Skip to main content

MSC powołuje Fundusz Zarządzania Oceanami o wartości 1 miliona funtów

Międzynarodowa organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) powołała Fundusz Zarządzania Oceanami (Ocean Stewardship Fund) o wartości 1 miliona funtów brytyjskich. Będzie on wspierał rybołówstwa w ich drodze do zrównoważonego rozwoju, a zgromadzone środki zostaną przekazane na nowe badania naukowe.

Środki finansowe zebrane w ramach Funduszu zostaną przekazane na projekty mające na celu przezwyciężenie wyzwań i trudności związanych z dostępnością niezbędnej wiedzy naukowej, z jaką mierzą się rybołówstwa małoskalowe oraz rybołówstwa z krajów Globalnego Południa. Od samego początku istnienia organizacja MSC pracuje z różnymi rybołówstwami na drodze do zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu posiada solidną wiedzę dotyczącą przeszkód, z jakimi muszą zmagać się rybołówstwa małoskalowe oraz rybołówstwa z krajów rozwijających się, aby sprostać wymaganiom Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Fundusz przyczyni się również do wzmocnienia zrównoważonego rynku ryb i owoców morza dzięki finansowaniu badań naukowych odnoszących się do luk i barier informacyjnych związanych z zarządzaniem rybołówstwami ubiegającymi się o certyfikację MSC.

MSC ściśle współpracuje z inicjatywą Friends of Ocean Action – grupą powołaną na Światowym Forum Ekonomicznym przez Petera Thomsona, Specjalnego Wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ ds. Oceanów oraz Wicepremier Szwecji Isabellę Lövin. Celem inicjatywy jest opracowanie i rozwijanie szybkich, praktycznych i skutecznych rozwiązań, będących odpowiedzią na najpilniejsze wyzwania i problemy, z jakimi mierzą się morza i oceany. Celem MSC jest zwiększenie do 20% do 2020 r. odsetka połowów ryb dziko żyjących posiadających Certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz do 30% do 2030 roku. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez współpracę z partnerami, głębsze zaangażowanie kluczowych rybołówstw i rozwijanie popytu na zrównoważone ryby i owoce morza na rynkach, na których bodziec do wprowadzania zmian na wodach jest największy. Cele wyznaczone przez MSC są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ustanowionymi przez ONZ, w szczególności z celem nr 14, jakim jest ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony.

Osiągnięcie wyznaczonego przez nas celu, wymaga strategicznego zaangażowania rybołówstw z krajów Globalnego Południa. Tamtejsze połowy stanowią ponad 70% światowej produkcji ryb i owoców morza. Wiele z tych rybołówstw posiada ograniczony dostęp do danych naukowych i nie prowadzi działań połowowych w sposób umożliwiający im uzyskanie certyfikatu MSC. Wsparcie w ramach nowo powołanego przez nas Funduszu Zarządzania Oceanami o wartości 1 miliona funtów brytyjskich, zostało specjalnie ukierunkowane właśnie na te rybołówstwa. Mamy nadzieję, że Fundusz pomoże im w dokonaniu usprawnień wymaganych do spełnienia Standardu Rybołówstwa MSC – powiedział Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC. – Nasz Fundusz Zarządzania Oceanami opiera się na doświadczeniu i sukcesie, wcześniej powołanego przez nas Światowego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rybołówstwa (Global Fisheries Sustainability Fund, GFSG). Środki finansowe z tego Funduszu wsparły projekty usprawniające rybołówstwa od Trójkąta Koralowego, po oceany opływające Madagaskar i Surinam. Znacząco zwiększamy skalę tego Funduszu, a nasze wysiłki będziemy ukierunkowywać na te rybołówstwa, które są zaangażowane w formalny program przejściowy, zapewniający wymierne udoskonalanie ich działań.

Środki w ramach Funduszu Zarządzania Oceanami MSC zostaną przekazane rybołówstwom na projekty dotyczące pokonywania barier na drodze do zrównoważonego rozwoju, wsparcia w procesie certyfikacji, zdobywania niezbędnej wiedzy i konkretnych danych naukowych, których brak zostanie zidentyfikowany w formalnej wstępnej ocenie MSC. Udoskonalenia rybołówstw przyczynią się do osiągnięcia Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ o numerach 14.2, 14.4 i 14.7, którymi są zrównoważone gospodarowanie ekosystemami morskimi, skuteczne regulowanie połowów oraz zakończenie przełowienia stad dziko żyjących ryb.

Inicjatywa MSC została pozytywnie przyjęta przez inicjatorów grupy Friends of Ocean Action:

Peter Thomson, Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ ds. Oceanów i Współprzewodniczący grupy Friends of Ocean Action, powiedział: Nasze oceany mają ogromne kłopoty. Dlatego pilnie potrzebujemy opracować praktyczne, skuteczne i skalowalne rozwiązania, które pozwolą prowadzić połowy w sposób zrównoważony i dobry dla ekosystemów morskich. Osiągnięcie 14 celu Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszych mórz i oceanów. Z zadowoleniem przyjmuję najnowszą inicjatywę MSC dotyczącą zaangażowania się i wsparcia rybołówstw z krajów Globalnego Południu oraz inwestycji w nowe badania naukowe, które mogą przynieść korzyści rybołówstwom na całym świecie.

Isabella Lövin, Wicepremier Szwecji i Współprzewodnicząca Grupy Friends of Ocean Action, powiedziała: Dla ponad trzech miliardów ludzi na świecie ryby i owoce morza stanowią źródło białka zwierzęcego. Setki milionów ludzi zatrudnionych jest bezpośrednio lub pośrednio w branży rybackiej, a większość z nich w rybołówstwach małoskalowych. Ratowanie naszych mórz i oceanów oraz życia pod wodą to kwestia naszego przetrwania. Z zadowoleniem przyjmuję dobrowolne zobowiązanie MSC i zaangażowanie się we wspieranie zrównoważonego rybołówstwa w krajach Globalnego Południa. Mam nadzieję, że Fundusz Zarządzania Oceanami przyczyni się do wymiernej poprawy stanu mórz i oceanów. 

MSC prowadzi obecnie prace nad szczegółami dotyczącymi zarządzania i organizacji Funduszu. Szczegółowe informacje zostaną ogłoszone na początku 2019 r. MSC będzie powiększać kapitał Funduszu dzięki organizacjom, przedsiębiorstwom i osobom, które podzielają wizję MSC, chcąc zachować zdrowe, tętniące życiem morza i oceany dla nas i przyszłych pokoleń.