Skip to main content

Kalastajista vähittäiskauppoihin, tieteen edustajista kuluttajiin – on erittäin tärkeää, että kaikki voivat luottaa siniseen MSC-merkkiin.

Luottamuksen turvaaminen

Alla olemme listanneet niitä keinoja, joilla turvaamme luottamuksen MSC-merkkiin. Yhdessä nämä keinot muodostavat MSC:n varmistusjärjestelmän. Tätä järjestelmää käytetään varmistamaan, että sekä kalastusyritysten että toimitusketjun yritysten arviointiprosessi toimii ja on alan parhaiden käytäntöjen mukainen.

Tämän lisäksi kestävän kalastuksen standardimme ja jäljitettävyysstandardimme, joita vasten yritykset arvioidaan, ovat kansainvälisten vertailevien arviointiorganisaatioiden vaatimusten mukaisia. 

Parhaat käytännöt kalastuksen arvioinnissa

 

MSC:n ohjelmassa kalastusyritykset voivat saavuttaa sertifikaatin, jos ne täyttävät MSC:n kestävän kalastuksen standardin vaatimukset.

Kolmannen osapuolen sertifiointi

MSC käyttää ohjelmassaan kolmannen osapuolen sertifiointia. Tämä tarkoittaa, ettemme itse arvioi tai sertifioi kalastusyrityksiä. 

Kalastusyritysten arvioinnin suorittaa auditointitiimi, jossa on kalastusalan tieteen ja hallinnan asiantuntijoita, ja joka ei ole millään tavalla kytköksissä kalastusyritykseen tai MSC:hen. Sertifiointiprosessia hallinnoi puolueeton sertifiointilaitos (englanniksi conformity assessment body, CAB).

Mitä kolmannella osapuolella tarkoitetaan?

Kolmannen osapuolen sertifiointi on korkein varmistus siitä, että arvioinnin tulos on puolueeton. Alla esimerkkejä siitä, miten tämä on verrattavissa muihin arviointitapoihin:  

  • Ensimmäinen osapuoli: Organisaation arvioi itseään ja sitä täyttääkö sen tuote tai palvelu standardin vaatimukset
  • Toinen osapuoli: Sidosryhmät, kuten alan järjestöt tai ostajat arvioivat täyttääkö organisaation tuote tai palvelu standardin vaatimukset 
  • Kolmas osapuoli: Puolueettomalla arvioinnilla osoitetaan, että organisaation tuote tai palvelu täyttää standardin vaatimukset

MSC yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa asettaa standardit kestävälle kalastukselle ja merenelävien toimitusketjulle. Sertifiointilaitokset suorittavat puolueettoman arvioinnin, seuraten sovittua prosessia, jonka MSC on kartoittanut. 

Tällä kolmannen osapuolen sertifioinnilla varmistetaan, että kuluttaja voi luottaa arvioinnin tuloksiin, eikä arvioitava yritys tai MSC pysty vaikuttamaan niihin. 

 

How we meet best practice

How we meet best practice

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön vastuullista kalastusta koskevat käytännesäännöt

MSC:n kestävän kalastuksen standardi
 perustuu osittain YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön vastuullista kalastusta koskeviin ohjeisiin. Nämä ohjeet julkaistiin vuonna 1995 kansainvälisen kestävän kalastuksen edistämisprojektin tueksi. Ohjeet pitävät sisällään perusperiaatteita ja säädöksiä maailmanlaajuisen kalatalouden suojelulle, hallinnolle ja kehittämiselle.

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n kalatuotteiden ympäristömerkintää koskevat käytännesäännöt


MSC:n kestävän kalastuksen sertifiointi- ja ympäristömerkintäjärjestelmä noudattaa YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n kansainvälisiä ohjeita luonnonvaraisten kalojen ja äyriäisten ympäristömerkinnälle. Näihin ohjeisiin sisältyvät:

• Objektiivinen, tieteeseen perustuva kolmannen osapuolen arviointi
• Läpinäkyvät prosessit, joihin sisältyvät myös sidosryhmien kuuleminen ja vastalausemenettely 
• Standardit rakentuvat kolmelle pääperiaatteelle - pyynnin kohteena olevien kalakantojen kestävyys, ekosysteemin hyvinvointi sekä tehokas ja vastuullinen kalastushallinto.

Ehtojen täyttyminen varmistetaan Global Sustainable Seafood Initiativen (GSSI) ohjesääntöön perustuvan ulkopuolisen auditoinnin avulla.

Maailmanlaajuinen hanke merenelävien kestävän kehityksen edistämiseksi (GSSI)

MSC on tällä hetkellä ainoa Global Sustainable Seafood Initiativen (GSSI) tunnustama sertifiointiohjelma luonnonvaraiselle kalalle ja äyriäisille. GSSI on puolueeton luotettavuuden mittari merenelävien kestävän kehityksen sertifioinnille. GSSI kehitettiin yhteistyössä ympäristöjärjestöjen, globaalien yritysten, kalastusteollisuuden asiantuntijoiden, hallitusten ja hallitustenvälisten organisaatioiden kanssa ja se perustuu YK:n FAO:n sääntöihin ja ohjeistuksiin.

Auditointiprosessimme kesti yli 18 kuukautta ja se sisälsi myös GSSI:n raportin avoimen konsultaatiovaiheen. Prosessissa käytiin läpi MSC:n hallinto, toimitusketjun jäljitettävyys ja auditointi sekä paljon muita asiaankuuluvia alueita, kuten syvänmeren kalastus, haavoittuvat meriekosysteemit ja vaikutusten arviointiin liittyvä tiedonkeruu. 

Maailman kauppajärjestön kaupan teknisiä esteitä koskeva sopimus

Standardit ja muut säädökset voivat joskus olla kansainvälisen kaupan esteenä. Nämä tunnetaan nimellä kaupan tekniset esteet (Technical Barriers to Trade, TBT) ja ne voivat aiheuttaa epätasa-arvoa estämällä joiltain mailta kansainvälisen kaupan. 

Maailman kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO) kaupan teknisiä esteitä koskeva sopimus on olemassa, jotta standardit eivät johtaisi tarpeettomien kaupan esteiden muodostumiseen. ISEAL on saanut kansainväliseltä ympäristölain keskukselta (CIEL) lausunnon, jossa vahvistetaan, että organisaatioita, jotka seuraavat ISEAL:n parhaita käytäntöjä, ei voida pitää kaupan teknisinä esteinä.


ISEAL:n kansainväliset ohjesäännöt standardeja laativille elimille

MSC on ainoa luonnonvaraisten merenelävien sertifiointiohjelma, joka on sosiaalisen ja ympäristön akkreditoinnin ja merkinnän allianssin, ISEAL:n täysjäsen.  

ISEAL:n jäsenenä täytämme heidän korkeatasoiset ehtonsa standardien laadinnalle,valvonnalle ja vaikutusten seurannalle. Nämä edellyttävät, että:


• Sertifiointiprosessi perustuu avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja vapaaehtoisuuteen
• Käytössä olevat valvontamenetelmät ovat tiukkoja laiminlyöntien riskin minimoimiseksi 
• Standardien vaikutuksia arvioidaan systemaattisesti ja objektiivisesti
• Standardeja uudistetaan sitä mukaan, kun uutta tietoa on saatavilla
• On olemassa prosessit ohjelman vaikutusten jatkuvaan monitorointiin ja arviointiin.

MSC:n toimintaa auditoidaan säännöllisesti näiden ehtojen täyttymisen varmistamiseksi. 
 
Muita ISEAL:n täysjäseniä ovat mm. Rainforest Alliance, Fairtrade ja Forestry Stewardship Council.

Muita esimerkkejä parhaista käytännöistä

Kansainvälisten parhaiden käytäntöjen noudattamisen lisäksi, useat merten suojeluun keskittyvät organisaatiot arvostavat MSC:n sertifiointiohjelmaa.

Maailman johtaja valtamerten kestävässä kehityksessä

MSC-sertifikaattia käytetään mittarina YK:n biodiversiteettisopimuksen Aichi-tavoitteissa. Nämä tavoitteet ovat osa YK:n kymmenvuotista projektia luonnon monimuotoisuuden vähenemisen hidastamiseksi vuoteen 2020 mennessä ja kansainväliset ympäristönsuojeluun keskittyneet sidosryhmät ovat huomioineet ne laajalti.

MSC:n ja muiden huomattavien ympäristöstandardien uskotaan olevan tärkeässä roolissa eri teollisuuden alojen kestävän kehityksen tasojen määrittelyssä (WWF/ISEAL, 2017) yritysten ja hallitusten pyrkiessä saavuttamaan YK:n ympäristöohjelman kestävän kehityksen tavoitteet. 

Lisätietoa MSC:stä

Mikä MSC?

Mikä MSC?

MSC on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio. Haluamme, että tulevaisuuden sukupolvetkin voivat nauttia merenantimista ja meristä, jotka ovat täynnä elämää.

Ovatko sinisellä MSC-merkillä merkityt merenelävät todella kestävästi kalastettuja?

Ovatko sinisellä MSC-merkillä merkityt merenelävät todella kestävästi kalastettuja?

Voit luottaa siihen, että sinisellä MSC-merkillä merkityt kala- ja äyriäiset ovat kestävien kalastusyritysten kalastamia.

Strategiamme

Strategiamme

MSC:n sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmalla on elintärkeä rooli kala- ja äyriäiskantojen suojelemisessa.