Skip to main content

W przypadku ograniczonej ilości danych, jednostka certyfikująca może skorzystać z modelu MSC opartego na ryzyku (ang. Risk-Based Framework, RBF).

Program Certyfikacji MSC opiera się w dużej mierze na ilościowych danych naukowych dotyczących rybołówstw i wpływu jaki mają one na ekosystem morski. Dane te, są kluczowe w procesie oceny pod względem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Brak dostępu do szczegółowych danych naukowych może jednak stanowić barierę przed przystąpieniem do certyfikacji MSC, szczególnie dla rybołówstw małoskalowych i z krajów rozwijających się. W sytuacji braku wystraczających danych możliwe jest skorzystanie w procesie oceny z modelu RBF.

Jak działa model MSC oparty na ryzyku (ang. Risk-Based Framework, RBF)?

Każda z tych metod jest porównywalna z domyślnym sposobem oceny oraz pozwala na przyznanie rybołówstwu punktów, które mogą zostać uwzględnione w raporcie z oceny. Może również służyć do Analizy i Mierzenia Postępów (ang. Benchmarking and Tracking Tool, BMT), która pozwala rybołówstwu monitorować postępy we wdrażaniu działań prowadzonych w ramach Projektów Udoskonalenia Rybołówstwa (ang. Fishery Improvement Projects, FIP) niezbędnych do spełnienia Standard Rybołówstwa MSC.

Które rybołówstwa powinny skorzystać z modelu RBF?

Model RBF może być wykorzystywany podczas każdego procesu oceny rybołówstwa pod kątem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Z uwagi na swój charakter, RBF może jednak obniżyć punkty w przypadku rybołówstw posiadających dostęp do pełnych danych naukowych. Z tego względu, jeżeli to możliwe, lepiej w tych przypadkach zastosować standardową metodę oceny.

Jednostka certyfikująca, która zdecyduje się na korzystanie z modelu RBF, musi ogłosić ten fakt na początku procesu oceny oraz musi pozwolić wszystkim interesariuszom na zgłoszenie ewentualnych uwag odnośnie podjętej przez nią decyzji.

Kiedy zastosować model RBF, a kiedy standardową metodę oceny?

Model RBF powinien być wykorzystywany tylko w przypadku rybołówstw, w których jest niezbędny do przeprowadzenia oceny. Jednostka certyfikująca wykorzysta RBF do oceny określonych wskaźników, do których brakuje wystarczających danych naukowych. W przypadku wskaźników, do których istnieją dane naukowe, punkty przyznane będą zgodne ze standardową metodą oceny.

Warto pamiętać, że RBF nie ma zastosowania do oceny trzeciej zasady Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC: Skuteczne zarządzanie rybołówstwem. W tym przypadku rybołówstwo zostanie ocenione tak jak każde inne przystępujące do procesu oceny.

Czy brak dostępu do danych naukowych oznacza, że rybołówstwo jest źle zarządzane?

Nie. Wiele rybołówstw o ograniczonym dostępie do danych naukowych może być bardzo dobrze zarządzanych. Jest to możliwie dzięki temu, że stosują one środki zapobiegawcze, które nie bazują na danych ilościowych.

W jaki sposób opracowano RBF?

Metoda RBF została pierwotnie opracowana przez Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), australijską organizację do spraw badań naukowych i przemysłu, która opracowała model do oceny ryzyka wpływu rybołówstw na ekosystem (Ecological Risk Assessment for Effects of Fishing, ERAEF). W 2008 r. metoda została przetestowana w siedmiu pilotażowych rybołówstwach na całym świecie. Po zakończeniu testów, model RBF poddany został pod konsultacje ekspertów, a finalnie opracowany kształt modelu został włączony do Standardu Rybołówstwa MSC w lipcu 2009 r.

Dowiedz się więcej

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Certyfikacja rybołówstw krok po kroku

Dobre przygotowanie do procesu certyfikacji to podstawa w osiągnięciu sukcesu. Na naszej stronie znajdziesz przydatne informacje, które pomogą Ci zarówno w przygotowaniu się do procesu certyfikacji, jak i w trakcie oraz po jego zakończeniu.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

Standard MSC pozwala na ocenę czy dane rybołówstwo można uznać za prowadzone w zrównoważony, dobry dla środowiska sposób. Służy do oceny rybołówstw pod kątem ich wpływu na dzikie populacje ryb, oddziaływania na ekosystem morski oraz sposobu zarządzania.