Jak spełniamy najlepsze praktyki

Bardzo ważne jest dla nas to, żeby wszyscy: od rybaków po sprzedawców, od naukowców i ekspertów aż po konsumentów, mieli zaufanie do niebieskiego znaku MSC oraz deklaracji dotyczących polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju certyfikowanych firm i organizacji rybackich.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz Program Certyfikacji MSC spełniał wymogi i standardy wyznaczone przez międzynarodowe organizacje i instytucje stojące na straży najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza.

Chcemy, abyś miał pewność, że niebieski certyfikat MSC to znak, któremu możesz zaufać. Nasz Program Certyfikacji MSC jest jedynym na świecie programem certyfikacji dzikich populacji ryb i owoców morza, który spełnia następujące międzynarodowe normy i standardy:

Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa FAO

Część Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oparta została na Kodeksie Odpowiedzialnego Rybołówstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Kodeks ustanowiono w 1995 roku. Wyznacza on ramy międzynarodowych działań na rzecz zachęcania organizacji rybackich do prowadzenia rybołówstw w sposób zrównoważony oraz w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Kodeks zawiera zestaw zasad i standardów dotyczących ochrony środowiska oraz zarządzania i rozwoju rybołówstw na całym świecie.

Wytyczne FAO dotyczące ekologicznego oznakowania ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z połowów morskich

Certyfikacja MSC oraz sposób oznakowywania certyfikowanych ryb i owoców morza niebieskim znakiem MSC, są w pełni zgodne z wytycznymi FAO dotyczącymi ekologicznego oznakowania ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z połowów morskich, które zostały przyjęte w 2009 roku.

Wymagają one, aby:

  • proces certyfikacji był procesem obiektywnym, transparentnym oraz opartym na dowodach naukowych i przeprowadzanym przez niezależnych audytorów,
  • obejmował otwarte, publiczne konsultacje z interesariuszami, jak również uwzględniał procedurę sprzeciwu,
  • opierał się na trzech podstawowych czynnikach – stanie stad docelowych, wpływie na ekosystem, zarządzaniu praktykami połowowymi.

Zgodność naszego Programu Certyfikacji MSC oraz sposób oznakowywania certyfikowanych produktów certyfikatem MSC z wytycznymi FAO zostały potwierdzone w zewnętrznym audycie Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

Global Sustainable Seafood Initiative

Nasz Program jest również pierwszym i jak dotąd jedynym na świecie programem certyfikacji dzikich ryb i owoców morza, który został uznany przez Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) jako spełniający międzynarodowe wymogi w zakresie wiarygodności i rygoru. Model oceny GSSI opiera się na wytycznych dotyczących znakowania ekologicznego ryb i owoców morza Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (UN FAO). Powstał w wyniku koalicji organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony środowiska, międzynarodowych przedsiębiorstw, niezależnych ekspertów oraz organizacji rządowych i międzynarodowych.

Proces audytu MSC pod względem wymogów GSSI trwał 18 miesięcy i obejmował także otwarte konsultacje raportu GSSI. Program MSC spełnia wszystkie kluczowe kryteria standardu GSSI w zakresie administracji, zarządzania operacyjnego, identyfikowalności w łańcuchu dostaw oraz audytu, jak również dodatkowe kryteria odnoszące się do kwestii takich, jak połowy głębinowe, wrażliwe ekosystemy morskie oraz gromadzenie danych w celu wykazania wpływu na ekosystem.

Przeczytaj pełny raport GSSI z audytu MSC.

Porozumienie Światowej Organizacji Handlu w sprawie barier technicznych w handlu

Standardy, normy, czy też inne regulacje mogą stwarzać przeszkody w handlu międzynarodowym, zwanymi barierami technicznymi w handlu (Technical Barriers to Trade, TBT). TBT uniemożliwiają niektórym krajom udział w międzynarodowym handlu i korzystanie z niego.

Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, WTO) ma między innymi na celu zapewnienie, aby przepisy i normy techniczne, w tym wymogi dotyczące znakowania produktów, nie tworzyły niepotrzebnych przeszkód w handlu międzynarodowym. ISEAL, niezależne, globalne stowarzyszenie czuwające na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych, uzyskało opinię prawną z Centrum Międzynarodowego Prawa Ochrony Środowiska (Centre for International Environmental Law, CIEL), która potwierdza, że wszystkie organizacje i programy prowadzone zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk ISEAL nie stanowią barier technicznych w handlu.

Międzynarodowy Kodeks Dobrych Praktyk ISEAL dla organizacji ustanawiających standardy

Jesteśmy jedyną na świecie organizacją prowadzącą program w zakresie certyfikacji ryb i owoców morza, która jest pełnoprawnym członkiem niezależnego, globalnego stowarzyszenia ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance), czuwającego na straży najlepszych praktyk i standardów społecznych i środowiskowych.

Jako członek ISEAL przestrzegamy wysoko cenionego Kodeksu Dobrych Praktyk ISEAL w zakresie ustanawiania standardów, kontroli ich wiarygodności imonitorowania rezultatów. Wymaga on, aby:

  • standardy ustalane były w sposób transparentny i otwarty oraz przy udziale interesariuszy,
  • istniały rygorystyczne mechanizmy ograniczające ryzyko niezgodności,
  • prowadzona była systematyczna i obiektywna ocena efektów i wpływu standardów,
  • istniały środki umożliwiające uwzględnienie nowych informacji i danych naukowych oraz zachęcanie do prowadzenia stałych usprawnień,
  • prowadzony jest stały monitoring i ewaluacja Programu, mające na celu wykazanie jego rezultatów.

Jesteśmy regularnie kontrolowani, aby zapewnić, że przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk ISEAL.

Pozostałe organizacje będące pełnoprawnymi członkami ISEAL to m.in. Rainforest Alliance, Fairtrade i Forestry Stewardship Council.

Uznanie innych organizacji międzynarodowych

Oprócz spełniania międzynarodowych wymogów i standardów dotyczących najlepszych praktyk w zakresie ekologicznego znakowania produktów z ryb i owoców morza, nasz program jest również dobrze oceniany przez liczne organizacje i instytucje międzynarodowe, które bacznie przyglądają się ustanawianiu standardów mających na celu ochronę naszych mórz i oceanów.

Globalni liderzy stojący na straży mórz i oceanów

Nasz niebieski certyfikat MSC stosowany jest również jako wskaźnik w tzw. Celach Aichi przyjętych w ramach Konwencji o różnorodności biologicznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Jednym z celów przyjętych w ramach Konwencji na lata 2010-2020, jest znaczne zmniejszenie utraty różnorodności biologicznej do roku 2020. Cele z Aichi były szeroko konsultowane z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska i władzami ONZ.

Wraz z innymi organizacjami ustalającymi wiarygodne standardy środowiskowe, nasza organizacja postrzegana jest jako ta, która odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu Zrównoważonych Celów Rozwoju ONZ, dzięki dostarczaniu informacji o najlepszych praktykach w danej branży.

Dowiedz się więcej

Long shot of docked boats on water against snowy mountain scenery

Kim jesteśmy?

Jesteśmy międzynarodową organizacją pozarządową, która powstała, aby zachować dziką naturę oceanów. Dbamy o to, żeby nasze oceany pozostały zdrowe i tętniące życiem, bo chcemy, aby kolejne pokolenia również mogły cieszyć się bogactwem ryb i owoców morza.

Dowiedz się więcej
Gloved hand placing sockeye salmon fillets (left) on fish counter, next to haddock fillets (right)

Czy ryby ze znakiem MSC naprawdę pochodzą ze zrównoważonych połowów?

Możesz być pewien, że ryby i owoce morza z niebieskim znakiem MSC zostały złowione przez odpowiedzialnych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe.

Dowiedz się więcej
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}