Skip to main content

Aby zagwarantować, że program certyfikacji MSC opiera się na najlepszych dostępnych praktykach, uwzględnia najnowsze dane naukowe oraz spełnia wymagania partnerów, nasze standardy są regularnie rewidowane i rozwijane dzięki procesom konsultacji ze wszystkimi interesariuszami. Z tego względu zapraszamy do czynnego udziału, w aktualnie prowadzonych projektach.

Jak możesz się zaangażować?

Dotychczas w proces kształtowania naszych standardów zaangażowały się już setki osób. Ty również możesz wziąć udział w procesie, a Twoja wiedza, doświadczenie i spostrzeżenia mogą przyczynić się do rozwoju Standardów MSC.

Istnieją dwa główne sposoby, aby zaangażować się w proces rewizji i przyczynić się do udoskonalenia Programu MSC. Pierwszy to zidentyfikowanie i zgłoszenie problemu związanego z procesem certyfikacji. Drugi to włączenie się w cyklicznie prowadzone, otwarte konsultacje.

Zidentyfikuj i zgłoś sprawę

Jeśli istnieje jakaś kwestia związana z naszym Programem, niezależnie od tego, czy dotyczy ona naszych Standardów, czy procesu oceny, a która Twoim zdaniem wymaga zmiany lub usprawnienia, wyślij e-mail na adres [email protected] z możliwie jak najdokładniejszym opisem sprawy.

W jaki sposób MSC reaguje na zgłoszoną sprawę?

  1. Sprawa może zostać zgłoszona przez każdą zainteresowaną stronę lub przez samo MSC.
  2. Każde zgłoszenie jest uważnie analizowane przez MSC. Niektóre przekazywane są do dalszej analizy.
  3. Zgłoszenia przekazane przez MSC do dalszej analizy są poddawane dokładnym badaniom i ewaluacji. Są również tematem publicznych konsultacji i warsztatów dla interesariuszy.
  4. Proponowane zmiany w Programie MSC podlegają testom pod względem efektywności i użyteczności.
  5. Proponowane zmiany przekazywane są również do Rady Technicznej MSC (Technical Advisory Board, TAB). W skład Rady Technicznej wchodzi grono ekspertów, które dokonuje przeglądu proponowanych zmian i wydaje rekomendacje dla Rady Nadzorczej MSC. Zmiany są również opiniowane przez Radę Interesariuszy MSC (Stakeholder Advisory Council, STAC), w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji rybackich, firm w łańcuchu dostaw, organizacji pozarządowych.
  6. Zmiany akceptuje Rada Technicznej MSC. Po ostatecznym przyjęciu przez Radę Nadzorczą MSC, podlegają one implementacji.

Co się dzieje, po zgłoszeniu przez Ciebie sprawy?

Uważnie analizujemy każdą sprawę i decydujemy, czy przekazać zgłoszoną kwestię do dalszych prac w celu wprowadzenia zmian w naszych Standardach.

Jak długo trwa proces rozpatrzenia zgłoszonej kwestii?

Proces zmiany Standardów MSC jest procesem złożonym i wieloetapowym. Z tego względu ramy czasowe muszą zostać określone w sposób, który pozwoli na rozpatrzenie, analizę i konsultacje danej kwestii. Muszą również zapewnić, że wszelkie zmiany poddane zostaną testom pod względem efektywności i użyteczności zanim zostaną wdrożone.

Stale monitorujemy i ewaluujemy wprowadzone zmiany, aby upewnić się, że w wyniku procesu rewizji osiągnęliśmy zamierzony rezultat. Warto pamiętać, że rybołówstwa biorące udział w Programie MSC również potrzebują czasu, aby dostosować się do zmienionych Standardów. Zgodnie z wytycznymi FAO, przestrzeganymi przez MSC, rybołówstwa mają co najmniej trzy lata, aby dostosować się do nowych wymagań.

Weź udział w naszych konsultacjach

Zapraszamy Cię również do udziału w publicznych, otwartych konsultacjach.

Dwa razy w roku, w marcu i we wrześniu, odbywają się konsultacje on-line, w których prosimy interesariuszy o wyrażenie opinii na temat naszych Standardów. Czas trwania konsultacji wynosi od 30 do 60 dni.

Jak wziąć udział w konsultacjach

O tym, że rozpoczynamy konsultacje informujemy e-mailem, który wysyłamy do wszystkich zainteresowanych stron. Informacja o konsultacjach zawsze znajduje się również na naszej stronie internetowej. Swoją opinię i propozycje w zakresie konsultacji możesz przekazać za pośrednictwem ankiety internetowej. Ankieta znajduje się na specjalnej stronie internetowej MSC dotyczącej usprawnień programu (Marine Stewardship Council Program Improvements). Na tej stronie znajdują się również wszystkie zasoby potrzebne do zrozumienia zagadnień poruszanych podczas konsultacji.

Jeżeli potrzebujesz więcej danych lub informacji na temat danego zagadnienia, zawsze możesz porozmawiać z kierownikiem danego projektu, którego dane kontaktowe znajdziesz na stronie www poświęconej usprawnieniom programu MSC.

Co dzieje się po przekazaniu przez Ciebie opinii?

Uważnie czytamy każdą wypowiedź, którą otrzymujemy podczas konsultacji. Twoja opinia jest również analizowana przez Radę Techniczną MSC, która na podstawie wyników konsultacji opracowuje specjalne zalecenia dotyczące poruszanych kwestii.

Wszystkie wypowiedzi, które otrzymujemy, są również ujęte (anonimowo) w specjalnym raporcie dotyczącym zmian w Programie MSC na stronie internetowej. Publikujemy również specjalne podsumowanie wyników konsultacji, a na zakończenie procesu rewizji przedstawiamy podsumowanie mówiące o tym w jaki sposób zebrane opinie zostały uwzględnione w procesie rewizji.

Zakończone konsultacje

Dowiedz się więcej o zakończonych konsultacjach, dzięki którym mogliśmy usprawnić Standardy MSC.

 

Dowiedz się więcej

Nauka i badania

Nauka i badania

MSC współpracuje z czołowymi grupami badawczymi. Dowiedz się więcej o prowadzonych obecnie projektach.

Raport "Wpływ Globalny MSC"

Raport "Wpływ Globalny MSC"

Raport "Wpływ Globalny MSC" pokazuje postępy i usprawnienia wprowadzane przez certyfikowane rybołówstwa na całym świecie.