Nyheter

MSC öppnar remissrunda för programutveckling

februari 4, 2019

MSC-programmet utvecklas ständigt för att säkerställa konsekvent tillämpling av MSC:s fiskestandard. Programutvecklingen sker i nära samråd med intressenterna. Mellan den 4 februari och den 3 april är tre programutvecklingsområden öppna för samråd.
Områdena som behandlas i denna remissrundan är: granskning av villkor, meningsskiljaktigheter vid expertbedömningar och extra revisioner 
 
1. Granskning av villkor
När ett utvärderat och certifierat fiske har poängscore på någon indikator som överstiger 60 poäng men understiger 80 poäng ställer de oberoende certifieringsorganen villkor på fisket för att de ska få behålla sin certifiering. Villkoren beskriver problemområden som behöver förbättras inom en viss tidsram. Nu söker MSC synpunkter på förslag för att förbättra hur villkoren tas fram, utvärderas och stängs.

Läs mer här
 
2. Hantera meningsskiljaktigheter vid expertbedömningar
Intressenter har uttryckt oro för hur MSC:s fiskestandard hanterar situationer när det uppstår meningsskiljaktigheter runt expertbedömningar mellan certifieringsorgan och intressenter och utvärderare. Nu söker MSC synpunkter på förslag kring hur dessa situationer  kan hanteras bättre. 
Läs mer här

3. Extra revisioner
För certifierade fisken utlöses en extra revision när certifieringsorgan får ny information som kan påverka certifieringen. Nu söker MSC synpunkter på förslag på hur man kan klargöra vissa delar av processen vid extra revisioner. 
Läs mer här
 
Två ytterligare utvecklingsområden öppnar för samråd mellan den 4:e mars och den 3:e april. Dessa gäller förslag på definition av utvärderingsenhet (Unit of Assessment) och tydliggörande och förstärkning av MSC:s policy om shark finning.
 
Dessa tematiska samråd kring tillämpningen av MSC:s fiskestandard pågår parallellt med revisionen av själva standarden. Den senare processen pågår fram till 2021. Läs mer om båda processerna här. Alla samråd och en översikt över ämnena finns tillgängliga på MSC Program Improvements website. 

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}