Skip to main content

Försämrad beståndsstatus för sill i centrala Östersjön leder till suspendering av MSC-certifikat

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) har reviderat beståndsstatusen av sill (strömming) i centrala Östersjön på grund av låg rekrytering. Den dåliga statusen resulterar nu i en suspendering av de delar av MSC - certifikaten som riktar sig mot detta bestånd.   

De certifierade fiskena vars fångster efter sill från centrala Östersjön som inte längre kommer att vara certifierade efter den 15:e september 2021 är:  

Endast fiske som är hållbart både med avseende på fiskbeståndets status, ekosystempåverkan och förvaltning kan erhålla och behålla ett MSC-certifikat.  

-Östersjöns dåliga ekologiska tillstånd orsakar tyvärr allvarliga utmaningar för långsiktig hållbarhet för fiskbestånden i regionen. Samtidigt visar suspensionen av de certifieringsenheter som är relevanta för sill i centrala Östersjön att MSC -programmet fungerar, säger Linnéa Engström, MSC Program Direktör Skandinavien och Östersjöregionen. 

Årsklassen av sill i centrala Östersjön under 2019 (som uppskattades vara stark i förra årets ICES-bedömning) beräknas nu ligga under genomsnittet. Detta har resulterat i en minskning av rådgivningen för den totala fångstkvoten med 36 % jämfört med förra året. I MSC -programmet identifieras sill i Östersjön också som en central art i ekosystemet. Enligt den nya beståndsstatusen bedöms därför fiske efter detta bestånd inte längre vara hållbart. Fisket är ett av de största fiskena i Sverige, men spelar också en viktig roll i Danmark eftersom större delen av strömmingen hamnar där. 

Statusen för sillbeståndet i centrala Östersjön kommer under de närmaste åren att bero på utvecklingen av inkommande årsklasser. Framtiden för MSC -certifierade fiske där centrala Östersjösillbeståndet ingår kommer också bero på fiskets förmåga att skilja fångsterna mellan både skarpsill och sill samt mellan olika sillbestånd. 

Fakta om vilka certifieringar som påverkas 

Fisket efter sill i Östersjön bedrivs i flera olika bestånd. När det gäller suspenderingen är det bara fisket efter sill i centrala Östersjön som påverkas. Det betyder att endast en del av de berörda certifikaten (Unit of Certification, UoC) är suspenderade, inte hela certifikaten. 

Endast följande delar av de utfärdade certifikaten är avstängda: 

Finland Baltic herring & sprat  (UoC 4-5) 
NZRO Gulf of Riga herring and sprat trawl fishery (UoC 2) 
Denmark, Estonia, Germany, Sweden Baltic herring and sprat (UoC 1-6) 

Andra sillbestånd och skarpsill i certifikaten omfattas inte av den aktuella avstängningen. De uppfyller därför fortfarande MSC –fiskestandard för certifiering och kan därmed fortfarande säljas med MSC -märkningen. 

Sill och strömming 

Sill och strömming är samma art– clupea harengus. Fångas fisken norr om Kalmarsund kallas den strömming. Även om arten är densamma så ändrar fisken utseende ju längre norrut i Östersjön man kommer, och ju lägre vattnets salthalt blir.