Skip to main content

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (ang. UN Sustainable Development Goals, SDG) to 17 celów dotyczących ograniczenia ubóstwa, ochrony środowiska i zapewnienia ogólnego dobrobytu dla wszystkich ludzi na świecie.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wyznaczają wspólną wizję przyszłości oraz plan działania dla rządów, przemysłu, organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli do wspólnej pracy na rzecz lepszego świata. Program certyfikacji MSC jest wykorzystywany jako narzędzie w realizacji Celu 14: Życie Pod Wodą.

Badania zaprezentowane na World Sustainability Forum w 2020 r. wykazały, że program MSC przyczynia się do postępu w realizacji pięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Poza Celem 14. nasze działania pomagają również w wysiłkach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego (Cel 2), promowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego (Cel 8), promowania zrównoważonej konsumpcji i produkcji (Cel 12) oraz wzmocnienia globalnych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju (Cel 17).

Grafika z ikonami Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów mórz i oceanów (Cel 14)

Naszą wizją jest zachowanie tętniących życiem mórz i oceanów oraz zasobów ryb i owoców morza dostępnych dla obecnych i przyszłych pokoleń. Program MSC jest uznawany przez ONZ za istotne narzędzie do skutecznej realizacji Celu 14.

Zaangażowanie w realizację Celu 14 oznacza wspólną pracę wraz z setkami innych podmiotów i organizacji nad:

  • rozwiązaniem problemu globalnego przełowienia,
  • odbudową zasobów ryb i owoców morza,
  • ochroną morskich ekosystemów,
  • wyeliminowaniem nielegalnych, nieregulowanych i niezgłaszanych połowów (tzw. połowów NNN).

Przeczytaj nasze zobowiązanie dotyczące zachowania zdrowych oceanów z UN Ocean Conference 2017 (j. angielski)

Przeczytaj “Seafood certification & the SDGs: Linking ocean health with lives & plates” (j. angielski)

Bezpieczeństwo żywnościowe i godna praca (Cel 2 i 8)

Rybołówstwa posiadające certyfikat MSC nie tylko pomagają w ochronie zasobów morskich, ale również przyczyniają się do wyeliminowania głodu na świecie oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

Ryby i owoce morza stanowią ważne źródło białka w diecie blisko 3 miliardów ludzi. Utrzymanie i odbudowa zasobów ryb ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia długoterminowej dostępności pożywienia.

Doświadczenie rybołówstw uczestniczących w programie MSC pokazuje, że certyfikacja pozwala na osiągnięcie korzyści ekonomicznych otwierając dostęp do nowych rynków i zapewniając premię cenową. Przykładem może być tu rybołówstwo morszczuka w Republice Południowej Afryki, gdzie uzyskanie certyfikatu MSC pozwoliło zabezpieczyć ponad 12 000 miejsc pracy dla lokalnej ludności.

Promowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji (Cel 12)

Wybierając produkty z niebieskim certyfikatem MSC, konsumenci wspierają odpowiedzialnie zarządzane, zrównoważone rybołówstwa. Działania konsumentów stanowią także zachętę dla sprzedawców do zaopatrywania się u certyfikowanych dostawców, co z kolei skłania kolejnych rybaków do wprowadzania pozytywnych zmian na morzu i przystąpienia do Programu MSC.

Każdy z nas może przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wybierając produkty z niebieskim znakiem MSC, również i Ty możesz przyczynić się do promowania odpowiedzialnych praktyk rybackich i zrównoważonego rybołówstwa.

Wzmocnienie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju (Cel 17)

MSC oraz inne organizacje ustalające wiarygodne standardy i programy certyfikacji mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu przemysłu i rządów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. MSC promuje najlepsze praktyki, dając przykład, jak powinny one wyglądać w przemyśle rybnym oraz tworzy plany działań, pozwalające wdrożyć je w życie.

Program MSC łączy przemysł, organizacje pozarządowe i rządy, pomagając w opracowaniu i wdrożeniu wymogów środowiskowych odzwierciedlających najnowszą wiedzę naukową. Jesteśmy dumni, że nasz program angażuje różnych interesariuszy, pomagając w nawiązywaniu wielostronnej współpracy na rzecz oceanów.

W 2017 r. MSC zebrało 27 firm – Leaders for a Living Ocean, które podjęły zobowiązanie dotyczące pozyskiwania ryb i owoców morza ze zrównoważonych źródeł.

Przeczytaj raport WWF i ISEAL “SDGs mean business: How credible standards can help companies deliver the 2030 agenda” (j. angielski)

“Problemy dotyczące ekosystemów morskich wykraczają poza granice państw i lokalne normy prawne, dlatego międzynarodowe standardy zrównoważonego rozwoju są istotnym narzędziem dla ochrony i zarządzania w zrównoważony sposób ich zasobami.”

WWF & ISEAL

SDGs mean business: How credible standards can help companies deliver the 2030 Agenda

Dostarczanie danych dla Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dane pochodzące od MSC są wykorzystywane przez Program Środowiskowy ONZ (ang. UN Environment Programme) oraz inne organizacje do monitorowania postępów w osiąganiu międzynarodowych celów mających za zadanie ograniczenie problemu przełowienia i ochronę bioróżnorodności mórz i oceanów.

W 2010 r. wyznaczonych zostało 20 najważniejszych celów w ramach Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (ang. UN Convention on Biological Diversity), tzw. Cele z Aichi. Cele te wskazują globalne działania na rzecz ochrony bioróżnorodności na całym świecie.

MSC zostało oficjalnym partnerem w zakresie monitorowania bioróżnorodności, dostarczając dane, które pomagają w ocenie postępów w realizacji 6 i 4 celu z Aichi.

Niebieska żywność w dobie zmiany klimatu

Jednym z głównych czynników wpływających na klimat jest produkcja żywności, a dokładniej hodowla zwierząt. Aby wyżywić naszą rosnącą populację, dbając jednocześnie o dobro planety, musimy produkować żywność w sposób zrównoważony.

Rybołówstwa MSC na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Rybołówstwa MSC na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju

Dowiedz się więcej, w jaki sposób certyfikowane rybołówstwa MSC wspierają realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (tekst w j. angielskim)

Dowiedz się więcej

Nasze podejście

Nasze podejście

Morza i oceany to nasze wspólne dobro, każdy z nas może włączyć się w starania, aby pozostały zdrowe i tętniące życiem.

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Raporty i publikacje

Raporty i publikacje

Tutaj znajdziesz dokumenty i publikacje, które pomogą Ci lepiej zrozumieć działania MSC. Zapraszamy do lektury!