Skip to main content

Zrównoważone rybołówstwo w Arktyce – dobre praktyki w programie MSC

Organizacja pozarządowa MSC przedstawia raport na temat wpływu certyfikacji na rozwój zrównoważonego rybołówstwa w Arktyce. Raport stanowi oficjalny wkład organizacji w Dekadę Nauk o Oceanie dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Oceany pełnią kluczową rolę dla życia na Ziemi. Niestety, pomimo rosnącej świadomości społeczeństwa, nadal znajdują się pod ogromną presją. Jednym z największych globalnych wyzwań, obok degradacji podmorskich siedlisk i zanieczyszczenia jest przełowienie, które dotyka obecnie ponad 1/3 stad ryb. Aby zapewnić, że oceany pozostaną zdrowe i produktywne także przyszłości, połowy muszą być prowadzone w sposób zrównoważony. Jednym narzędzi umożliwiających weryfikację odpowiedzialnej działalności rybołówstw jest Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Aby otrzymać certyfikat zgodności ze Standardem MSC, rybołówstwa muszą wykazać, że poławiane stado znajduje się w dobrej kondycji, a dzięki skutecznemu zarządzaniu połowy mają minimalny wpływ na środowisko.

Problem nadmiernych połowów dotyczy m.in. Arktyki, obecnie jednego z najbardziej narażonych na zmiany klimatu ekosystemów. Aby ekosystem ten mógł dostosować się do zmieniających warunków, niezbędne jest ograniczenie presji połowowej w regionie. W czerwcu 2022 r. organizacja MSC opublikowała raport „Fishery Improvement in the Arctic” pokazujący w jaki sposób program certyfikacji, przyczynia się do rozwoju zrównoważonego rybołówstwa w Arktyce (podsumowanie w języku polskim). W raporcie pokazano trzy kluczowe dla Arktyki rybołówstwa oraz zmiany wprowadzone od czasu ich przystąpienia do Programu MSC. Rybołówstwa wdrożyły m.in. zasady kontroli połowów, monitoring przyłowu czy mapowanie zimnowodnych raf koralowych.

Morza i oceany są kluczowe dla życia na Ziemi. Aby mogły stanowić źródło pożywienia i dobrobytu także dla przyszłych pokoleń, potrzebne jest ciągłe pogłębienie wiedzy. Wiarygodne dane jakie dostarcza proces warunkowej certyfikacji pozwala wprowadzać rozwiązania systemowe, które pomagają odpowiedzialnie zarządzać zasobami  oceanów i propagować zrównoważone rybołówstwo. Przykład rybołówstw z Arktyki pokazuje, jak ważne jest, aby światowy przemysł rybny rozwijał swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – mówi Anna Dębicka, dyrektor programu MSC w Polsce i Europie Centralnej.

Raport stanowi oficjalny wkład pozarządowej organizacji MSC w Dekadę Nauk o Oceanie dla Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ustanowioną na lata 2021-2030. Wdrożenie w rejonie Arktyki odpowiedzialnych praktyk rybackich, zgodnych z wymogami Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, bezpośrednio przyczynia się do realizacji 2 z postawionych wyzwań „Rozwój zrównoważonej i sprawiedliwej gospodarki morskiej” i „Umiejętności, wiedza i technologia dla wszystkich” (Challenge 4 i 9) oraz związanego z nimi rezultatu „Zdrowy ocean zapewniający źródło pożywienia i zrównoważona gospodarka zasobami morskimi” (Outcome 3). Ponadto, raport pokazuje jak ważnym narzędziem do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju w zakresie ochrony i zrównoważonego korzystania z żywych zasobów oceanów jest certyfikacja rybołówstw.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.