Skip to main content

Zawieszenie certyfikatu MSC dla połowów śledzia atlantycko-skandynawskiego oraz błękitka

Certyfikaty MSC dla wszystkich rybołówstw poławiających śledzia atlantycko-skandynawskiego i błękitka zostaną zawieszone 30 grudnia 2020 r. Informacja ta została ogłoszona 30 listopada br. przez niezależne jednostki certyfikujące. Śledzie atlantycko-skandynawskie i błękitki złowione po 29 grudnia 2020 r. nie mogą być sprzedawane z certyfikatem MSC ani opatrzone niebieskim znakiem MSC. Zawieszenie dotyczy ośmiu certyfikatów obejmujących rybołówstwa z Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Rosji, Wysp Owczych, Grenlandii i Wielkiej Brytanii.

Zawieszone rybołówstwa śledzia atlantycko-skandynawskiego dostarczają od 600 tys. do 700 tys. ton ryb rocznie, co stanowi około 50% całkowitego wyładunku śledzia z certyfikatem MSC. Certyfikowane śledzie są sprzedawane konsumentom w supermarketach i sklepach rybnych w całej Europie. Wyładunki z połowów zawieszonego błękitka są głównie wykorzystywane do produkcji mączki rybnej na potrzeby hodowli łososia, a niewielka ilość jest sprzedawana jako surimi konsumentom w Japonii, Australii i Francji.

Brak międzynarodowego porozumienia w sprawie podziału kwot połowowych

Przyczyną zawieszenia połowów jest brak międzynarodowego porozumienia w sprawie podziału kwot połowowych między poszczególnymi krajami. Brak skutecznego zarządzania zasobami –w szczególności porozumienia o podziale kwot zgodnie z doradztwem naukowym – doprowadziło do tego, że przez lata dochodziło do przekraczania kwoty rekomendowanej przez naukowców. W 2019 r. złowiono łącznie 32% więcej śledzia atlantycko-skandynawskiego niż wskazywało doradztwo naukowe na ten rok. Również indywidualne kwoty połowowe ogłoszone przez poszczególne strony na 2020 r., wskazują, że w tym roku sytuacja się powtórzy[1]. Coroczne spotkanie państw nadbrzeżnych północno-wschodniego Atlantyku, które odbyło się w październiku tego roku nie przyniosło rozwiązania problemu zarządzania zasobami.

Wzywamy państwa nadbrzeżne do porozumienia w sprawie podziału kwot połowowych zgodnie z zaleceniami naukowymi. Tylko dzięki efektywnemu zarządzaniu stadami śledzia i błękitka możemy zapewnić, że pozostaną one zdrowe zarówno w krótko – jak i długoterminowej perspektywie. Poszczególne rybołówstwa często podejmują ogromne wysiłki, aby poprawić swoje praktyki w kierunku bardziej zrównoważonych, jednak ostatecznie nie mogą tego robić w pojedynkę. Gatunki wędrowne, takie jak śledź atlantycko-skandynawski, nie znają granic wód terytorialnych. Dlatego też potrzebujemy międzynarodowych umów, które pozwolą zarządzać całymi ekosystemami w adaptacyjny, naukowy sposób, zamiast kierować się jedynie własnym interesem narodowym – powiedziała Erin Priddle, Dyrektor Programu MSC na Europę Północną.

Nie ma zrównoważonego rozwoju bez skutecznego zarządzania zasobami

Niezależni audytorzy wskazali, że brak odpowiedniego systemu podziału kwot połowowych może zagrozić kondycji stada w przyszłości i wyznaczyli warunek utrzymania certyfikatu MSC, zgodnie z którym strony muszą osiągnąć porozumienie do 2020 r. Warunek certyfikacji ustanowiono w 2015 r., a na jego realizację państwa nadbrzeżne miały aż pięć lat. W związku z brakiem postępów w tym zakresie, certyfikaty MSC dla rybołówstw zostały zawieszone.

Odpowiednie zarządzanie stadem to jedna z głównych zasad Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Niezbędne jest powstrzymanie nadmiernej presji połowowej dla zachowania długoterminowej stabilności stada. Ma to jeszcze większe znaczenie w kontekście zmian klimatu, które już dziś wpływają na produktywność i rozmieszczenie stad ryb[2].

Rybołówstwa, których dotyczy zawieszenie certyfikatów MSC

Śledź atlantycko-skandynawski:


Błękitek:


Z tego samego powodu w 2019 r. zawieszone zostały certyfikaty MSC dla rybołówstw poławiających makrelę na północno-wschodnim Atlantyku. Certyfikaty te nie zostały jeszcze przywrócone ze względu na ciągłe obawy dotyczące sposobu zarządzania połowami w odniesieniu do danych naukowych dotyczących kondycji stada, a także niemożność uzgodnienia podziału kwot między zaangażowanymi w połowy stronami.

Zobacz podsumowanie na temat statusu rybołówstw makreli, śledzia AS i błękitka w programie MSC

*      *      *

DODATKOWE MATERIAŁY:

[1] Zalecenia ICES dotyczące wielkości połowów w 2020 r. wynosiły 525 594 ton, podczas gdy planowane połowy w 2020 r. wynosiły 693 915 ton. ICES advice on fishing opportunities, catch and effort for Northeast Atlantic and Arctic Ocean ecoregions (2020) (str. 3, Tabela 4)

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.