Skip to main content

W proces certyfikacji rybołówstw zaangażowanych jest zwykle bardzo wiele osób. Twój wkład może być również niezwykle cenny, a informacje, które posiadasz, mogą pomóc audytorom w przeprowadzeniu oceny rybołówstwa, uwzględniającej wszystkie dostępne dane.

  • Czy decyzja o wydaniu certyfikatu dotyczącego konkretnego rybołówstwa będzie miała wpływ na Twój biznes lub organizację lub może mieć na nie wpływ?
  • Czy prowadzisz działalność mającą związek z rybołówstwem znajdującym się w procesie oceny oraz/lub innymi zasobami morskimi, na które wpływa to rybołówstwo?
  • Czy posiadasz informacje istotne dla procesu oceny danego rybołówstwa pod względem zgodności ze Standardem MSC?
  • Czy chcesz wyrazić swoją opinię na temat sposobu działania audytorów?

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek z powyższych pytań, to znaczy, że jesteś zainteresowaną stroną, tzw. interesariuszem danego rybołówstwa. Twoja opinia dotycząca certyfikacji jest bardzo ważna, dlatego zachęcamy do zaangażowania się w proces oceny rybołówstwa.

Dlaczego warto się zaangażować?

Jako interesariusz danego rybołówstwa, jesteś źródłem cennych informacji, które są potrzebne do przeprowadzenia merytorycznej i rzetelnej oceny. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem naukowym, menadżerem ds. rybołówstwa, przetwórcą ryb i owoców morza, przedstawicielem administracji rządowej, członkiem lokalnej społeczności, przyrodnikiem, ekologiem lub po prostu osobą zainteresowaną wynikiem procesu oceny, informacje i dane, które posiadasz oraz Twoja opinia na temat danego rybołówstwa, mogą przyczynić się do dokładniejszej oceny.

Twój wkład pomoże nam zapewnić, że:

  • kwestie istotne dla Ciebie lub organizacji, którą reprezentujesz, są brane pod uwagę w procesie oceny rybołówstwa;
  • ocena rybołówstwa jest wyczerpująca i opiera się na wszystkich dostępnych danych;
  • wynik procesu oceny jest zgodny ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Jak możesz włączyć się w proces oceny rybołówstwa?

Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię lub podzielić się informacjami o rybołówstwie znajdującym się w procesie oceny, upewnij się, że jesteś zapisany do specjalnego newslettera MSC dotyczącego certyfikacji rybołówstw. Dzięki temu będziesz na bieżąco informowany o trwających procesach certyfikacji. Aktualne informacje o procesie oceny danego rybołówstwa zawsze może również sprawdzić w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC.

Proces oceny rybołówstwa jest wieloetapowy. Przedstawiciele jednostki certyfikującej będą informować wszystkich interesariuszy o każdym etapie oceny.

Pamiętaj, żeby wyrazić swoją opinię lub dostarczyć jednostce certyfikującej informacje, które posiadasz na początku procesu oceny rybołówstwa, jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacjach również na dalszych etapach certyfikacji.

Proces oceny rybołówstwa

Przygotowanie do procesu ocenyAssessment preparation icon

Proces oceny rozpoczyna się od wyboru przez rybołówstwo jednostki certyfikującej, która zbiera dane i informacje oraz powołuje zespół oceniający.

Zespół oceniający analizuje wszystkie istotne informacje, w tym dokumenty techniczne, raporty i dane dotyczące rybołówstwa. Pozyskaną wiedzę zespół oceniający wykorzystuje do wstępnej oceny poszczególnych wskaźników efektywności rybołówstwa określonych w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

 

Ogłoszenie rozpoczęcia procesu oceny i ocena interesariuszyAssessment announcement and stakeholder comments icon

Ogłoszenie rozpoczęcia procesu oceny następuje w specjalnym newsletterze MSC dotyczącym certyfikacji rybołówstw. Ogłoszenie zawiera również informacje na temat składu zespołu oceniającego i podaje szczegóły wizyt w terenie.

Niezależna jednostka certyfikująca publikuje również Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji (ang. Announcement Comment Draft Report) w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC. Raport zawiera wstępną ocenę poszczególnych wskaźników efektywności danego rybołówstwa pod względem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Na typ etapie certyfikacji możesz:

Skomentować wstępny raport. Twój komentarz powinien zawierać wszelkie informacje i materiały, które mogą być przydatne dla zespołu oceniającego.

Najbardziej pomocne są komentarze, które dotyczą oceny poszczególnych wskaźników efektywności oraz wskazują brakujące informacje i dane, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez zespół oceniający.

Masz 60 dni na przedstawienie swoich uwag i komentarzy, jeżeli jest to pierwszy proces oceny danego rybołówstwa i 30 dni, jeżeli jest to jego recertyfikacja.

Wykorzystaj formularz MSC Template for Stakeholder Input into Fishery Assessments, aby przekazać swoje komentarze i prześlij go do zespołu oceniającego. Dane kontaktowe do jednostki certyfikującej znajdziesz w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC. Znajdują się one w zakładce „Kontakt” na podstronie dotyczącej rybołówstwa, w którego procesie oceny chcesz uczestniczyć.

Możesz również przygotować się do wizyty terenowej, podczas której będziesz mógł osobiście lub zdalnie przedyskutować kwestie oceny rybołówstwa z zespołem oceniającym.

 

Wizyta terenowaSite visit icon

Podczas wizyty terenowej w rybołówstwie zespół oceniający przeprowadza rozmowę z menadżerami/przedstawicielami rybołówstwa oraz interesariuszami, biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone kwestie.

Zespół oceniający wykorzystuje następnie wszystkie zebrane informacje, aby w razie potrzeby skorygować wstępnie przyznaną rybołówstwu punktację dla poszczególnych wskaźników określonych w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Na typ etapie certyfikacji możesz:

Wziąć udział w wizycie terenowej.

Jeżeli nie możesz pojawić się na miejscu osobiście, zespół oceniający może zorganizować zdalny udział w wizycie terenowej np. przez telefon czy Skype (lub inną podobną aplikację).

 

Recenzja klienta i recenzja ekspercka (peer review)Client and peer review

Jednostka certyfikująca sporządza Wstępny Raport dla Klienta i do Recenzji (ang. Client and Peer Review Draft Report), który zostaje przekazany do recenzji ekspertów oraz przedstawicieli ocenianego rybołówstwa.

Raport obejmuje:

- wyniki rybołówstwa pod względem wszystkich wskaźników efektywności Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC,

- średni wynik rybołówstwa dla każdej z trzech podstawowych zasad Standardu,

- proponowany wynik certyfikacji,

- szczegółowe informacje na temat postawionych rybołówstwu warunków, mających usprawnić jego działanie.

Jednostka certyfikująca przekazuje wstępny raport niezależnym ekspertom, zwanym recenzentami (zazwyczaj są to naukowcy z dziedziny rybołówstwa). Zewnętrzni naukowcy zatwierdzają wybór recenzentów, aby zapewnić niezależną weryfikację wstępnego raportu opracowanego przez jednostkę certyfikującą.

 

Publiczne konsultacje wstępnego raportuPublic review of draft report

Jednostka certyfikująca odpowie na wcześniej przekazane przez interesariuszy komentarze  we Wstępnym Raporcie do Konsultacji Publicznych (ang. Public Comment Draft Report).  Raport zawiera również informację na temat wstępnej decyzji jednostki certyfikującej o przyznaniu lub nieprzyznaniu rybołówstwu certyfikatu MSC.

Na typ etapie certyfikacji możesz:

Przekazać swoje komentarze do Wstępnego Raportu do Konsultacji Publicznych. Jednostka certyfikująca poprosi o nie bezpośrednio, jeżeli jesteś już zarejestrowany jako interesariusz rybołówstwa.

Wstępny Raport do Konsultacji Publicznych jest również publikowany w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC oraz przesyłany do subskrybentów newslettera MSC dotyczącego certyfikacji rybołówstw.

Masz 30 dni na przekazanie informacji zwrotnej na temat Wstępnego Raport do Konsultacji Publicznych. Swoje komentarze przekaż za pośrednictwem formularza zamieszczonego poniżej.

 

Wstępny Raport KońcowyFinal draft report

Wstępny Raport Końcowy (ang. Final Draft Report) uwzględnia wkład w proces oceny rybołówstwa wszystkich interesariuszy. Zawiera również ostateczną decyzję jednostki certyfikującej o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu.

Jeżeli nie zgadzasz się z postanowieniami Wstępnego Raportu Końcowego możesz złożyć zawiadomienie o sprzeciwie w ciągu 15 dni roboczych od jego publikacji.

 

Publikacja oficjalnego raportu i nadanie certyfikatu

Jeśli decyzją jednostki certyfikującej rybołówstwo powinno otrzymać certyfikat MSC Certification i do decyzji tej nie zgłoszono sprzeciwu, oznacza to, że rybołówstwopomyślnie przeszło proces oceny i otrzymuje certyfikat MSC. Certyfikat ważny jest przez okres 5 lat, jednak w tym okresie rybołówstwo podlega regularnym audytom.

Jednostka certyfikująca wydaje Publiczny Raport Certyfikacji (ang. Public Certification Report), który zostaje opublikowany w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC. Publiczny Raport Certyfikacji zawiera najważniejsze informacje o procesie oceny oraz wszystkie usprawnienia, które musi wprowadzić dane rybołówstwo (zwane również warunkami certyfikacji).

 

Jak działa procedura wniesienia sprzeciwu?

Po opublikowaniu Wstępnego Raportu Końcowego możesz złożyć odwołanie od decyzji audytorów za pomocą formularza zgłoszenia sprzeciwu (ang. Notice of Objection).

Sprzeciw może być zgłoszony przez:

  • interesariuszy, wcześniej zaangażowanych w proces oceny danego rybołówstwa, czyli tych, którzy przesłali jednostce certyfikującej komentarze do procesu oceny lub uczestniczyli w spotkaniu podczas wizyty terenowej (osobiście lub zdalnie);
  • interesariuszy, którzy mogą udowodnić, że jednostka certyfikacyjna nie przestrzegała odpowiednich procedur, w wyniku czego ich udział w procesie oceny był niemożliwy lub utrudniony;
  • klienta lub klientów z sektora rybołówstwa.

Sprzeciw może zostać złożony przez więcej niż jednego interesariusza. Jest on rozpatrywany przez specjalnie powołanego w tym celu niezależnego arbitra.

Po złożeniu formularza zgłoszenia sprzeciwu, niezależny arbiter sprawdzi, czy jednostka certyfikująca popełniła błąd w procedurze, punktacji lub ustanawianiu warunków certyfikacji. Arbiter rozstrzygnie również czy błąd ten mógł wpłynąć na decyzję jednostki certyfikującej odnośnie przyznania lub nieprzyznania certyfikatu MSC lub czy wystąpienie uchybień podważa rzetelność procesu oceny.

Sprzeciw uznany przez arbitra za zasadny nie oznacza, że cały proces oceny musi zostać powtórzony.

Możesz zgłosić sprzeciw do procesu oceny, jeżeli uważasz, że podczas certyfikacji wystąpił jeden z poniższych błędów:

Jednostka certyfikująca pominęła lub nieprawidłowo zastosowała procedury procesu oceny, co znacząco wpłynęło na jego rzetelność. Decyzja jednostki certyfikującej powinna zostać zatem zmieniona. 

- Uwagi jednostki certyfikującej dotyczące planu działania (ang. Client Action Plan) opracowanego przez rybołówstwo nie mają uzasadnienia, ponieważ nie jest możliwie, aby klient zrealizował plan w narzuconym przez nią terminie.

- Punktacja przyznana przez jednostkę certyfikującą dla jednego ze wskaźników efektywności nie znajduje uzasadnienia w świetle dostępnych danych i informacji. Punktacja powinna zostać zmieniona.

- Przy ustalaniu wyniku oceny jednostka certyfikująca nie uwzględniła kluczowych informacji (dostępnych podczas wizyty terenowej).

Niezależny arbiter podejmie decyzję na podstawie argumentów i dowodów przedstawionych przez Ciebie, jednostkę certyfikującą i inne zainteresowane strony podczas procesu zgłaszania sprzeciwu.

1. Po opublikowaniu raportu końcowego i ogłoszeniu decyzji jednostki certyfikującej o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu danemu rybołówstwu, rozpoczyna się 15-dniowy okres na zgłoszenie sprzeciwu. Zainteresowane strony mogą zgłosić swój sprzeciw za pomocą formularza zgłoszenia sprzeciwu (ang. Notice of Objection).

2. MSC publikuje oświadczenie w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC o tym, że zgłoszono sprzeciw do procesu oceny. Oświadczenie nie zawiera szczegółów dotyczących przyczyn zgłoszenia sprzeciwu.

3. Wyznaczany jest niezależny arbiter.

4. Niezależny arbiter podejmuje decyzję o zasadności sprzeciwu.

5. Zgłoszenie sprzeciwu, które arbiter uzna za zasadne, publikowane jest w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC.

6. Niezależny arbiter organizuje rozmowę telefoniczną z zainteresowanymi stronami, aby dowiedzieć się, czy jest możliwie osiągnięcie porozumienia.

7. Następnie następuje trwający 15 dni roboczych okres, w którym zainteresowane strony mogą przedstawić pisemne dowody w sprawie. Są one również publikowane w internetowej wyszukiwarce rybołówstw w Programie MSC.

8. Jednostka certyfikująca ma następnie 20 dni roboczych na rozpatrzenie wniesionego sprzeciwu i pisemnej odpowiedzi na przedstawione dowody. Pisemne stanowisko jednostki certyfikującej może zawierać informacje odnośnie ewentualnej zmiany raportu końcowego.

9. Arbiter konsultuje się następnie ze stroną zgłaszającą sprzeciw, przedstawicielami rybołówstwa oraz jednostką certyfikującą w celu ustalenia, czy jednostka certyfikująca odpowiednio zareagowała na podniesione kwestie.

10. Jeżeli porozumienie stron nie zostanie osiągnięte, organizowane jest spotkanie wyjaśniające.

11. Po spotkaniu wyjaśniającym arbiter może:

- odrzucić sprzeciw,

- uznać sprzeciw i poprosić jednostkę certyfikującą o zmianę punktacji.

12. Jeżeli jednostka certyfikująca zostanie poproszona o wprowadzenie zmian, arbiter może:

- zaakceptować zmiany, a rybołówstwo utrzyma certyfikację;

- podtrzymać sprzeciw, a rybołówstwo nie zostanie certyfikowane.

Jeśli procedura wniesienia sprzeciwu osiągnie etap rozstrzygania przez niezależnego arbitra, strona, która wniosła przeciw, musi uiścić opłatę (tzw. objection fee), która pokrywa koszty procesu, obejmujące m.in. wynagrodzenie niezależnego arbitra. Wysokość opłaty nie może przekroczyć 5000 GBP. Opłata ta nie obejmuje kosztów poniesionych przez rybołówstwo lub jednostkę certyfikującą.

Jeśli porozumienie zostanie osiągnięte przed rozstrzygnięciem niezależnego arbitra, strona, która wniosła sprzeciw, nie będzie obciążona kosztami.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami MSC, opłata może zostać całkowicie zniesione, jeżeli strona zgłaszająca sprzeciw wykaże, że nie może jej ponieść ze względu na trudności finansowe.

Pełna informacja o kosztach związanych z procedurą sprzeciwu zawarta została w formularzu zgłoszenia sprzeciwu (wersja 3.0).

Skargi na działanie jednostki certyfikującej

Wszystkie akredytowane, niezależne jednostki certyfikujące są zobowiązane do posiadania własnej procedury składania reklamacji na swoich stronach internetowych. Jeżeli chcesz zgłosić skargę na działania jednostki certyfikującej lub audytorów, prosimy o skorzystanie w pierwszej kolejności z wewnętrznych procedur tych organizacji. W razie potrzeby, kolejnym krokiem może być zgłoszenie skargi do organizacji Accreditation Services International (ASI), która wydaje akredytacje jednostkom certyfikującym na przeprowadzanie oceny zgodnie ze Standardem MSC.

Dowiedz się więcej

Udoskonalamy nasze Standardy

Udoskonalamy nasze Standardy

Co kilka lat dokonujemy przeglądu i rewizji naszych Standardów, aby mieć pewność, że odzwierciedlają one najnowsze dane naukowe oraz najbardziej aktualne metody zarządzania i praktyki.

Jak spełniamy najlepsze praktyki

Jak spełniamy najlepsze praktyki

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Program Certyfikacji MSC spełniał wymogi i standardy wyznaczone przez międzynarodowe organizacje i instytucje stojące na straży najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza.