støtte denne innsatsen og oppmuntre til en løsning på tvisten.

“Situasjonen for makrellen i Nordøst Atlanterhavet illustrerer tydelig det pressende behovet for internasjonalt samarbeid og å komme til en felles konsensus, dersom fiskeriene skal fortsette å fiske bærekraftig og tilpasse seg klimaendringene”, sier Engstrøm. 

For mer informasjon kontakt:

Linnea Engstrøm, Programdirektør, MSC Skandinavia og Østersjøregionen

Telefon: +46707333806

Epost: Linnea.Engstrom@msc.org

 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}