Skip to main content

Chcemy mieć pewność, że Standardy MSC odzwierciedlają najnowsze dane naukowe oraz najbardziej aktualne metody zarządzania i praktyki w zakresie zrównoważonego rybołówstwa oraz łańcucha dostaw. Z tego względu co kilka lat dokonujemy przeglądu i rewizji naszych Standardów.

Rewizja Standardów jest zgodna z najlepszymi międzynarodowymi wymogami dotyczącymi rygoru i transparentności, między innymi z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), Kodeksem Dobrych Praktyk niezależnego, globalnego stowarzyszenia ISEAL, czy też z wytycznymi Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI).

W proces rewizji Standardów MSC, przez cały okres jego trwania, zaangażowani są naukowcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele administracji rządowej i przemysłu rybnego.

Rewizja Standardów MSC

Rewizja Standardu Łańcucha Dostaw MSC

Co 3 do 5 lat dokonujemy rewizji naszego Standardu Łańcucha Dostaw, który składa się z trzech wersji: podstawowej, grupowej oraz dla podmiotów bezpośrednio obsługujących klienta (CFO).

Dzięki temu możemy reagować na opinie i wnioski zgłoszone przez interesariuszy, zmiany rynkowe, a także postęp w najlepszych praktykach dotyczących identyfikowalności łańcucha dostaw.

We wrześniu 2023 r. rozpoczęliśmy rewizję Standardu Łańcucha Dostaw.

Rewizja Standardu Łańcucha Dostaw MSC

Rewizja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC

Przeprowadzana co pięć lat Rewizja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC (ang. Fisheries Standard Review, FSR) uwzględnia kwestie poruszane przez interesariuszy MSC oraz dane zebrane w wyniku monitoringu Programu MSC przez nasz zespół odpowiedzialny za monitoring i ewaluację. Rewizja Standardu ma na celu zapewnienie, że postęp naukowy i najlepsze, najnowsze praktyki zarządzania rybołówstwem znajdują odzwierciedlenie w Standardzie Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Rewizja uwzględnia również tzw. zakres Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa, czyli jaki typ działalności połowowej może podlegać certyfikacji.

Rewizja Procesu Certyfikacji Rybołówstwa MSC

Cyklicznie dokonujemy również przeglądu procesu oceny rybołówstwa. Rewizja Procesu Certyfikacji Rybołówstwa MSC (ang. Fisheries Certification Process review) przeprowadzana jest co dwa lub trzy lata i dotyczy tego, w jaki sposób naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i branży rybnej angażują się w proces oceny danego rybołówstwa. Rewizja może również dotyczyć czasu jaki potrzebny jest rybołówstwom, na dokonanie zmian w celu osiągnięcia najlepszych światowych praktyk w zakresie zrównoważonych połowów.

Jak wygląda proces rewizji Standardów MSC?

Illustration of fish and hook

 

MSC regularnie dokonuje rewizji Standardów MSC: Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, Standardu Łańcucha Dostaw MSC, Standardu ASC-MSC dotyczącego alg morskich. Aktualizacji podlega także proces oceny dokonywanej przez niezależne jednostki certyfikujące.

Illustration of a boat surrounded by fish and an exclaimation mark and hands pointing to a clipboard

 

 

Każda sprawa dotycząca Programu może zostać zgłoszona przez zainteresowane strony lub przez samo MSC.

Illustration of a computer, graphs, maps and charts


Każde zgłoszenie jest uważnie analizowane przez MSC. Wybrane zgłoszenia przekazywane są do dalszej analizy i poddawane dokładnym badaniom oraz ewaluacji. Są one również tematem publicznych konsultacji i warsztatów dla interesariuszy.

Illustratons of a woman holding a document

Proponowane zmiany są następnie opiniowane przez dwie rady:

1. Rada Techniczna MSC (Technical Advisory Board, TAB), którą tworzy grono niezależnych ekspertów;

2. Rada Interesariuszy MSC (Stakeholder Advisory Council, STAC), w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji rybackich, firm w łańcuchu dostaw, organizacji pozarządowych.

 

 

Illustration of a hand holding a document with a tick on it

Rada Techniczna oraz Rada Interesariuszy dokonują przeglądu proponowanych zmian i wydają rekomendacje dla Rady Nadzorczej MSC. Po ostatecznym przyjęciu przez Radę Nadzorczą MSC, podlegają one implementacji.

MSC Standard Setting Procedure
Description: How we review and revise existing MSC Standards and develop new MSC Standards.
Language: English
Version: 5,00
Date of issue: 05 lipca 2018
Download download file PDF - 1 MB

Włącz się w proces rewizji Standardów MSC!

Pomóż nam udoskonalać nasze Standardy, włączając się w otwarte konsultacje lub zgłaszając sprawę.

Dowiedz się więcej

Nauka i badania

Nauka i badania

MSC współpracuje z czołowymi grupami badawczymi. Dowiedz się więcej o prowadzonych obecnie projektach.

Raport "Wpływ Globalny MSC"

Raport "Wpływ Globalny MSC"

Raport "Wpływ Globalny MSC" pokazuje postępy i usprawnienia wprowadzane przez certyfikowane rybołówstwa na całym świecie.