Informacje prasowe

Podsumowanie spotkania dla interesariuszy zaangażowanych w proces oceny MSC polskich połowów na Bałtyku

września 9, 2020

Dn. 1 września br. odbyło się spotkanie online dedykowane interesariuszom zaangażowanym w proces certyfikacji wg Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Spotkanie zostało zorganizowane przez organizację pozarządową MSC w związku z trwającym obecnie procesem oceny MSC polskich bałtyckich połowów ryb pelagicznych i płaskich.

Celem spotkania zorganizowanego przez MSC (Marine Stewardship Council) było wyjaśnienie roli i zadań poszczególnych podmiotów w procesie oceny i przyznania certyfikacji, przedstawienie Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, wyjaśnienie pojęć i zagadnień, przedstawienie przykładowych harmonogramów oraz aktualnych informacji o statusie polskich połowów w programie MSC. 

Podczas spotkania przedstawione zostały następujące tematy:

  • Prezentacja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz procesu certyfikacji - Anna Dębicka, MSC Program Director, Poland and Central Europe 
  • Polskie połowy dalekomorskie w programie MSC - dr Marta Potocka, Fisheries and Commercial Manager, Poland and Central Europe
  • Polskie połowy bałtyckie w programie MSC - Olga Sarna, Fundacja MARE

W spotkaniu MSC wzięło udział ponad 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele organizacji prośrodowiskowych, administracji, instytucji naukowych oraz organizacji rybackich.

Certyfikacja wg Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC jest wieloetapowym, złożonym procesem,  a jego powodzenie zależy od zaangażowania nie tylko organizacji rybackich chcących uzyskać certyfikat, ale także wszystkich interesariuszy, będących źródłem cennych informacji, które są potrzebne do przeprowadzenia merytorycznej i rzetelnej oceny. Liczymy, że spotkania, takie jak to zorganizowane w ubiegłym tygodniu, pozwolą wszystkim zainteresowanym stronom lepiej zrozumieć Standard MSC i zachęcą do aktywnego udziału w trwającym obecnie procesie oceny polskich połowów na Bałtyku – powiedziała Anna Dębicka, Dyrektor Programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Z materiałami przedstawianymi podczas spotkania można zapoznać się na stronie www wydarzenia.    

Proces certyfikacji polskich połowów na Bałtyku

Do oceny pod kątem zgodności z wymogami Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC przystąpiły cztery polskie organizacje rybackie poławiające bałtyckiego szprota i śledzia oraz ryby płaskie: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, Organizacja Producentów Rybnych Władysławowo, Krajowa Izba Producentów Ryb oraz Organizacja Producentów Ryb Bałtyk. 

Dn. 2 czerwca br. jednostka certyfikująca Sai Global opublikowała Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji (ang. Announcement Comment Draft Report) dotyczący połowów bałtyckiego śledzia i szprota. Z kolei 8 lipca br. opublikowany został Wstępny Raport Ogłaszający do Konsultacji dotyczący połowów bałtyckich ryb płaskich. Od momentu publikacji raportów interesariusze mają 60 dni, aby dostarczyć pisemne komentarze oraz przekazać materiały i informacje, które powinny być wzięte pod uwagę przez zespół oceniający.

Jednocześnie od 7 do 11 września trwają wizyty terenowe, podczas których zespół oceniający przeprowadza rozmowy z przedstawicielami rybołówstwa i interesariuszami, biorąc pod uwagę wszystkie zgłoszone kwestie i problemy. Ze względu na pandemię Covid-19 w przypadku procesu certyfikacji polskich połowów bałtyckich zdecydowano się skorzystać z derogacji MSC, pozwalającej na zdalne przeprowadzenie audytu.

Zespół oceniający wykorzysta wszystkie zebrane informacje, aby zweryfikować wstępnie przyznaną rybołówstwu punktację dla poszczególnych wskaźników, a wyniki tej pracy zostaną ujęte we Wstępnym Raporcie dla Klienta i do Recenzji (ang. Client and Peer Review Draft Report), który zostanie przekazany do recenzji ekspertów oraz przedstawicieli ocenianego rybołówstwa.

Po zakończeniu etapu recenzji dokonanej przez niezależnych ekspertów, jednostka certyfikująca opublikuje Wstępny Raport do Konsultacji Publicznych (ang. Public Comment Draft Report) w internetowej wyszukiwarce rybołówstw (fisheries.msc.org). Raport ten będzie zawierał informacje na temat wstępnej decyzji jednostki certyfikującej o przyznaniu lub nieprzyznaniu rybołówstwu certyfikatu MSC.  

Interesariusze, którzy byli zaangażowali się w proces oceny na etapie ogłoszenia Wstępnego Raportu Ogłaszającego do Konsultacji lub podczas wizyty terenowej, będą mieli 30 dni na dostarczenie informacji zwrotnej na temat Wstępnego Raportu do Konsultacji Publicznych.

Po rozważeniu przez zespół oceniający wszystkich danych zebranych podczas procesu oceny oraz rewizji eksperckiej opublikowany zostanie Wstępny Raport Końcowy (ang. Final Draft Report), który zawierał będzie ostateczną decyzję jednostki certyfikującej o przyznaniu lub braku przyznania certyfikatu MSC.

Proces certyfikacji powinien zakończyć się na początku 2021 r.

Decyzja o przystąpieniu do certyfikacji wg Standardu MSC polskich organizacji rybackich to ważny krok na drodze do zrównoważonego korzystania z zasobów Bałtyku. Musimy pamiętać, że istniejące przepisy i regulacje prawne nie gwarantują, że połowy są prowadzone w sposób zrównoważony, nawet w przypadku UE. Dlatego też podczas procesu oceny niezależni audytorzy weryfikują nie tylko przestrzeganie ogólnie przyjętego prawa, ale również to, czy rybołówstwo wykazuje własną inicjatywę we wprowadzaniu zrównoważonych praktyk. Mamy nadzieję, że obecny proces certyfikacji stanie się impulsem dla polskich organizacji rybackich do wdrażania dalszych pozytywnych zmian w rybołówstwie bałtyckim – dodała Dębicka.

Dokładne informacje na temat procesu oceny MSC można znaleźć w publikacji „Certyfikuj się! Twój przewodnik po procesie certyfikacji rybołówstwa MSC”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości MSC zachęca do kontaktu z zespołem MSC w Polsce: polska@msc.org

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}