Skip to main content

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC służy do oceny rybołówstw pod kątem ich wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania. Standard odzwierciedla najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie rybołówstwa oraz najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie zarządzania rybołówstwem. Został opracowany w konsultacji z szerokim gronem ekspertów: rybaków, naukowców, przedstawicieli przemysłu rybnego oraz przedstawicieli organizacji ochrony przyrody.

Jak stosuje się Standard MSC?

Rybołówstwa, które z sukcesem przejdą proces certyfikacji pod kątem Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, mogą sprzedawać złowione ryby lub owoce morza z niebieskim certyfikatem MSC. 

Przystąpienie do Programu Certyfikacji MSC jest dobrowolne. Ocenie mogą zostać poddane wszystkie rybołówstwa poławiające dziko żyjące populacje ryb (również słodkowodne) oraz owoce morza. Standardy obejmują zatem większość gatunków ryb i skorupiaków. 

Aby zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu, samą certyfikację prowadzą niezależni audytorzy tzw. niezależne jednostki certyfikujące (ang. Conformity Assessment Bodies, CABs). 

 

Co jest oceniane?

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC opiera się na trzech głównych zasadach, które muszą zostać spełnione przez przystępujące do oceny rybołówstwa.

 

Zdrowe stado ryb

Czy wystarczająca ilość ryb pozostała w morzu lub oceanie? Połowy muszą utrzymywać się na poziomie zapewniającym ciągłość populacji danego gatunku.

Oddziaływanie na środowisko

W jaki sposób połowy wpływają na ekosystem morski? Połowy muszą być prowadzone w taki sposób, aby ich wpływ na inne gatunki i siedliska morskie w ramach ekosystemu był zminimalizowany i pozostawały one w dobrym stanie.

Skuteczne zarządzanie rybołówstwem

Czy rybołówstwo jest prawidłowo zarządzane? Rybacy muszą stosować się do odpowiednich przepisów i adaptować się do zmieniających się warunków środowiskowych np. zmiany liczebności ryb danego gatunku.

Grafika przedstawiająca trzy główne zasady Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

 

Jednostki certyfikujące oceniają rybołówstwa przy pomocy 28 wskaźników efektywności w ramach trzech podstawowych zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

W proces oceny rybołówstwa mogą się zaangażować wszyscy interesariusze, przesyłając swoją opinię lub dzieląc się informacjami na temat rybołówstwa, będącego w procesie oceny.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa wersja 3.0

Aktualne informacje na temat nowej wersji Standardu MSC, opublikowanej w październiku 2022 r. (strona w j.angielskim)
Standard Zrównoważonego Rybołówstwa wersja 3.0
MSC Standard v3_2023_wprowadzone zmiany
Date of issue: 14 czerwca 2023
Download download file PDF - 14 MB

Proces Certyfikacji Rybołówstwa

Proces Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process, FCP) został opracowany w trosce o zapewnienie, że wszystkie niezależne jednostki certyfikujące (CABs) stosują jednakowe procedury w zakresie oceny.

Dzięki nim mamy pewność, że Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC stosuje się tak samo w odniesieniu do rybołówstw na całym świecie, niezależnie od gatunku będącego celem połowu, metody połowu, zastosowanych technologii, środowiska, położenia geograficznego oraz skali i wielkości rybołówstwa. Dodatkowo jednostki certyfikujące otrzymują wsparcie i wytyczne, których potrzebują, aby dokonać oceny rybołówstwa pod kątem Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Proces Certyfikacji Rybołówstwa podlegają regularnym rewizjom i aktualizacjom.

Więcej informacji dla rybołówstw

Dlaczego warto przystąpić do certyfikacji?

Dlaczego warto przystąpić do certyfikacji?

Certyfikat MSC potwierdza, że rybołówstwo zarządzane jest w sposób zrównoważony, a więc taki, który w mniejszym stopniu wpływają na ekosystem morski. Poznaj korzyści jake płyną z certyfikacji dla rybołówstw.

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Dobre przygotowanie do procesu certyfikacji to podstawa w osiągnięciu sukcesu. Na naszej stronie znajdziesz przydatne informacje, które pomogą Ci zarówno w przygotowaniu się do procesu certyfikacji, jak i w trakcie oraz po jego zakończeniu.

Więcej informacji dla jednostek certyfikujących

Dokumenty dotyczące certyfikacji

Dokumenty dotyczące certyfikacji

Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, Standardu Łańcucha Dostaw MSC oraz Ogólnych Wymogów Ceryfikacji.

Jednostki certyfikujące

Jednostki certyfikujące

Proces certyfikacji MSC prowadzony jest przez niezależnych, akredytowanych audytorów, co gwarantuje bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu. Zapoznaj się z listą jednostek certyfikujących posiadających akredytację do przeprowadzania procesu certyfikacji zgodnie ze standardami MSC.