Informacje prasowe

Publiczne konsultacje MSC dotyczące jednostki oceny oraz zakazu odcinania płetw rekinów

marca 4, 2019

MSC zaprasza wszystkich interesariuszy do zgłaszania uwag i komentarzy dotyczących proponowanych zmian w wymogach Procesu Certyfikacji Rybołówstwa.

Organizacja pozarządowa MSC rozpoczyna drugie w tym roku konsultacje, które stanowią uzupełnienie rewizji Procesu Certyfikacji Rybołówstwa. Konsultacje koncentrują się na dwóch kwestiach. Pierwsza dotyczy jednostki oceny MSC (Unit of Assessment, UoA), w których przy pomocy tych samych statków połowowych prowadzone są zarówno połowy certyfikowane jak i połowy, które nie są objęte certyfikacją. Druga kwestia dotyczy zakazu praktyki odcinania płetw rekinów w kontekście kwalifikowalności rybołówstw do certyfikacji pod względem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Konsultacje potrwają 30 dni i zakończą się w środę, 3 kwietnia 2019 r.

– Niezwykle cenimy sobie wkład interesariuszy w konsultacjach dotyczących zmian w Programie MSC, które zapewniają, że wymagania dotyczące zrównoważonego rybołówstwa stale odzwierciedlają ogólnie przyjęte, najlepsze globalne praktyki – powiedział Rohan Currey, Dyrektor ds. Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. – Konsultacje mają na celu rozwiązanie problemów zgłaszanych przez zainteresowane strony w odniesieniu do jednostki oceny MSC (UoA) w których wykorzystywane są różne metody połowowe oraz zakazu praktyki odcinania płetw rekinów. Zachęcamy wszystkie zainteresowane strony do podzielenia się swoimi opiniami dotyczącymi tych kwestii.

Rybołówstwa, w których wykorzystywane są różne metody połowowe (wymogi dotyczące jednostki oceny)

Na początku 2017 roku MSC zainicjowało rewizję wymagań dotyczących jednostki oceny MSC (UoA), która obecne pozwala na połowy tego samego stada podczas jednego wypłynięcia w morze, zarówno przy użyciu narzędzi i metod, które zostały określone w jednostce oceny (UoA), jak i pozostałych, które nie zostały objęte certyfikacją. Jest to możliwe pod warunkiem, że takie połowy będą dokładnie i uważnie segregowane, udokumentowane i zweryfikowane.

Inne programy rynkowe dopuszczają tak zwaną „kompartmentalizację”, której wprowadzenie wiąże się z nadzieją, że wzrost popytu na produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł, skłoni producentów do zwiększenia certyfikowanej produkcji i w efekcie doprowadzi do wprowadzenia ulepszeń dotyczących całej działalności przedsiębiorstwa. Przykładem takiego rozwiązania są na przykład rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne, którzy w tym samym gospodarstwie mogą uprawiać zarówno rośliny w sposób ekologiczny jak i nieekologiczny, o ile zbiory są segregowane i nie ma możliwości, aby zostały zmieszane[1]. Interesariusze MSC zgłosili jednak obawy związane z ogólną oceną zrównoważonych praktyk rybołówstw, które wykorzystują zarówno certyfikowane, jak i niecertyfikowane metody połowowe poławiając to samo stado podczas jednego wypłynięcia w morze.

Po dwóch rundach konsultacji i przeglądzie dokonanym przez Radę Doradczą Interesariuszy i Radę Techniczną MSC oraz po dalszym badaniu skutków proponowanych rozwiązań i przyjęcia zmian przez Radę Nadzorczą MSC, MSC otwiera konsultuje w sprawie następujących zmian w definiowaniu jednostki oceny MSC:

• Usunięcie terminu „praktyka / metoda połowowa” z definicji jednostki oceny MSC. Oznacza to, że wszystkie indywidualne praktyki połowowe z wykorzystaniem tego samego rodzaju narzędzi połowowych, na przykład połowów prowadzonych za pomocą okrężnic z wykorzystaniem lub nie urządzeń powodujących koncentrację ryb (ang. fish aggregating devices, FAD), musiałyby podlegać ocenie jako część jednostki oceny MSC.

• Doprecyzowanie wymogu definiowania obszaru geograficznego jednostki oceny MSC w celu zwiększenia przejrzystości dla jakiego obszaru jest dokonywana ocena.

W praktyce oznaczałoby to, że rybołówstwo prowadzące połowy tuńczyka za pomocą okrężnic z wykorzystaniem różnych praktyk połowowych, nie mogłoby się ubiegać o certyfikację tylko części połowów uwzględniającą tylko daną praktykę.

MSC przeprowadzi również konsultacje w sprawie harmonogramu, który prawdopodobnie obejmie okres trzech lub pięciu lat, w celu przyjęcia nowej definicji jednostki oceny MSC w już certyfikowanych rybołówstwach.

Ta propozycja jest wynikiem szeroko zakrojonych badań i konsultacjipowiedział Currey. – Jej wprowadzenie wymagałoby, aby wszystkie praktyki połowowe, w których wykorzystywane są tego samego rodzaju narzędzia do połowów tego samego stada, były objęte certyfikacją MSC. To pozwoliłoby uniknąć zawiłości związanych z wykorzystywaniem różnych metod połowowych w tym samym rybołówstwie. Rybołówstwom, które już posiadają certyfikat MSC, przyznano by czas na dostosowanie się do nowych wymagań.

Więcej informacji na temat propozycji i sposobu, w jaki można uczestniczyć w konsultacjach znajduje się na stronie improvements.msc.org/database/UoA

Praktyka odcinania płetw rekinów

W grudniu 2011 r. Rada Nadzorcza MSC ogłosiła, że praktyka odcinania płetw rekinów jest kategorycznie zabroniona w rybołówstwach biorących udział w procesie oceny lub certyfikowanych zgodnie ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC. Proceder ten polega na odcinaniu płetw rekinom i wyrzuceniu reszty ryby z powrotem do wody. W wyniku podjętej decyzji wprowadzono nowe wymagania do Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, które pozwalają na certyfikację jedynie w przypadku, gdy istnieje wysoki poziom pewności, że w rybołówstwie nie jest stosowana praktyka odcinania płetw rekinów. Certyfikowane rybołówstwa są również zobowiązane do prowadzenia skutecznych systemów monitorowania, kontroli i egzekwowania wymagań, aby zapobiec incydentalnym przypadkom praktyki odcinania płetw rekinów.

Od czasu wprowadzenia wymagań, system kontroli i ewaluacji MSC oraz uwagi zgłaszane przez interesariuszy, wykazały niespójności w ich stosowaniu. MSC uznaje zatem potrzebę sprawdzenia, czy obowiązujące wymogi odpowiednio odzwierciedlają intencje Rady Nadzorczej MSC.

Kwestia ta jest poruszana w dwóch trwających obecnie procesach – otwartych konsultacjach jak i w Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC (ang. Fisheries Standard Review). Konsultacje dotyczą kwestii eliminacji stosowania praktyki odcinania płetw rekinów pod względem kwalifikowalności do Programu MSC. Trwająca obecnie i prowadzona w dłuższym horyzoncie czasowym Rewizja Standardu Rybołówstwa MSC, pozwoli ocenić w jaki sposób wymagania Standardu MSC eliminują te praktyki.

Otwarte konsultacje dają interesariuszom możliwość przedstawienia uwag na temat wprowadzenia następujących zmian:

• Wprowadzenie nowego wymogu, który pozwoliłby indywidulanym podmiotom prawnym skutecznie wnosić sprawę dotyczącą incydentów odcinania płetw rekinów w certyfikowanych rybołówstwach w przeciągu dwóch lat od ich wystąpienia, tym samym odbierając rybołówstwom pozwolenie na sprzedawanie poławianych przez nie ryb lub owoców morza jako certyfikowanych.

• Wprowadzenie tego wymogu w ramach aktualizacji Procesu Certyfikacji Rybołówstwa zaplanowanej na luty 2020 r., wraz z wprowadzeniem sześciomiesięcznego okresu na jego wdrożenie.

Więcej informacji na temat propozycji i sposobu, w jaki można uczestniczyć w konsultacjach znajduje się na stronie improvements.msc.org/database/shark-finning

Pozostałe rewizje i konsultacje

4 lutego 2019 r. MSC rozpoczęło publiczne konsultacje dotyczące warunków certyfikacji, rozwiązywania sporów i przyspieszonych audytów, które potrwają do 3 kwietnia 2019 r. Konsultacje te prowadzone niezależnie od trwającej obecnie Rewizji Standardu Rybołówstwa MSC (która potrwa do 2021 r.) i stanowią jej uzupełnienie. 

Więcej informacji na temat pozostałych publicznych konsultacji można znaleźć tutaj: https://www.msc.org/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/msc-rozpoczyna-publiczne-konsultacje-dotyczace-procesu-certyfikacji-rybolowstwa

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}