Skip to main content

Bardzo ważne jest dla nas to, żeby wszyscy: od rybaków po sprzedawców, od naukowców i ekspertów aż po konsumentów, mieli zaufanie do niebieskiego znaku MSC oraz deklaracji dotyczących polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju certyfikowanych firm i organizacji rybackich.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Program Certyfikacji MSC spełniał wymogi i standardy wyznaczone przez międzynarodowe organizacje i instytucje stojące na straży najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza.

Chcemy, abyś miał pewność, że niebieski certyfikat MSC to znak, któremu możesz zaufać. Nasz Program Certyfikacji MSC jest jedynym na świecie programem certyfikacji dzikich populacji ryb i owoców morza, który spełnia następujące międzynarodowe normy i standardy:

Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO

Część Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oparta została na Kodeksie Odpowiedzialnego Rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Kodeks ustanowiono w 1995 roku. Wyznacza on ramy międzynarodowych działań na rzecz zachęcania organizacji rybackich do prowadzenia rybołówstw w sposób zrównoważony oraz w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Kodeks zawiera zestaw zasad i standardów dotyczących ochrony środowiska oraz zarządzania i rozwoju rybołówstw na całym świecie.

Wytyczne FAO dotyczące ekologicznego oznakowania ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z połowów morskich

Certyfikacja MSC oraz sposób oznakowywania certyfikowanych ryb i owoców morza niebieskim znakiem MSC, są w pełni zgodne z wytycznymi FAO dotyczącymi ekologicznego oznakowania ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z połowów morskich, które zostały przyjęte w 2009 roku.

Wymagają one, aby:

  • proces certyfikacji był procesem obiektywnym, transparentnym oraz opartym na dowodach naukowych i przeprowadzanym przez niezależnych audytorów,
  • obejmował otwarte, publiczne konsultacje z interesariuszami, jak również uwzględniał procedurę sprzeciwu,
  • opierał się na trzech podstawowych czynnikach – stanie stad docelowych, wpływie na ekosystem, zarządzaniu praktykami połowowymi.

Zgodność naszego Programu Certyfikacji MSC oraz sposób oznakowywania certyfikowanych produktów certyfikatem MSC z wytycznymi FAO zostały potwierdzone w zewnętrznym audycie Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

Global Sustainable Seafood Initiative

Nasz Program jest również pierwszym i jak dotąd jedynym na świecie programem certyfikacji dzikich ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru. Model oceny GSSI opiera się na wytycznych dotyczących znakowania ekologicznego ryb i owoców morza Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (UN FAO). Powstał w wyniku koalicji organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska, międzynarodowych przedsiębiorstw, niezależnych ekspertów oraz organizacji rządowych i międzynarodowych.

Proces audytu MSC pod względem wymogów GSSI trwał 18 miesięcy i obejmował także otwarte konsultacje raportu GSSI. Program MSC spełnia wszystkie kluczowe kryteria standardu GSSI w zakresie administracji, zarządzania operacyjnego, identyfikowalności w łańcuchu dostaw oraz audytu, jak również dodatkowe kryteria odnoszące się do kwestii takich, jak połowy głębinowe, wrażliwe ekosystemy morskie oraz gromadzenie danych w celu wykazania wpływu na ekosystem.

Przeczytaj pełny raport GSSI z audytu MSC.

Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie barier technicznych w handlu

Standardy, normy, czy też inne regulacje mogą stwarzać przeszkody w handlu międzynarodowym, zwanymi barierami technicznymi w handlu (Technical Barriers to Trade, TBT). TBT uniemożliwiają niektórym krajom udział w międzynarodowym handlu i korzystanie z niego.

Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO) ma między innymi na celu zapewnienie, aby przepisy i normy techniczne, w tym wymogi dotyczące znakowania produktów, nie tworzyły niepotrzebnych przeszkód w handlu międzynarodowym. ISEAL, niezależne, globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych, uzyskało opinię prawną z Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (Centre for International Environmental Law, CIEL), która potwierdza, że wszystkie organizacje i programy prowadzone zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL nie stanowią barier technicznych w handlu.

Międzynarodowy Kodeks Dobrych Praktyk ISEAL dla organizacji ustanawiających standardy

Jesteśmy jedyną na świecie organizacją prowadzącą program w zakresie certyfikacji ryb i owoców morza, która jest pełnoprawnym członkiem niezależnego, globalnego stowarzyszenia ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance), czuwającego na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Jako członek ISEAL przestrzegamy wysoko cenionego Kodeksu Dobrych Praktyk ISEAL w zakresie ustanawiania standardów, kontroli ich wiarygodności imonitorowania rezultatów. Wymaga on, aby:

  • standardy ustalane były w sposób transparentny i otwarty oraz przy udziale interesariuszy,
  • istniały rygorystyczne mechanizmy ograniczające ryzyko niezgodności,
  • prowadzona była systematyczna i obiektywna ocena efektów i wpływu standardów,
  • istniały środki umożliwiające uwzględnienie nowych informacji i danych naukowych oraz zachęcanie do prowadzenia stałych usprawnień,
  • prowadzony jest stały monitoring i ewaluacja Programu, mające na celu wykazanie jego rezultatów.

Jesteśmy regularnie kontrolowani, aby zapewnić, że przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk ISEAL.

Pozostałe organizacje będące pełnoprawnymi członkami ISEAL to m.in. Rainforest Alliance, Fairtrade i Forestry Stewardship Council.

Uznanie innych organizacji międzynarodowych

Oprócz spełniania międzynarodowych wymogów i standardów dotyczących najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza, nasz program jest również dobrze oceniany przez liczne organizacje i instytucje międzynarodowe, które bacznie przyglądają się ustanawianiu standardów mających na celu ochronę naszych mórz i oceanów.

Globalni liderzy stojący na straży mórz i oceanów

Nasz niebieski certyfikat MSC stosowany jest również jako wskaźnik w tzw. Celach Aichi przyjętych w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jednym z celów przyjętych w ramach Konwencji na lata 2010-2020, jest znaczne zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej do roku 2020. Cele z Aichi były szeroko konsultowane z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i władzami ONZ.

Wraz z innymi organizacjami ustalającymi wiarygodne standardy środowiskowe, nasza organizacja postrzegana jest jako ta, która odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ, dzięki dostarczaniu informacji o najlepszych praktykach w danej branży.

Dowiedz się więcej

Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała, aby zachować dziką naturę oceanów. Dbamy o to, żeby nasze oceany pozostały zdrowe i tętniące życiem, bo chcemy, aby kolejne pokolenia również mogły cieszyć się bogactwem ryb i owoców morza.

Czy ryby ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych połowów?

Czy ryby ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych połowów?

Możesz być pewien, że ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC zostały złowione przez odpowiedzialnych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe.