Skip to main content

Noggranna förberedelser är nyckeln till en smidig certifiering. Utvärderingen utförs av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag . Under hela processen är MSC:s personal tillgänglig och kan att hjälpa till.

Kan mitt fiske bli certifierat?

MSC-certifiering är öppen för alla yrkesfisken. Dessa fisken kan bedrivas både i havet och i insjöar, vid kusten och ute på oceanerna, vid ytan och vid havsbotten. Fisken kan rikta sig mot en eller flera arter och använda olika redskap som lina, trål eller burar.

 

Vilka fisken kan inte bli certifierade?


Obehöriga fisken är de som:

som inriktar sig på amfibier, reptiler, fåglar och/eller däggdjur 

använder destruktiva fiskemetoder (såsom gift eller sprängämnen)
har åtalats för tvångsarbete under de två senaste åren
bedrivs med åberopande av icke-verifierade undantag från internationella överenskommelser 
endast sysslar med vattenbruk (även om vissa former av odlingar, tex musselodlingar där vildfångade larver används, kan utvärderas mot MSC-standarden) 

Kan stimulerat fiske som använder vildfångade larver eller yngel bli certifierade?

Ja. 

För att vara berättigad till MSC-certifiering behöver stimulerat fiske (eng. enhanced fisheries) uppfylla följande kriterier:

Vem granskar och utvärderar ett fiske?

Granskning och utvärdering av fisken mot MSC-standarden utförs av ackrediterade och oberoende certifieringsföretag - Conformity Assessment Bodies (CABs).

Fullständig lista över certifieringsföretag.

Vad bedömer den som granskar?

En stor mängd information samlas in och granskas av experter under ledning av certifieringsföretaget:

Vad kostar det?


Certifieringen betalas av fiskeklienten. MSC tar inte emot betalning förutvärderingen, det gör enbart certifieringsföretaget som du valt. En certifiering kan kosta allt från 100 000 kr till 1 miljon kronor.
 
Kostnaden beror på:

• hur omfattande och komplext ditt fiske är
• tillgängligheten på information
• nivån av engagemang från intressenter

Vi rekommenderar att du tar in offerter från flera certifieringsföretag. Vid bedömningen av offerterna bör du ta hänsyn till certifierarens erfarenhet av din region, fiskeredskap och art, såväl som priset. 

Hur lång tid tar det?

En utvärdering mot MSC:s fiskestandard tar ca 12 - 18 månader. 

Vad händer om dataunderlaget för mitt fiske är bristfälligt?

Småskaliga fisken och yrkesfisken i utvecklingsländer har ibland inte tillgång till de detaljerade forskningsdata som vanligtvis ligger till grund för en MSC-utvärdering. MSC har därför utvecklat en alternativ metod för dessa fisken som kallas ”the Risk Based Framework”. 

Kan vi få hjälp med att bli certifierade?

Du behöver budgetera för att täcka kostnaden för varje steg i din MSC-certifiering. Beroende på var ditt fiske ligger kan det finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd för detta. MSC ger dig råd om vad som är tillgängligt för dig och hur man ansöker.  Kontakta gärna din representant i Sverige, Helle Christensen

MSC har också utvecklat verktyg och tekniskt stöd för att hjälpa ditt fiske att göra de förbättringar som krävs för att uppfylla standarden. Allt fler fisken gör förbättringsåtgärder med hoppet om att bli certifierade. Det här har lett till en avsevärd organiserad utveckling av miljöåtgärder i yrkesfisket som också kallas Fishery Improvement Projects (FIPs).

Vad är stegen i en MSC-certifiering?

 

 

Förhandsbedömning (valfri)

Identifierar eventuella utmaningar för certifieringen. Om förhandsbedömningen är positiv kan ett fiske gå vidare med en komplett utvärdering. Alternativt kan fisket välja att först åtgärda eventuella problem som identifierats under förhandsbedömningen.

Full bedömning

Inkluderar möjligheten för intressenter att bidra med information, samt sakkunniggranskning. Tar mellan 8 och 18 månader med ett genomsnitt på 12 månader.

Certifiering

Gäller i upp till fem år. Om certifieringen har villkorats måste fisket genomföra specificerade förbättringsåtgärder under certifieringsperioden.

Årliga revisioner

Undersöker eventuella förändringar som kan ha uppkommit, antingen i den fysiska miljön eller i förvaltningen av fisket.

Omcertifiering

Äger rum inom fem år från att det senaste certifikatet utfärdades.

Hur ditt fiske bedöms mot MSC:s miljöstandard för hållbart fiske

De tre huvudprinciperna i vår miljöstandard:

JPG_3 prinsipper bilde norsk

Vad är stegen i en MSC-certifiering?

Det finns 28 detaljerade kriterier under de tre huvudprinciperna i miljöstandarden. 

Ditt fiske kommer att tilldelas en poäng för varje kriterium, där 60 är den lägsta nivån för att bli godkänd. Poängen 80 är internationellt bästa praxis och poängen 100 är optimalt. 

För att bli certifierad, behöver ditt fiske följande:
  • Minst 60 poäng för varje av de 28 detaljerade kriterierna
  • Minst 80 poäng i genomsnitt för alla kriterier under var och en av de tre huvudprinciperna 
Om ditt fiske får mellan 60 och 79 poäng för något kriterium, kommer du att behöva vidta förbättringsåtgärd för att certifieras. Åtgärden ska utveckla ditt fiske så att poängen för det kriteriet blir 80 eller högre. Tidsramen för att genomföra förbättringsåtgärder är oftast fem år eller mindre.  
JPG_scoring fiskerier

Efter certifiering

Du kommer att ingå i ett kollektiv av 300 engagerade yrkesfisken som förser värden med över 25 000 hållbara sjömatsprodukter.

Din certifierare är skyldig att årligen utföra revisioner under den fem år långa perioden som certifieringen gäller. Revisioner kommer att undersöka om det inträffat några väsentliga förändringar, antingen i den fysiska miljön eller i förvaltningen av fisket. 

Marknadsföring av din certifierade sjömat

Nu när ditt fiske är certifierat kanske också dina kunder vill certifiera sig enligt vår spårbarhetsstandard. Det innebär att produkter från ditt MSC-certifierade fiske kan bära det blå miljömärket på förpackningen eller på menyn. MSC:s spårbarhetsstandard garanterar att varor som bär det blå MSC-märket kommer från ett certifierat fiske.  

Redo för nästa steg?

Ladda ned vår guide

Ladda ned vår guide

Get certified! Your practical guide to the MSC fishery assessment process (PDF 2.1 MB)

Kontakta din lokala MSC-representant

Kontakta din lokala MSC-representant

Vi har representanter runt om i världen som kan ge dig råd om vad som är tillgängligt för dig och hur man ansöker om att certifiera ett fiske.