Skip to main content

Organizacje pozarządowe i przemysł rybny wzywają rządy państw do wspólnego działania na rzecz ochrony oceanów

Nowy raport podsumowujący opinię ponad 225 organizacji pozarządowych, specjalistów z branży ryb i owoców morza oraz ekspertów z 31 krajów podkreśla, że prawie połowa z nich (48%) uważa, że zrównoważona polityka dotycząca źródeł zaopatrzenia jest najskuteczniejszym sposobem przyspieszającym postępy w kierunku zakończenia kryzysu, przed którym stoją morza i oceany.

Uczestnicy omówili ideę porozumienia paryskiego dla oceanów (ang. Paris Agreement for the oceans) i doszli do wniosku, że rządy krajowe są kluczowymi podmiotami, które powinny włączyć się w działania na rzecz ochrony mórz i oceanów, aby umożliwić osiągnięcie 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju, dotyczącego ochrony życia pod wodą. Raport „Przyspieszenie postępów w działaniach na rzecz zdrowych i produktywnych oceanów” (ang. Accelerating Progress on Healthy and Productive Oceans) podsumowuje opinie i stanowiska, którymi podzielili się uczestnicy internetowej dyskusji prowadzonej przez GlobeScan, Nomad Foods i Marine Stewardship Council (MSC) podczas Forum Przywództwa Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. the SDG Leadership Forum) dla celu 14: Życie pod wodą. Raport określa bariery i potencjalne działania, które należy podjąć, aby zrealizować ambitne cele wyznaczone na 2020 r. oraz dotrzymać terminu realizacji działań wyznaczonych na 2030 r. w ramach 14. Celu Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nation’s Sustainable Development Goal 14, SDG14). Raport zawiera podsumowanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji ustanawiających standardy, instytucji badawczych oraz specjalistów z branży ryb i owoców morza, którzy zgodzili się co do trzech kluczowych dla ochrony mórz i oceanów wyzwań. Są nimi zmiany klimatu, zanieczyszczenia oraz przełowienie. Raport zawiera również podsumowane trzech ważnych kwestii podniesionych w dyskusji, które mogą wpłynąć na osiągnięcie postępów w rozwiązywaniu tych problemów oraz realizację Celu 14. 

  1. Angażowanie konsumentów: podczas gdy konsumenci są najbardziej zaniepokojeni zanieczyszczeniem mórz i oceanów oraz jego skutkami, eksperci najbardziej martwią się wpływem zmian klimatu oraz przełowieniem. Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że dzieje się tak, ze względu na to, że „życie pod wodą” znajduje się poza percepcją konsumentów oraz że temat zanieczyszczenia mórz i oceanów plastikiem był ostatnio intensywnie popularyzowany przez media. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby prowadzenia bardziej przejrzystej komunikacji oraz lokalnych działań, w celu zwiększenia zaangażowania zarówno konsumentów jak i rządów państw oraz przedstawicieli sektora prywatnego. Aby budować społeczną świadomość problemu konieczne jest posługiwanie się prostszym językiem oraz mniej skomplikowanymi komunikatami, aby zagadnienia w nich poruszane były łatwiejsze do zrozumienia i zachęcały do podjęcia określonych działań.

  2. Przezwyciężenie problemu dóbr wspólnych: wielkość mórz i oceanów oraz transgraniczny charakter ich zarządzania prowadzą do braku odpowiedzialności za problemy i braku współpracy w skali globalnej. Organizacje pozarządowe i organizacje walczące o ochronę mórz i oceanów są postrzegane jako najbardziej przyczyniające się do ich ochrony. Za nimi uplasowały się organizacje certyfikujące oraz duże firmy lub marki. Tylko co dziesiąta osoba uważała, że rządy państw odgrywają tutaj najważniejszą rolę, ale jednocześnie międzynarodowa współpraca zainteresowanych stron była postrzegana jako kluczowa dla osiągnięcia postępów, a rządy państw pełnią w niej kluczową rolę przywódczą. To obejmuje przewodniczenie globalnym porozumieniom, udostępnianie danych i wspólne finansowanie działań.

  3. Wsparcie dla krajów rozwijających się: 81% respondentów uważa, że kraje rozwinięte muszą zmniejszyć presję na kraje rozwijające się. Respondenci po raz kolejny zasugerowali, że interwencja rządów ma w tej kwestii kluczowe znaczenie oraz że potrzebne są dalsze rozmowy między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się, aby ustalić, jakie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Uznali również, że nowe technologie będą odgrywać kluczową rolę we współpracy transgranicznej, a także, że pomogą one usprawnić zarządzanie, monitorowanie i współpracę między zainteresowanymi stronami.

Raport został wykorzystany podczas dorocznego spotkania dla interesariuszy MSC Seafood Futures Forum poświęconego trendom w branży rybnej, które odbyło się 8 maja podczas międzynarodowych targów Seafood Expo Global w Brukseli. Podczas wydarzenia paneliści, w skład których

weszli przedstawiciele przemysłu rybnego, organizacji pozarządowych, organizacji ustanawiających standardy oraz naukowcy, wykorzystywali wnioski płynące z raportu jako punkt wyjścia do dyskusji nad praktycznymi aspektami przełamywania barier w celu przyspieszenia działań mających na celu ochronę mórz i oceanów.

Chris Coulter, Dyrektor generalny GlobeScan, powiedział: Seria dyskusji prowadzonych w ramach Forum Przywództwa Celów Zrównoważonego Rozwoju ma na celu połączenie światowych liderów opinii i myślicieli, aby informować i inspirować i pomóc w katalizowaniu działań mających doprowadzić do osiągnięcia każdego z siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cel 14 – Życie pod wodą realizowany jest zbyt wolno, w związku z czym wszyscy musimy jeszcze ciężej pracować, aby znalazł się on na liście priorytetów. Forum nie tylko pozwoliło odkryć niektóre przyczyny spowalniające osiągnięcie Celu 14, ale również wiele możliwych do wykorzystania rozwiązań.

Annelie Selander, Dyrektor ds. Globalnego zrównoważonego rozwoju w Nomad Foods, powiedziała: W obliczu nasilających się problemów, z którymi musi zmierzyć się nasza planeta, wszyscy musimy zintensyfikować nasze działania. I musimy to zrobić szybko. Nomad Foods wyznaczył sobie ambitny cel, jakim jest 100% certyfikowanych ryb i owoców morza do 2025 roku. Aby to osiągnąć, musimy współpracować z przedstawicielami całej branży. Mamy nadzieję, że inni dołączą do nas, przyjmując śmiałe zobowiązanie do ochrony naszych mórz i oceanów.

Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC, powiedział: Nasze morza i oceany stoją w obliczu prawdziwych problemów. Jeśli mamy zrealizować ambitne działania określone w ramach Celu 14, musimy radykalnie zwiększyć zakres możliwych do zastosowania rozwiązań. Odpowiadanie na bezpośrednie zagrożenia, które niosą za sobą globalne zmiany klimatu jest trudne, ale przełowieniu możemy sprostać i mu przeciwdziałać. Wiemy, na czym polega problem i jak go naprawić. Ostatni raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa „State of World Fisheries and Aquaculture 2018” pokazał, jak wielkie postępy poczyniono w USA, północno-wschodnim Atlantyku oraz w pozostałych rejonach świata w powstrzymaniu spadku światowych zasobów rybnych i zmniejszeniu liczby nadmiernie eksploatowanych łowisk. Wyzwaniem jest teraz powtórzenie tego sukcesu w krajach rozwijających się, z których pochodzi 73% światowych ryb i owoców morza oraz gdzie stan zasobów nadal spada. MSC jest zdecydowane współpracować z naszymi partnerami, aby radykalnie zwiększyć zaangażowanie krajów rozwijających się w rozwój światowego rybołówstwa i pomóc im w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ze spotkań interesariuszy zorganizowanych przez GlobeScan oraz relacją video ze spotkania Seafood Futures Forum.  

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.