Informacje prasowe

MSC rozpoczyna publiczne konsultacje dotyczące Procesu Certyfikacji Rybołówstwa

lutego 5, 2019

MSC zaprasza wszystkich interesariuszy do zgłaszania uwag i komentarzy dotyczących proponowanych zmian w wymogach Procesu Certyfikacji Rybołówstwa dotyczących: warunków certyfikacji, rozwiązywania sporów i przyspieszonych audytów

Dn. 4 lutego 2019 roku organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) rozpoczęła publiczne konsultacje, podczas których wszyscy interesariusze będą mogli przez 60 dni zgłaszać uwagi i komentarze. Konsultacje mają na celu zapewnienie, że Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC stosowany jest w sposób konsekwentny i spójny. Aktualne konsultacje koncentrują się na trzech aspektach Procesu Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process): warunki certyfikacji, rozwiązywanie sporów i przyspieszone audyty.

W ramach ciągłych starań, aby nasz program certyfikacji ryb i owoców morza pozostał najbardziej wiarygodnym tego typu programem na świecie, regularnie dokonujemy przeglądu naszych wymagań i procesów, aby zapewnić, że są one zgodne z powszechnie uznawanymi najlepszymi praktykami. – powiedział Rohan Currey, Dyrektor ds. Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSCNajnowsza runda konsultacji dotyczy procesu, którego muszą przestrzegać jednostki certyfikujące podczas dokonywania oceny rybołówstw. Konsultacje mają na celu rozwiązanie zaobserwowanych i zgłoszonych problemów. Zapraszamy do zgłaszania konstruktywnych komentarzy i opinii wszystkie zainteresowane osoby.

Warunki certyfikacji

Warunkowa certyfikacja pozwala na otrzymanie certyfikatu rybołówstwom, które spełniają minimalne wymogi MSC, ale nie spełniają wymogów najlepszych praktyk dla jednego lub więcej wskaźników Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. W takim wypadku na rybaków nakładany jest warunek wprowadzania usprawnień w celu dostosowania ich działalności połowowej do poziomu najlepszych praktyk. Czas na spełnienie warunków wynosi do pięciu lat. Warunkowa certyfikacja wymaga od rybaków stałego doskonalenia działań w ramach już certyfikowanych rybołówstw. Niewywiązanie się ze spełnienia warunków może skutkować zawieszeniem certyfikatu MSC.

W następstwie obaw zgłaszanych przez zainteresowane strony w sprawie spełniania warunków certyfikacji, MSC zleciło dwie niezależne oceny tego procesu przeprowadzone przez ekspertów z Assurance Services International (ASI). Oceny te dotyczyły tego, w jaki sposób warunki certyfikacji są identyfikowane i określane, jak ocenia się ich wdrożenie i realizacje oraz w jaki sposób w niektórych przypadkach są one przenoszone na kolejny okres certyfikacji MSC. ASI stwierdziło, że większość warunków została spełniona zgodnie z wymaganiami MSC. Natomiast w miarę upływu czasu, MSC doprecyzowało i wzmocniło wymagania, jednakże wciąż są pewne kwestie, które można poprawić. W niewielkiej liczbie przypadków warunki zostały zamknięte bez spełnienia wymagań MSC, a następnie ponownie otwarte z powodu tych niezgodności.

Aby usprawnić proces dotyczący warunkowej certyfikacji, MSC prosi wszystkie zainteresowane strony o przekazanie informacji zwrotnych na temat propozycji mających na celu poprawę sposobu, w jaki warunki są ustalane, a następnie oceniane i spełniane. Konsultacje dają możliwość wypowiedzi interesariuszom na temat corocznych raportów z audytów, ustanawiania warunków certyfikacji i ich spełnienia w ciągu czterech lat oraz ulepszonych szablonów raportów.

Więcej informacji na temat ustaleń ASI i szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach można znaleźć na stronie https://improvements.msc.org/database/the-msc-assurance-review/consultation-conditions 

Rozwiązywanie sporów dotyczących rozbieżności w opiniach ekspertów

MSC bada możliwości rozwiązywania sporów dotyczących różnych opinii eksperckich i naukowych między jednostkami certyfikującymi, recenzentami i interesariuszami. Nowo otwarte konsultacje koncentrują się na jednym z aspektów tego obszaru. Zainteresowane strony proszone są o przedstawienie opinii na temat propozycji mających stanowić rozwiązanie na tak zwane stałe rozbieżności, w tym przedkładania oświadczeń i analizowania mechanizmów arbitrażowych.

Więcej informacji na temat udziału w konsultacjach dostępnych jest na stronie https://improvements.msc.org/database/the-msc-assurance-review/consultations 

Przyspieszone audyty

Przyśpieszony audyt certyfikowanego rybołówstwa, może zostać przeprowadzony poza regularnym harmonogramem rocznych audytów monitorujących. Jest on możliwy, gdy dostępne są nowe informacje, które mogą spowodować istotną zmianę wyniku oceny rybołówstwa w stosunku do wymagań Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

W ramach konsultacji dotyczących przyśpieszonych audytów prosimy wszystkie zainteresowane strony o zgłoszenie uwag i opinii na temat proponowanych zmian mających na celu doprecyzowanie procesu audytów przyśpieszonych, w tym dotyczących potencjalnego etapu recenzji eksperckiej (peer review) i / lub okresu konsultacji w trakcie przyspieszonego audytu. Szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach dostępne są na stronie https://improvements.msc.org/database/expedited-audits

Konsultacje dotyczące wszystkich powyższych trzech kwestii będą otwarte do 3 kwietnia 2019 r. Wszelkie zmiany w wymaganiach Standardu MSC, będące wynikiem uwag i komentarzy zgłoszonych w konsultacjach i zostaną opublikowane na początku 2020 r.

Pozostałe konsultacje i rewizje standardów

Powyższe konsultacje koncentrują się na Procesie Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process). Są prowadzone niezależnie od trwającej obecnie Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC (ang. Fisheries Standard Review), która potrwa do 2021 r., i stanowią jej uzupełnienie.

Kolejne konsultacje dotyczące kwestii odcinania płetw rekinów oraz rybołówstw, w których wykorzystywane są różne metody połowowe (wymogi dotyczące jednostki oceny) zaplanowano na marzec 2019 r.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}