Skip to main content

Jako międzynarodowa organizacja non-profit, MSC ma szczęście korzystać z hojnego wsparcia darczyńców, którzy podzielają naszą misję i wizję. Nasze środki finansowe pochodzą również z licencji na korzystanie z logo MSC, którą opłacają nasi partnerzy, decydujący się na oznaczanie swoich produktów niebieskim certyfikatem MSC.

Nasi darczyńcy

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za hojne wsparcie naszych darczyńców, którzy są z nami od początku, już ponad dwudziestoletniej działalności. Bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie osiągnąć naszej długoterminowej wizji, którą są morza i oceany pełne życia dla nas i przyszłych pokoleń. Oprócz zapewnienia ogólnego wsparcia operacyjnego naszej organizacji, środki finansowe przekazywane nam przez darczyńców wspierają nasze działania w krajach rozwijających się i są przekazywane na projekty rozwoju Standard Zrównoważonego Rybołóstwaoraz Standard Łańcucha Dostaw oraz na projekty dotyczące rybołówstw zainteresowanych pozytywnych wprowadzeniem zmian umożliwiających przeprowadzenie oceny wstępnej.

Pozostałe źródła dochodów

Dochody generujemy również poprzez działalność charytatywną oraz inwestycje.

Większość źródeł finansowania pochodzi z opłat licencyjnych za korzystanie z logo opłacanych przez producentów, sieci handlowe i organizacje świadczące usługi gastronomiczne, które decydują się na umieszczenie niebieskiego certyfikatu MSC na produktach przeznaczonych dla konsumentów. 

Oznacza to, że za każdym razem, gdy kupujesz produkt z niebieskim certyfikatem MSC na opakowaniu, wspierasz ochronę zasobów mórz i oceanów. Co ważne, opłata za użycie logo na produkcie jest pobierana jednorazowo w całym łańcuch dostaw, zazwyczaj jest to finalny producent lub właściciel marki.

Uzyskane w ten sposób środki finansowe wspierają podstawową działalność MSC, w tym nasze działania edukacyjne dotyczące znaczenia mórz i oceanów, projekty podnoszące świadomość konsumentów na temat ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych łowisk, zapewnienia integralności certyfikowanych łańcuchów dostaw oraz rozwijane naszych Standardów, aby odzwierciedlały najlepsze praktyki i najnowsze osiągnięcia naukowe. Są również przekazywane na projekty badawcze, takie jak te finansowane z naszego funduszu Ocean Stewardship Fund.

W ciągu ostatnich 20 lat środki finansowe pochodzące z  licencji na logo stały się coraz ważniejsze dla MSC, odzwierciedlając rosnącą świadomość konsumentów i zapotrzebowanie na produkty rybne pochodzące ze zrównoważonych połowów.

Zapewnienie bezstronności MSC

Chcemy podkreślić, że MSC nie otrzymuje żadnych dochodów z procesów oceny lub certyfikacji rybołówstw zgodnie ze Standardem MSC. Opłaty za te usługi są wypłacane niezależnym, akredytowanym audytorom tzw. jednostkom certyfikującym (conformity assessment bodies, CAB), które w żaden sposób nie są związane z MSC. Dzięki temu możemy zagwarantować bezstronność, wiarygodność i przejrzystość procesu certyfikacji zgodnie z międzynarodowymi kodeksami najlepszych praktyk.

Nasze dochody od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Całkowty przychód wyniósł 30,1 mln GBP, z czego: 12% pochodziło z grantów i dotacji, 2% z pozostałej działalności handlowej, 85% z licencji na logo i 1% z inwestycji.

Jak wydajemy pieniądze

Wszystkie środki, które otrzymujemy lub, które są wygenerowane w wyniku naszej działalności są inwestowane w dalsze realizowanie naszej wizji, którą są morza i oceany pełne życia zabezpieczonych dla nas i przyszłych pokoleń. W ramach tych działań kontynuujemy prace nad utrzymaniem wiodących światowych Standardów, budujemy rozpoznawalność logo MSC i podnosimy świadomość konsumentów, wspieramy przemysł rybny w realizacji jego zobowiązań dotyczących certyfikowanych ryb i owoców morza oraz utrzymujemy integralności naszego certyfikatu MSC.

Nasze wydatki nadzorowane przez Radę Nadzorczą MSC. W skład Rady wchodzą przedstawiciele różnych dziedzin naukowych, rybołówstw i sieci handlowych oraz producentów, a także niezależnych ekspertów. Rada Nadzorcza zapewnia, że ​​osiągamy wyznaczone cele.

Nasze wydatki od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Całkowite wydatki wyniosły 27,2 mln GBP, z czego 20% przeznaczono na badania naukowe i rewizje Standardów, 31,7% na działania edukacyjne i zwiększające świadomość konsumentów, 37% na współpracę z organizacjami rybackimi i partnerami handlowymi, 6,9% na koszty związane z licencją na logo, 1,7% na działania fundrisingowe.

Środki w rezerwie

Jesteśmy zarejestrowaną organizacją charytatywną i organizacją non-profit, dlatego część naszych środków finansowych trzymanych jest w rezerwie. Dzięki temu możemy prowadzić nasze działania w sposób stabilny i bez obawy przed potencjalnymi wahaniami naszych przychodów i wydatków, w tym utratą lub wycofaniem certyfikowanych produktów z Programu MSC. Naszym celem jest posiadanie nieograniczonych wolnych rezerw finansowych o wartości 9 miesięcznych dochodów organizacji, które pozwolą nam kontynuować pracę, jednocześnie dostosowując nasze działania do zmieniających się okoliczności. Jest to ogólnie rozumiana dobra praktyka dla organizacji non-profit.

Jak reinwestujemy nasze środki

MSC przeznacza 5% swojego dochodu ze wszystkich opłat licencyjnych pochodzących ze sprzedaży certyfikowanych produktów MSC na wsparcie funduszów: Transition Assistance Fund, Science and Research Fund oraz Recertification Assistance Fund w ramach funduszu Ocean Stewardship Fund (z niewielkim przeznaczeniem na wsparcie kosztów administracyjnych). Wnioski o te dotacje można składać każdego roku.

Więcej informacji na naszej stronie Ocean Stewardship Fund.

Ponadto fundusz Ocean Stewardship Fund wspiera wiele innych projektów, które przyczyniają się do realizacji celu, jakim jest zwiększenie liczby zrównoważonych połowów na świecie. Finansowanie tych projektów pochodzi z wkładu MSC lub od zewnętrznych darczyńców. Wnioski o takie finansowanie są zbierane przez fundusz Ocean Stewardship Fund każdego roku.

Status organizacji non-profit

Wielka Brytania: zarejestrowana organizacja charytatywna 1066806
USA: status non-profit 501 (c) (3)
Australia: ABN 69 517 984 605
Singapur: UEN 201215612M
Holandia: geregistreerde Algemeen Nut Bevorderende Instelling (ANBI)
Najnowsze sprawozdanie finansowe oraz Raport Rady Nadzorczej na temat dostępne na żądanie – [email protected].

Darczyńcy pomagają nam chronić dziką naturę oceanów

Bez hojnego wsparcia ze strony darczyńców, MSC nie byłoby w stanie opracować i utrzymać wiodących światowych standardów w zakresie zrównoważonego rybołówstwa, a pozytywne zmiany w morzach i oceanach nie byłyby możliwie.

Usprawnienia wprowadzone przez rybołówstwa objęte Programem MSC pomagają chronić życie w naszych oceanach. Rybołówstwa te zapewniają również przyszłość milionom ludzi, dla których rybołówstwo i owoce morza stanowią podstawowe źródło utrzymania. Niektóre z ich zobowiązań i zmian, jakie osiągnęły dzięki współpracy z MSC, zostały przedstawione w naszych prawdziwych historiach.

Naszym celem jest, aby do 2030 roku ponad 1/3 światowych dzikich połowów była certyfikowana lub zaangażowana w Program MSC. Wsparcie naszych darczyńców będzie nadal odgrywać zasadniczą rolę w realizacji tego planu.

Projekty finansowane z darowizn

Oprócz wsparcia działań MSC, nasi darczyńcy przyczyniają się do wprowadzenia znaczących zmian w działaniach rybołówstw na całym świecie, finansując projekty, w których rybacy wykorzystują narzędzia opracowane przez MSC. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

Rozwój zrównoważonego rynku ryb i owoców morza w Japonii: fundator The David and Lucile Packard Foundation.

Japonia jest ważnym światowym producentem produktów rybnych i stanowi ważny rynek ryb i owoców morza, który ma ogromny potencjał, aby stać się potężną siłą dla zrównoważonego rybołówstwa na świecie. Jednak świadomość dotycząca zrównoważonych połowów i zaangażowanie w zrównoważone rybołówstwo było w Japonii niższe niż na innych światowych rynkach.

W 2015 roku, otrzymaliśmy środki finansowe z Fundacji Davida i Lucile Packardów, aby zwiększyć możliwości Programu MSC w Japonii. Dzięki nim mogliśmy się skoncentrować się na budowaniu zrównoważonego rynku ryb i owoców morza, wspieranego przez głównych kupców, sprzedawców produktów rybnych oraz inne organizacje pozarządowe.

Już teraz, widzimy efekty tej dotacji. Zobowiązania ze strony największej japońskiej sieci handlowej Aeon rosną, ściśle współpracujemy z rzecznikami zrównoważonego rozwoju, a dzięki jednemu z nowych projektów, około 20 rybołówstw w 4 prefekturach, zostanie poddanych ocenie wstępnej MSC. MSC współpracuje z niektórymi z nich, aby wesprzeć wprowadzanie usprawnień, umożliwiających rybołówstwom przystąpienie do pełnej oceny MSC i stanie się liderami w swoim sektorze. W 2017 r. Fundacji Davida i Lucile Packardów ponownie przekazała środki finansowe na ten cel. 

Projekt „Fish for Good”: fundator Holenderska Loteria Pocztowa.

Rybacy z globalnego Południa będą mieli nowe możliwości wprowadzenia usprawnień w swoich praktykach połowowych, aby dostosować je do zrównoważonego poziomu, dzięki środkom finansowym przyznanym przez Holenderską Loterię Pocztową. Czteroletni projekt, zwany „Fish for Good”, zakłada współpracę z rybakami, społecznościami lokalnymi i partnerami, aby zachęcić do zrównoważonych połowów rybołówstwa w Indonezji, RPA i Meksyku.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które zapewnią niezbędną wiedzę o tamtejszych rejonach, sieci kontaktów i ekspertyzę dotyczącą ochrony oceanów. Współpraca z nimi pomoże niezależnym ekspertom w mapowaniu i porównaniu wyników tamtejszych rybołówstw ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Korzystając z tych informacji, rybacy otrzymają dostęp do narzędzi i wsparcia, które pomogą im zapewnić środki utrzymania i zasoby morskie dla przyszłych pokoleń.

Przeczytaj więcej o projekcie „Fish for Good”.

Projekt MedFish: fundatorzy Daniel & Nina Carasso Foundation, Resources Legacy Fund i Adessium Foundation.

Projekt mapowania 100 rybołówstw małoskalowych we Francji i Hiszpanii był możliwy dzięki hojnemu wsparciu Daniel & Niny Carasso Foundation,Resources Legacy Fund i Adessium Foundation. W ramach projektu Medfish, realizowanego przez MSC w partnerstwie z WWF, przeprowadzana jest rygorystyczna i kompleksowa analiza francuskich i hiszpańskich rybołówstw małoskalowych. Standard Rybołówstwa MSC stanowi punkt odniesienia w zakresie ich oceny pod kątem zrównoważonych praktyk połowowych.

Dowiedz się więcej o projekcie Medfish.

Mapowanie połowów ośmiornicy na zachodnim Oceanie Indyjskim: fundator Niemiecka Agencja Rozwoju.

Niemiecka Agencja Rozwoju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) zapewniła hojne wsparcie finansowe dla nowego projektu mapowania połowów ośmiornic w Kenii, Tanzanii, Zanzibarze, Mozambiku, a także na Madagaskarze, Komorach i Wyspach Rodrigues.

Projekt wspierany przez MSC, Biuro Unii Afrykańskiej ds. Zasobów Zwierząt Afrykańskich (The African Union Interafrican Bureau for Animal Resources, AU-IBAR) i Blue Ventures skupia przedstawicieli rządu, menedżerów ds. rybołówstwa, przedstawicieli sektora i rybaków ośmiornicy z całego regionu.

Standard Rybołówstwa MSC zostanie wykorzystany jako punkt odniesienia w zakresie oceny rybołówstw ośmiornicy pod kątem zrównoważonych praktyk połowowych jeszcze przed określeniem możliwości wsparcia wysiłków interesariuszy w dokonywaniu usprawnień połowów i dostosowania ich do zrównoważonego poziomu.

Lista darczyńców

Jesteśmy niezwykle wdzięczni i dziękujemy wszystkim organizacjom i osobom, które udzieliły nam wsparcia, dzięki któremu możemy wprowadzać realne zmiany w morzach i oceanach, zapewniając zasoby rybne dla nas i przyszłych pokoleń. 

Niektórzy z naszych obecnych i poprzednich darczyńców wymieniamy poniżej. Dziękujemy również tym, którzy chcą pozostać anonimowi.

The David and Lucile Packard Foundation

Walton Family Foundation

New Venture Fund

Remmer Family Foundation

Triad Foundation

Holzer Family Foundation

Vowles Family Fund

A. G. Leventis Foundation

Adessium Foundation (Holandia)

Nationale Postcode Loterij

MAVA Fondation Pour la Nature (Szwajcaria)

Resources Legacy Fund / Sustainable Fisheries Fund

WWF Szwecja

WWF UK

Findus (Szwecja)

Wspieraj MSC

Dowiedz się, w jaki sposób możesz wesprzeć nasze działania, dzięki którym zapewniamy zdrowe morza i oceany, pełne ryb i owoców morza dla nas i przyszłych pokoleń.

Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy zachować dziką naturę oceanów.

Przekaż darowiznę przez Charities Aid Foundation.

Fundacje i fundusze charytatywne

Wsparcie fundacji i funduszy charytatywnych ma kluczowe znaczenie dla realizacji naszej długoterminowej wizji, którą są morza i oceany pełne życia dla nas i przyszłych pokoleń. Z tego powodu bardzo doceniamy wspaniałomyślność naszych fundatorów: fundacji i funduszy charytatywnych, którzy podzielają naszą wizję i wspierają nas w działaniach, dzięki którym możemy ją realizować. 

Niezależnie od wielkości przekazanej sumy oraz tego czy jest ona przekazana na konkretny projekt lub podstawową działalność naszej organizacji, darowizna przekazana przez Twoją fundację lub fundusz umożliwi nam współpracę z rybakami, biznesem i społeczeństwem, aby zmieniać sposób w jaki poławiane są nasze morza i oceany.

Jako najbardziej wiarygodny i uznawany na całym świecie Standard Zrównoważonego Rybołówstwa, MSC stanowi platformę zachęcającą do wprowadzania realnych zmian w sposobie, w jaki korzystamy z zasobów światowych mórz i oceanów. Współpraca z MSC to wyjątkowa możliwość wpływania zarówno na rybaków, jak i rynek, poprzez zwiększanie apetytu konsumentów na ryby i owoce morza ze zrównoważonych połowów. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z naszym Dyrektorem ds. fundrisingu, który chętnie omówi możliwości wsparcia działań MSC przez Twoją fundację lub fundusz. 


Dowiedz się więcej

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Prawdziwe histore

Prawdziwe histore

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.

Raporty i publikacje

Raporty i publikacje

Od ponad 20 lat pomagamy zachować dziką naturę oceanów. Tutaj znajdziesz dokumenty i publikacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć w jaki sposób działamy.