Skip to main content

Niezależność, przejrzystość, bezstronność i konsultacje z wieloma interesariuszami mają kluczowe znaczenie dla wartości MSC i zaangażowania w ciągłe utrzymywanie i wzmacnianie wiodących światowych standardów.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze standardy, strategia i podejmowanie decyzji uwzględniały poglądy, wiedzę i doświadczenie szerokiego grona interesariuszy, od środowisk akademickich i rządowych, sektora rybołówstwa i rynku oraz środowiskowej organizacji pozarządowej.

Nasza struktura obejmuje licznych interesariuszy o różnorodnych poglądach. Pozwala to na zachowanie równowagi w działaniach i uwzględnianie w swoich decyzjach opinii różnych sektorów i interesów.

Wszystkich interesariuszy zapraszamy do udziały w konsultacjach dotyczących naszych norm i wymagań oraz zachęcamy do udziału w niezależnych ocenach rybołówstwa.

 

Oprócz trzech ciał sprawujących nadzór nad działalnością organizacji, działają również specjalne komitety oraz grupy robocze zajmujące się konkretnymi zagadnieniami regionalnymi lub tematycznymi. Ich członkowie wywodzą się z Rady Nadzorczej MSC, Rady Technicznej MSC i Rady Doradczej Interesariuszy MSC oraz z grona zewnętrznych ekspertów, zaproszonych do wspierania doradztwem MSC.

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w konsultacjach MSC dotyczących interesariuszy lub masz pytania dotyczące naszych struktur zarządzania i procesów, skontaktuj się z Sekretarzem ds. Zarządzania MSC.

 

Rada Nadzorcza MSC / The MSC Board of Trustees

Rada Nadzorcza MSC jest naszym organem zarządzającym. Dzięki doradztwu Rady Technicznej i Rady Doradczej Interesariuszy, wyznacza strategiczny kierunek MSC, monitoruje postępy i zapewnia MSC realizację swoich celów.

Rada Nadzorcza MSC jest organem sprawującym nadzór nad organizacją, złożonym z 15 członków, którzy spotykają się 4 razy do roku.

Główne działania

 • Zapewnienie, że MSC realizuje swoje cele jako organizacja charytatywna
 • Aprobowanie i wdrażanie kierunków strategicznych MSC
 • Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego MSC 
 • Mianowanie nowych członków Rady oraz pracowników wyższego szczebla MSC
 • Mianowanie członków Rady Technicznej
 • Dokonywanie publicznego rozliczenia wydatków i przychodów

Przywództwo

Przewodniczący Rady Nadzorczej MSC kieruje pracą Rady i sprawuje swoją funkcję maksymalnie trzy lata. Może ubiegać się o ponowną nominację i pełnić funkcję Przewodniczącego maksymalnie trzy kadencje. Spośród członków Rady Nadzorczej może zostać również wybrany Wiceprzewodniczący. 

Mianowanie do Rady

Członkowie Rady wybierani są na podstawie ich wiedzy, doświadczenia i wsparcia jakie mogą zapewnić MSC. Przyjęło się, że w gronie Rady Nadzorczej panuje równowaga pomiędzy reprezentantami różnych sektorów oraz obszarów geograficznych, odzwierciedlająca szeroki wachlarz interesariuszy, którzy mają udział w realizowaniu misji MSC.

Potencjalni nowi członkowie wskazywani są przez dotychczasowych członków. Wymagane jest przedłożenie pozytywnych referencji oraz konsensus wśród wszystkich członków Rady co do mianowania nowego kandydata.

Członkowie Rady Nadzorczej mianowani są jako osoby prywatne, nie zaś jako członkowie reprezentujący swoje organizację. Sprawują swoją funkcję maksymalnie trzy lata i mogą ubiegać się o ponowną nominację. 

Przewodniczący Rady Technicznej oraz dwóch Współprzewodniczących Rady Doradczej Interesariuszy zasiada w Radzie Nadzorczej MSC, by zapewnić, że te istotne ciała zarządzające reprezentowane będą w ramach decyzji Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej MSC

 • dr Werner Kiene - Przewodniczący
 • Paul Uys - Przewodniczący Rady MSCI
 • dr Christopher Zimmermann - Przewodniczący Rady Technicznej MSC
 • Kristjan Th. Davidsson - Przewodniczący Komitetu Finansowego
 • David Lock - Przewodniczący Komitetu ds. Audytu
 • Giles Bolton
 • Maria Damanaki - Przewodnicząca Komitetu Rozwoju
 • Stuart Green
 • Kevin Stokes

  Rada Techniczna MSC / The MSC Technical Advisory Board

  Rada Techniczna MSC (ang. The MSC Technical Advisory Board) jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej MSC 
  w sprawach technicznych i naukowych związanych ze standardami MSC, w tym opracowuje metody certyfikacji
  i akredytacji oraz dokonuje przeglądu postępów certyfikacji rybołówstwa.

  Główne zadanie

  • doradzanie Radzie Nadzorczej MSC w sprawach Standardów MSC
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej Standardów MSC
  • wypracowywanie metodologii certyfikacji i akredytacji
  • przegląd procedur certyfikacji rybołówstwa oraz doradztwo w tym zakresie.

  Przywództwo

  Rada Techniczna powoływana jest przez Radę Nadzorczą MSC, na podstawie zaleceń Rady Technicznej. Przewodniczący zasiada również w Radzie Nadzorczej, wobec czego uczestniczy z ramienia Rady Technicznej we wszystkich działaniach Rady Nadzorczej.

  Mianowanie do Rady

  Rada Nadzorcza MSC powołuje nowych członków do Rady Technicznej, aby zapewnić szeroki wachlarz doświadczeń, umiejętności i reprezentacji geograficznej. Członkowie są mianowani osobiście, nie jako przedstawiciele swoich organizacji. Członkowie pełnią trzyletnią kadencję i mogą ubiegać się o ponowne powołanie.

  Zapoznaj się z dokumentem technicznym MSC dotyczącym usług doradczych i ramami operacyjnymi.

  Członkowie

  • dr Chris Zimmermann (Niemcy) - Przewodniczący Rady Technicznej MSC
  • Adam Swan (Wielka Brytania)
  • dr Tim Essington (USA)
  • dr Keith Sainsbury (Australia)
  • dr Victor Restrepo (USA)
  • Michèle Stark (Szwajcaria)
  • dr Florian Baumann (Niemcy)
  • dr Rebecca Lent (USA)
  • Jose Augusto Pinto de Abreu (Brazylia)

  Rada Doradcza Interesariuszy MSC / The MSC Stakeholder Advisory Council

  Rada Doradcza Interesariuszy MSC (The MSC Stakeholder Advisory Council, STAC) zapewnia doradztwo Radzie Nadzorczej MSC, a jej opinie i rekomendacje stanowią ważny wkład w działania MSC. W Radzie zasiadają przedstawiciele przemysłu rybnego, organizacji ochrony przyrody, rynku oraz środowisk naukowych. Skład Rady odzwierciedla różnorodne doświadczenia, region geograficzny oraz interesy odnoszące się do MSC.

  Rada Doradcza Interesariuszy stanowi również formalny kanał komunikacji, za pośrednictwem którego wszyscy interesariusze, zarówno członkowie Rady, jak i osoby spoza niej, mogą zgłaszać swoje opinie do MSC.

  Formalna korespondencja przesłana bezpośrednio do poszczególnych członków lub do gremium Rady zostanie przekazana do kierownictwa MSC (Alene Wilton – Dyrektor ds. korporacyjnych MSC i Sekretarz organizacji) oraz przesłana do Współprzewodniczących Rady Doradczej Interesariuszy. MSC zareaguje, stosownie do okoliczności, zgodnie ze swoim publicznym protokołem dotyczącym korespondencji. Rada Doradcza Interesariuszy nie będzie prowadzić bezpośredniej korespondencji.

  Główne zadania Rady Nadzorczej Interesariuszy MSC:

  • Opiniowanie, doradztwo, formułowanie rekomendacji oraz eksperckich stanowisk dla Rady Nadzorczej na temat Standardu Rybołówstwa oraz Łańcucha Dostaw MSC, a także ich wdrażania i stosowania w ramach programu MSC.
  • Strategiczne i operacyjne doradztwo w zakresie innych funkcji organizacji, w tym - o ile to zasadne - programów komercyjnych, rozwojowych oraz komunikacyjno-informacyjnych.
  • Doradztwo i opiniowanie dotyczące aktualnych i prognozowanych kwestii, które mogą mieć wpływ na wdrożenie programu MSC i osiągnięcie jego celów strategicznych, jak również wskazywanie nowych kwestii do rozważenia w ramach MSC, które mogą wpływać na zdolność realizacji misji MSC.
  • Formułowanie zaleceń i opiniowanie konkretnych kwestii zgłoszonych przez Radę Nadzorczą.
  • Przedstawianie poglądów i opinii Radzie Nadzorczej MSC, która stanowią wkład przy podejmowaniu decyzji.

  Przywództwo

  Na czele Rady Doradczej Interesariuszy MSC stoi dwóch Współprzewodniczących powołanych na trzy letnie kadencje. Powoływanie Współprzewodniczących Rady jest rozłożone w czasie, co zapewnia ciągłość obsadzenia jednego ze stanowisk. Współprzewodniczący z urzędu wchodzą w skład Rady Nadzorczej MSC.

  Nominowanie Członków Rady i struktura 

  Nominacji do Rady Doradczej Interesariuszy MSC dokonuje Rada Nadzorcza. Członkowie pełnią zwykle trzyletnią kadencję i mogą być powołani na maksymalnie dwie kadencje.

  Rada składa się z maksymalnie siedemnastu członków, z których sześciu reprezentuje przemysł rybny (rybactwo i przetwórstwo), sześciu reprezentuje organizacje ochrony przyrody, dwóch reprezentuje sektor rynkowy. MSC dąży w tych grupach do zapewnienia odpowiedniej reprezentacji przedstawicieli krajów rozwijających się oraz rybołówstw małoskalowych. Pozostałe trzy miejsca w Radzie nie są przypisane do żadnej z grup, co służy zapewnieniu równowagi reprezentacji w świetle strategicznych celów przyjętych przez MSC.

  Dodatkowe informacje

  Aby otrzymać więcej informacji na temat Rady Doradczej Interesariuszy MSC, skontaktuj się z Karoliną Walkowicz, Sekretarzem ds. Zarządzania MSC.

  Członkowie

  • dr Johann Augustyn, SADSTIA, Afryka Południowa
  • Heather Brayford, Rząd Australii Zachodniej, Departament Podstawowych Gałęzi Gospodarki i Rozwoju Regionalnego (ang. Department of Primary Industries and Regional Development), Australia
  • Rory Crawford, Birdlife International/RSPB, Wielka Brytania
  • Yumie Kawashima, Aeon, Japonia
  • Tor Larsen, Związek Rybaków Norweskich (ang. Norwegian Fishermen’s Association), Norwegia
  • dr Ghislaine Llewellyn, WWF International
  • Carmen Revenga, The Nature Conservancy, USA
  • María José Espinosa Romero, Communidad y Biodiversidad A.C (COBI), Meksyk
  • Marcelo Hidalgo, Konsultant ds. Rybołówstwa, PNG Fishing Industry Association, Holandia
  • Damien Bell, BellBuoy Seafoods (Primary Producer, fisher), Australia Zachodnia
  • Christian Haller, CR-Manager, ALDI Nord, Niemcy
  • Mod Talawat, UN Office for Project Services, Programme Management Specialist (National Coordinator), Tajlandia

  Zarząd Marine Stewardship Council International / The Marine Stewardship Council International Board

  Marine Stewardship Council International (MSCI) jest przedsiębiorstwem handlowym należącym do MSC. Zarząd MSCI zapewnia nadzór nad działaniami komercyjnymi i marketingowymi MSCI, które koncentrują się głównie na licencjonowaniu korzystania z logo MSC, wspieraniu kampanii edukacyjnych oraz zwiększających świadomość i zrozumienie zrównoważonego rybołówstwa i certyfikatu MSC.

  Członkami Zarządu MSCI są między innymi przewodniczący Rady Nadzorczej MSC oraz Dyrektor Generalny MSC. Przewodniczący Rady MSCI jest z urzędu członkiem Rady Nadzorczej MSC.

  Członkowie

  • Paul Uys, Przewodniczący Zarządu MSCI
  • dr Werner Kiene, Przewodniczący Rady Nadzorczej MSC
  • Valentina Tripp
  • Giles Bolton
  • Fernando Lago
  • Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC

   

  Rady pomocnicze / Subsidiary boards

  MSC założyło kilka innych spółek zależnych w kluczowych regionach, w których prowadzi działania. Są to odrębne podmioty prawne w celu opodatkowania, regulacji i działalności charytatywnej. Każda z nich ma zarząd, który nadzoruje jej działalność. Większość stanowi zarejestrowane organizacje charytatywne.

  We wszystkich głównych ciałach zarządzające MSC zasiadają przedstawicieli z różnych regionów geograficznych, zapewniając, że strategie, standardy i polityka MSC mają globalne zasięg i zastosowanie. Wszyscy członkowie muszą przestrzegać Deklaracji dotyczącej zapobiegania konfliktowi interesów MSC.

  Kim jesteśmy?

  Kim jesteśmy?

  Jesteśmy międzynarodową organizacją pozarządową, której celem jest zachowanie dzikiej natury oceanów.

  Nasze finanse i źródła finansowania

  Nasze finanse i źródła finansowania

  Darczyńcy pomagają nam chronić dziką naturę oceanów

  Raporty i publikacje

  Raporty i publikacje

  Dokumenty i publikacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działania MSC.