Lehdistötiedotteet

MSC vahvistaa sertifiointien laadunvalvontaa ja vaatimuksia

maaliskuuta 6, 2018

Marine Stewardship Council (MSC) julkaisee tänä vuonna uusia muutoksia kalastuksen ja toimitusketjun sertifiointivaatimuksiin, vahvistaa sertifiointien laadunvalvontaa sekä aloittaa kalastusstandardinsa uudistusprosessin.

MSC:n visio on elämää täynnä olevat valtameret ja merenelävien saatavuuden turvaaminen nykyiselle ja tuleville sukupolville. Viimeisen 20 vuoden aikana MSC on tarjonnut kannustimia vastuullisen kalastushallinnon kehittämiseen globaalilla tasolla. Samalla MSC:n sertifiointiohjelma on parantanut merten hyvinvointia arktiselta alueelta aina Intian valtamerelle saakka, sekä muodostanut tärkeitä kumppanuuksia mertensuojeluun keskittyvien sidosryhmien välille.

MSC:n tehtävä ei ole helppo. Kalakantojen ja kalastuksen ympäristövaikutusten tutkimus on monimutkaista ja alati muuttuvaa. Lisäksi kestävän kehityksen tason määrittelemisestä ollaan montaa mieltä. MSC on kuunteleva organisaatio, joka pyrkii ottamaan kaikkien sidosryhmien mielipiteet huomioon ja samalla pitämään sertifiointiohjelmansa käytännöllisenä, helposti lähestyttävänä ja tieteeseen pohjautuvana.

MSC:n kaltaiset uskottavat sertifiointiohjelmat ovat tärkeässä roolissa maailman merten suojelussa. MSC pyrkii sitouttamaan eri toimijoita vastuullisen kalavarojen käytön ja kalastushallinnon edistämiseen, joilla voidaan parantaa maailman ruokaturvaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

MSC vahvistaa sertifiointien laadunvalvontaa

MSC:lle sertifiointiprosessien uskottavuus ja riippumattomuus ovat keskeisessä asemassa. On erittäin tärkeää, että sidosryhmät voivat luottaa MSC-sertifiointien laatuun. MSC on sitoutunut selvittämään ulkopuolisten sertifiointilaitosten suorittamien arviointien mahdolliset haasteet ja ongelmakohdat – MSC ei itse sertifioi kalastusyrityksiä, vaan arvioinnin suorittavat itsenäiset, akkreditoidut sertifiointilaitokset.

Kesällä 2017 MSC perusti työryhmän tarkkailemaan arviointijärjestelmän parannusprosessia. Työryhmän suositusten mukaisesti johtoryhmä päätti ottaa tarkasteluun useita MSC:n arviointijärjestelmän elementtejä vuonna 2018:

  • MSC:n laadunvalvontamallin uudelleentarkastelu: MSC aloittaa keskustelun kolmannen osapuolen arviointijärjestelmänsä uusimisesta vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tämän lisäksi MSC myös sitoutuu toimimaan yhteistyössä toisten standardien asettajien ja muiden sidosryhmien kanssa kokemusten jakamiseksi ja parannustarpeiden paikantamiseksi. Näillä toimilla MSC pyrkii vahvistamaan entisestään sertifiointilaitosten puolueettomuutta kalastuksen arviointiprosesseissa ja tarkastelemaan vaihtoehtoisia laadunvalvontamalleja. 
  • Sertifioinnin ehdot: MSC-sertifikaatti edellyttää sertifiointilaitosten vuotuisia auditointikäyntejä, joilla varmistetaan kalastusyritysten jatkuva vastuullinen toiminta. Vuosittaisilla auditoinneilla myös varmistetaan, että kalastusyritykset toteuttavat sovitut parannukset (conditions), mikäli jollain kalastustoiminnan osa-alueella yrityksellä on parannettavaa. MSC on tilannut Accreditation Services Internationalilta (ASI) selvityksen siitä, miten MSC-sertifioidut kalastusyritykset täyttävät nämä ehdot ja pyytänyt ASI:tä tutkimuksensa pohjalta suosittelemaan muutoksia MSC:n vaatimuksiin tarpeen mukaan.
  • Kalastuksen vertaisarviointijärjestelmä: MSC vahvisti kalastuksen sertifiointiprosessien vertaisarviointia perustamalla itsenäisen vertaisarviointikomitean elokuussa 2017. Tähän komiteaan kuuluu noin 50 asiantuntijaa meribiologian ja kalataloustieteiden aloilta. Vertaisarviointi auttaa varmistamaan, että sertifiointilaitosten toteuttamat arvioinnit pysyvät laadukkaina. MSC tarkkailee vertaisarviointijärjestelmänsä toimintaa ja harkitsee sen laajentamista myös tieteellisten epäselvyyksien selvittämiseen.  

MSC-sertifiointivaatimusten olennaisimmat muutokset

Kalastukselle ja toimitusketjulle asetetut MSC-sertifiointivaatimukset määrittelevät, miten ulkopuoliset sertifiointilaitokset arvioivat yrityksiä MSC-standardia varten. Olennaisimpia muutoksia vaatimuksiin ovat:

  • Työvoimaan liittyvien vaatimusten vahvistaminen: Kalastusalalla työvoiman väärinkäyttö on kasvava huolenaihe ja tästä johtuen MSC tiukentaa aikaisempia ehtojaan pakkotyövoiman käytöstä kalastus- ja toimitusketjun yrityksissä. Tällä hetkellä kalastus- ja toimitusketjuyritykset sekä niiden alihankkijat, jotka on kahden edellisen vuoden aikana tuomittu työvoiman väärinkäytöstä, eivät voi hakea MSC-sertifikaattia. MSC ehdottaa tämän vaatimuksen tiukentamista, jolloin korkean riskin toimitusketjuyritysten tulisi auditoida toimintansa sosiaalisten vastuullisuusstandardien kriteerejä vasten (esim. SEDEX, BSCI ja SA8000). Kalastus- ja toimitusketjuyritysten pitää täyttää itsearviointilomake, jossa käydään läpi yrityksen käyttämät mittarit, käytännöt ja toimintatavat pakko- ja lapsityövoiman käytön estämiseksi. Yritysten tulee täyttää nämä uudet vaatimukset vuoteen 2019 mennessä. Korkean riskin yrityksissä MSC lisää nämä vaatimukset osaksi auditointia heti, kun olosuhteisiin pätevä kolmannen osapuolen sosiaalinen standardi on kehitetty.
  • Arviointiyksiköiden (Unit of Assessment) uudet vaatimukset: Uusi kriteeri velvoittaa, että kaiken yhden kalastusmatkan aikana tapahtuvan kalastustoiminnan, joka kohdistuu samaan kala- tai äyriäiskantaan, tulee täyttää MSC:n kalastusstandardin vaatimukset. MSC aloitti uudistuksen vuoden 2017 alussa vastauksena sidosryhmien huolenaiheisiin koskien kalastusalusten mahdollisuutta käyttää sekä sertifioitua että sertifioimatonta pyyntitapaa saman kalastusmatkan aikana. Uusille kalastusyrityksille vaatimus tulee voimaan helmikuussa 2019. Jo sertifiointiohjelmassa oleville kalastusyrityksille uuden vaatimuksen siirtymäaika on kolme vuotta elokuun 2018 jälkeen.
  • Uusi tehokkaampi kalastuksen arviointiprosessi: Laajan sidosryhmäkuulemisen ja 18 kuukauden pilottijakson tuloksena MSC aikoo tehostaa kalastuksen arviointiprosessia elokuusta 2018 lähtien. Uudistuksen tavoitteena on ottaa huomioon sidosryhmien palaute jo arvioinnin alkuvaiheessa, lisätä sidosryhmien palautejaksoja ja auttaa sertifiointilaitoksia keskittymään olennaisiin kysymyksiin tarkastuskäyntien aikana, jotta arviointiraporteista tulisi mahdollisimman kattavia.  

MSC:n kalastusstandardin sidosryhmäkuuleminen ja uudistus

MSC:n kalastusstandardi kehitettiin vuonna 1997 yhteistyössä 300 organisaation ja yksityishenkilön kanssa. Standardin kehittämiseen osallistui ympäristöjärjestöjä, hallituksia, kalastajia, toimitusketjun yrityksiä ja tiedemiehiä. Ensimmäisen version julkaisun jälkeen kalakantojen tutkimus ja käsitykset kalastushallinnon parhaista käytännöistä ovat edistyneet huomattavasti – myös merten tuntemus, markkinat ja kuluttajien odotukset muuttuvat jatkuvasti. Tämän vuoksi MSC uudistaa standardiaan viiden vuoden välein vastaamaan kansainvälisiä kalastusalan parhaita käytäntöjä ja avoimuuden periaatteita.

Vuonna 2014 standardiin tehtiin merkittäviä muutoksia, jotka koskivat muun muassa kohdelajien pyyntistrategioita, merenpohjiin liittyvien ympäristövaikutusten vähentämistä sekä herkkien meriekosysteemien parempaa huomioon ottamista. Tämän lisäksi muutoksilla pyrittiin vähentämään sertifioitujen kalastusyritysten kumulatiivisia ympäristövaikutuksia liittyen sivusaalislajeihin, mukaan lukien uhanalaiset ja suojellut lajit.

Osana vuonna 2019 lanseerattavaa standardin uudistusta MSC pohtii uusia tapoja tehostaa kalastusyritysten arviointia ja tarkastelee tarvittavia muutoksia, jotta standardin sisältö on linjassa uusimman tieteellisen tutkimustiedon ja kalastushallinnon parhaiden käytäntöjen kanssa. MSC:n johtokunta päättää standardiuudistuksen laajuudesta vuoden 2018 keskivaiheilla.  

Uhanalaiset ja suojellut lajit huomion kohteena

Tulevassa kalastusstandardin uudistuksessa uhanalaiset ja suojellut lajit ovat huomion keskipisteenä. MSC tiedostaa näiden lajien tehokkaan suojelun tärkeyden ja tarkastelee uudistuksessaan keinoja puuttua tehokkaammin kalastusyritysten kumulatiivisiin ympäristövaikutuksiin. Vuonna 2014 uhanalaisten ja suojeltujen lajien sekä ei-toivotun sivusaalin kriteerejä tiukennettiin. MSC on tilannut perusteellisen selvityksen näiden vaatimusten täytäntöönpanosta, jotta pystytään varmistamaan ovatko lisämuutokset vielä tarpeen.

Lisätietoja: 

Janne Posti, Fisheries & Supply Chain Manager Finland, +358 44 980 5916, janne.posti@msc.org

Johanna Vepsä, Marketing & Communications Consultant Finland, + 358 50 570 8000, johanna.vepsa@msc.org

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}