Skip to main content

We wrześniu 2023 r. rozpoczęła się rewizja Standardu Łańcucha Dostaw MSC. Rewizja ma zapewnić, że proces oceny oraz program certyfikacji pozostają odpowiednie i wiarygodne.

Standard Łańcucha Dostaw MSC gwarantuje konsumentom, że ryby i owoce morza sprzedawane z niebieskim certyfikatem MSC pochodzą z certyfikowanych rybołówstw prowadzących połowy w sposób zrównoważony, zgodny z wymogami MSC. Daje także pewność, że produkty sprzedawane ze znakiem ASC (Aquaculture Stewardship Council) pochodzą z hodowli posiadających certyfikat ASC.

Aby uzyskać certyfikat zgodności z tym Standardem, firmy w łańcuchu dostaw muszą wykazać, że certyfikowane produkty z ryb i owoców morza w trakcie swojej drogi do konsumenta są oddzielone od produktów niecertyfikowanych.

Dlaczego przeprowadzamy rewizję Standardu?

MSC to najbardziej uznany na świecie program certyfikacji dzikich ryb i owoców morza w zakresie zrównoważonego rozwoju. Od czasu ostatniej rewizji Standardu Łańcucha Dostaw MSC w 2019 r. zaszły znaczące zmiany zarówno w Programie MSC jak i całym sektorze rybnym.

Zmiany te obejmują publikację Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC (wersja 3.0) oraz wymogów dotyczących kwestii pracowniczych (Labour Eligibility Requirements), a także wprowadzenie przez ASC dodatkowego modułu do certyfikacji łańcucha dostaw.

Obserwujemy ciągły rozwój najlepszych praktyk, postęp w technologii cyfrowej i zmiany w wymogach regulacyjnych. Wyciągnęliśmy także wnioski z pandemii Covid-19 oraz tego jak firmy w łańcuchu dostaw i samo MSC radziły sobie z tym wyzwaniem. Wszystkie te zmiany dają możliwość rozwijania i ulepszania naszego standardu.

Co będzie podlegać rewizji?

Rewizja obejmować będzie trzy wersje Standardu Łańcucha Dostaw MSC: podstawową, grupową oraz dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO), a także Wymogi Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC.

MSC dokona także rewizji wymogów schematu wspólnego w ramach Standardu Łańcucha Dostaw ASC w celu poprawy zgodności z Programem Certyfikacji Łańcucha Dostaw MSC, tam gdzie jest to zasadne.

Jakie są cele rewizji?

Poprzez rewizję pragniemy:

 • Odpowiedzieć na wyzwania, które pojawiły się w wyniku wdrożenia obecnego Standardu Łańcucha Dostaw MSC, aby zwiększyć wiarygodność i zasadność naszego Programu.
 • Wzmocnić posiadaczy certyfikatów w podejmowaniu działań mających na celu ochronę przed fałszowaniem żywności w ich łańcuchu dostaw.
 • Umożliwić posiadaczom certyfikatów wykazanie zgodności ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi identyfikowalności.
 • Zwiększyć dostępność Standardu, poprzez usunięcie zawiłości językowych oraz wyjaśnienie wymogów dla różnych podmiotów łańcucha dostaw. 
 • Zbadać możliwości współpracy z innymi organami ustanawiającymi standardy, aby zaspokoić potrzebę rynku na rozszerzenie zakresu Standardu.

Zakres działań

Przeczytaj o rewizji i obszarach, które mogą podlegać rewizji (dokument w j.angielskim).
Zakres działań

Jak możesz się włączyć?

Interesariusze stanowią kluczowy element rewizji standardu, pomagając identyfikować problemy, opracowywać rozwiązania i testować możliwy wpływ proponowanych zmian.

W początkowej fazie rewizji zaprosimy jednostki certyfikujące, posiadaczy certyfikatów oraz inne podmioty ustanawiające standardy do podzielenia się wiedzą specjalistyczną oraz wkładu w opracowanie nowych rozwiązań.

Wszyscy interesariusze będą mieli możliwość zapoznania się z projektem nowej wersji Standardu. Szczegóły dotyczące publicznych konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej MSC.

Wypełnij ankietę

Zapraszamy wszystkich interesariuszy, w tym przedstawicieli jednostek certyfikujących i posiadaczy certyfikatów, do wyrażenia opinii na temat Standardu Łańcucha Dostaw MSC oraz doświadczeń z jego stosowania. Ankieta stanowi okazję do przekazania nam sugestii, w jakich obszarach można wprowadzić ulepszenia. co z kolei pozwoli nam określić zakres rewizji.

Ankieta jest dostępna w językach:

Ankieta dotycząca opinii na temat Standardu Łańcucha Dostaw MSC

Ankieta dotycząca opinii na temat Standardu Łańcucha Dostaw MSC

Ankieta dostępna do dnia 15 października 2023 r. do godziny 22:00 UTC

Jak długo potrwa rewizja?

Rewizja Standardu Łańcucha Dostaw rozpoczęła się we wrześniu 2023 r. i ma potrwać do końca 2025 r.

Nowe wersje zrewidowanych dokumentów programowych zaczną obowiązywać sześć miesięcy po ich udostępnieniu i będą miały zastosowanie zarówno do posiadaczy certyfikatów jak i podmiotów przystępujących do Programu MSC po raz pierwszy.

Kluczowe momenty

 • wrzesień 2023 – publikacja Zakresu wymagań i obowiązków
 • koniec 2023 – początek etapu badań i ukierunkowanych konsultacji
 • początek 2024 – opracowanie i testowanie polityki poprzez ukierunkowane konsultacje i projekty pilotażowe
 • początek 2025 – publiczne konsultacje projektu nowej wersji Standardu
 • połowa 2025 – Rada Nadzorcza MSC zatwierdza nową wersję Standardu
 • początek 2026 – nowa wersja Standardu i inne dokumenty programowe wchodzą w życie

Dołącz do listy mailingowej

Otrzymuj regularne aktualizacje na temat Rewizji Standardu Łańcucha Dostaw MSC oraz możliwości uczestnictwa (w j.angielskim)
Dołącz do listy mailingowej

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rewizji, prosimy o wiadomość na adres [email protected] lub kontakt z Zespołem MSC w Polsce.