Skip to main content

MSC ogłasza zakres zagadnień kolejnej Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC

Zagadnienia obejmą m.in. sieci widma, gatunki z niskiego poziomu troficznego, gatunki zagrożone lub podlegające ochronie (ETP).

Rada Nadzorcza MSC potwierdziła listę 16 zagadnień, które zostaną uwzględnione w kolejnym procesie Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC (Fisheries Standard Review, FSR).

Lista zagadnień uwzględnia kwestie zgłoszone przez interesariuszy, włączając w to rozważenie wymogów MSC dotyczących: sieci widm, gatunków z niskiego poziomu troficznego i gatunków zagrożonych lub podlegających ochronie (endangered, threatened and protected, ETP). Wśród zagadnień znalazły się także kwestie związane z dostępnością programu MSC dla rybołówstw małoskalowych oraz rybołówstw kałamarnic, krabów i ośmiornic.

Kolejnym etapem Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC będzie dogłębna analiza wszystkich zatwierdzonych zagadnień. – powiedział Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC. – W ciągu następnego roku MSC będzie współpracować z interesariuszami, aby korzystając z ich wiedzy i doświadczenia, zidentyfikować potencjalne aktualizacje w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Jest to wspaniała okazja dla wszystkich zainteresowanych stron do wzięcia udziału w kształtowaniu Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa, dlatego zachęcamy do udziału w publicznych konsultacjach i kontaktu z nami każdą osobę posiadającą wiedzę lub zainteresowaną tematyką Rewizji.

Rewizja Standardu Rybołówstwa MSC

Przeprowadzana co pięć lat Rewizja Standardu Rybołówstwa MSC ma na celu zapewnienie, że postęp naukowy i najlepsze aktualne praktyki zarządzania rybołówstwem znajdują odzwierciedlenie w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Celem Rewizji jest również zmniejszenie złożoności Standardu oraz eliminacja barier powstrzymujących nowe rybołówstwa przed przystąpieniem do Programu MSC. Rewizja ma na celu także dokonanie przeglądu kwestii, które utrudniają interpretację lub skuteczne stosowanie Standardu.

Listę zagadnień do kolejnej Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC zbierano od czasu zakończenia ostatniego procesu rewizji w 2013 r. Zagadnienia, które znalazły się na finalnej liście będą teraz dogłębnie analizowane podczas konsultacji eksperckich, które umożliwią zainteresowanym stronom udział w pracach nad rozwojem Standardu. Wszelkie potencjalne zmiany w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, które będą wynikiem Rewizji, staną się przedmiotem szerokich konsultacji w 2019 i 2020 roku. Ostateczna decyzja dotycząca zmian w Standardzie MSC zostanie podjęta przez Radę Nadzorczą MSC na podstawie wytycznych polityki MSC dotyczącej przyjęcia nowych danych naukowych oraz rekomendacji Rady Technicznej MSC oraz Rady Doradczej Interesariuszy MSC.

Wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) dla organizacji wyznaczających standardy certyfikacji ryb i owoców morza nakładają na te organizacje obowiązek regularnego przeglądu i rewizji, a w razie potrzeby również aktualizację standardów. Rewizja Standardu Rybołówstwa MSC będzie nadzorowana przez Radę Techniczną MSC. Wszelkie, będące jej wynikiem, zmiany w Standardzie będą następnie poddane niezależnemu przeglądowi i ocenie pod kątem zgodności z wymogami Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI), opierającymi się na wytycznych dotyczących znakowania ekologicznego ryb i owoców morza FAO. Potencjalne zmiany w Standardzie zostaną również poddane ocenie pod kątem Kodeksu Dobrych Praktyk ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance), globalnego stowarzyszenia, które czuwa na straży najlepszych praktyk oraz standardów społecznych i środowiskowych.

Obszary rewizji Standardu podzielone są na trzy sekcje: efektywność, skuteczność oraz ewolucja.

Efektywność Standardu: przegląd struktury Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC identyfikujący nadmiarowość lub częściowe pokrywanie się wskaźników w systemie punktacji oraz sposoby na zmniejszenie złożoności i poprawę kompatybilności Standardu z nowymi narzędziami cyfrowymi.

Skuteczność Standardu: przegląd dotyczący stosowania Standardu przez jednostki certyfikujące, ze szczególnym uwzględnieniem spójności wyników i implementacji. Zagadnienia Rewizji w odniesieniu do skuteczności Standardu obejmują ocenę pod kątem: sieci widm, ocenę rybołówstw poławiających gatunki o bardzo zmiennej liczebności stad (znane również jako rybołówstwa yo-yo), ocenę połowów ukierunkowanych na gatunki znajdujące się na niskim poziomie troficznym, praktyk odcinania płetw rekinów, wspomaganych przez człowieka połowów małż, rybołówstw łososia (obejmujących zarybianie), gatunków obcych oraz dostępności do Programu MSC dzięki zastosowaniu Modelu Analizy Ryzyka MSC (ang. Risk-Based Framework, RBF). Model ten jest stosowany w rybołówstwach o ograniczonej ilości danych naukowych (głównie rybołówstwa małoskalowe oraz z krajów rozwijających się).

Rozwój Standardu: rewizja wskaźników efektywności Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC określających, czy rybołówstwo może zostać uznane za zrównoważone. W ramach tego obszaru rewizji przeanalizowana zostanie skuteczność Standardu w określeniu wymagań, które zachęcają rybołówstwa do złagodzenia ich wpływu na gatunki zagrożone lub podlegające ochronie (ETP), w tym ich wyznaczanie i zarządzanie przez rządy państw na całym świecie. Rewizja w tym obszarze dotyczyć będzie również celowego nękania lub zabijania ssaków morskich. Sprawdzone zostaną również zasady zarządzania, w tym dotyczące nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (illegal, unreported and unregulated fishing, IUU) oraz wymogi dotyczące przedstawiania dowodów przez rybołówstwa. Wreszcie rozważone zostanie zastosowanie Standardu do oceny rybołówstw kałamarnic, krabów i ośmiornic.

Pełna lista zagadnień kolejnej Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC znajduje się na stronie msc.org/fsr.

Osoby posiadające wiedzę i informacje dotyczące zagadnień kolejnej Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC oraz zainteresowane tematyką Rewizji prosimy o zgłoszenie swojego zainteresowania udziałem w Rewizji poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected].

Dodatkowe publiczne konsultacje dotyczące praktyki odcinania płetw rekinów

Oprócz zakresu zagadnień, które zostaną uwzględnione w kolejnej Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC, Rada Nadzorcza zatwierdziła również tematy pilnych, publicznych konsultacji społecznych prowadzonych w ramach trwającego przeglądu Procesu Certyfikacji Rybołówstw. Obejmą one między innymi konsultacje dotyczące praktyki odcinania płetw rekinów, które rozpoczną się w marcu 2019 r. i zakończą na początku 2020 r. Informacje na temat innych konsultacji zaplanowanych 2019 r. będą dostępne wkrótce na stronie improvements.msc.org.