Skip to main content

Nowy raport MSC: Konieczne nowe podejście przy podziale kwot dla gatunków pelagicznych z północno-wschodniego Atlantyku

Rządy państw nadbrzeżnych muszą pilnie przyjąć nowe rozwiązania, aby osiągnąć porozumienie w sprawie podziału kwot dla stad ryb pelagicznych z północno-wschodniego Atlantyku - wskazuje nowy raport opracowany przez ABMer na zlecenie MSC (Marine Stewardship Council).

Jak pokazuje raport North-East Atlantic Pelagic Fisheries – Management Challenges for Straddling Fish Stocks[1], wieloletni brak porozumień dotyczących podziału kwot połowowych błękitka, śledzia i makreli doprowadził do ustalania kwot powyżej zrównoważonych limitów, zagrażając tym samym kondycji tych kluczowych stad.

Jednak porozumienie w sprawie zrównoważonych połowów, które odzwierciedla najnowsze doradztwo naukowe jest możliwe, jeśli zostaną zmienione zasady ustalania kwot.  Raport zaleca głosowanie większościowe, zamiast dotychczasowego podejmowania decyzji na drodze konsensusu. System podparty niezależnymi procedurami sprzeciwu oraz mechanizmami rozstrzygania sporów, mógłby umożliwić zawieranie i dostosowywanie umów bez całkowitego zerwania negocjacji.

Rozszerzenie zakresu negocjacji o inne rybołówstwa i obszary połowowe oraz dostęp do wód, portów wyładunkowych oraz kwestii, takich jak umowy handlowe i ustalenia dotyczące bezpieczeństwa, mogłoby zwiększyć szanse na zawarcie porozumienia. Takie podejście przyjęto w umowie o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE (UK-EU Trade and Cooperation Agreement, TCA), która obejmuje rybołówstwo, handel, transport, lotnictwo i inne.

Premiera raportu odbyła się podczas NEA Pelagic Stakeholder Sympozjum, zorganizowanego przez MSC w dniu 21 czerwca 2023 r. Sympozjum po raz pierwszy zgromadziło szerokie grono ekspertów ze świata nauki, administracji oraz przedstawicieli rynku, aby wypracować nowe zasady dla osiągnięcia postępów.

MSC współpracuje z wszystkimi zainteresowanymi stronami od 2019 r., aby nakłonić rządy do podjęcia jak najszybszych działań w sprawie braku porozumienia dotyczącego podziału kwot. Wezwania te uzyskały poparcie sprzedawców detalicznych oraz producentów ryb i owoców morza.

Mamy coraz mniej czasu, aby zapewnić, że te ważne pod względem ekologicznym i gospodarczym zasoby śledzia, makreli i błękitka będą dostępne dla przyszłych pokoleń. Rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Potrzebujemy tylko woli politycznej rządów, aby wprowadzić nowe, solidne rozwiązanie. Zalecenia przedstawione w raporcie pozwoliłyby zapewnić uzgodnienie podziału kwot dla wszystkich trzech stad zgodnie z doradztwem naukowym. Podejmując śmiały krok w celu uzgodnienia nowego sposobu zrównoważonego zarządzania tymi zasobami, państwa nadbrzeżne mogą wykazać się światowym przywództwem w zrównoważonym rybołówstwie. Długoterminowe korzyści z umowy mogą być ogromne w odniesieniu do bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarek i ekosystemów – zauważa Erin Priddle, dyrektorka Programu MSC w Europie Północnej.

Istotny wpływ na rybołówstwa gatunków pelagicznych z północno-wschodniego Atlantyku ma doradztwo naukowe oraz przestrzeganie i egzekwowanie limitów kwot przez państwa nadbrzeżne. Nadal jednak brakuje porozumienia o podziale kwot, które zapewniłoby utrzymanie połowów na zrównoważonym poziomie. Zaangażowane państwa mają wyjątkową okazję, aby pokazać, że przodują na świecie pod względem zrównoważonego rybołówstwa i pomagają zapewnić produktywność tych ważnych zasobów rybnych – dodaje Suzannah Walmsley, ekspertka ds. rybołówstwa w ABPmer.


[1] ABPmer, (2023). North-East Atlantic Pelagic Fisheries – Management Challenges for Straddling Fish Stocks, Final Report, ABPmer Report No. R.4069. A report produced by ABPmer for Marine Stewardship Council, June 2023.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.