Persberichten

Feedback op beleid rond compartimentering en het ontvinnen van haaien

maart 4, 2019

MSC nodigt stakeholders uit voor feedback op beleid compartimentering en ontvinnen van haaien 

De Marine Stewardship Council (MSC) herziet haar visserijcertificeringsproces (Fishery Certification Process) en opent daarvoor twee raadplegingen. MSC nodigt belanghebbenden dan ook uit om input te leveren en voorstellen te doen.
Het overleg met belanghebbenden richt zich op twee zaken. Enerzijds op de compartimentering van gecertificeerde en niet-gecertificeerde vangst aan boord van hetzelfde vissersvaartuig (ook wel bekend als “eenheid van beoordeling”). Anderzijds op het beleid om de praktijk van het haaien ontvinnen uit het MSC programma te weren. De mogelijkheid om feedback te geven blijft 30 dagen geopend en sluit op woensdag 3 april 2019.

"We hechten veel waarde aan de inbreng van belanghebbenden bij de ontwikkeling van ons programma. Ze zorgen er mee voor dat onze vereisten voor duurzame visserij een afspiegeling zijn en blijven van algemeen aanvaarde wereldwijde best practices", aldus Rohan Currey, Directeur Visserijstandaard bij de MSC.

Compartimentering


In 2017 startte MSC met een herziening van haar eisen voor de “Eenheid van Beoordeling” (UoA). Deze definieert de volgens de MSC Visserijstandaard te beoordelen, en mogelijk te certificeren visserijactiviteiten. De huidige vereisten voor de UoA maken het mogelijk om zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde vangsten te doen van dezelfde soort tijdens dezelfde visreis, op voorwaarde dat deze zorgvuldig gescheiden, gedocumenteerd en gecontroleerd worden.
 
De meeste marktgedreven certificeringsprogramma’s maken 'compartimentering' mogelijk, omdat de verhoogde marktvraag naar duurzame producten ervoor zal zorgen dat producenten op termijn de voorkeur gaan geven aan gecertificeerde productie. Het geldt als motivatie om verbeteringen aan te brengen in al hun activiteiten.
Biologische landbouwers kunnen bijvoorbeeld biologische en niet-biologische gewassen verbouwen op hetzelfde bedrijf, zolang deze gewassen gescheiden worden geteeld en niet vermengd geraken.  Belanghebbenden uitten echter hun bezorgdheid over de algemene duurzaamheid van visserijactiviteiten waarbij tijdens dezelfde visreis zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde visserijpraktijken op hetzelfde bestand plaatsvinden. 

Na twee eerdere feedbackrondes, input van de Stakeholder Advisory Council en de Technical Advisory Board evalueerde MSC de voorgestelde oplossingen en voerde verder onderzoek uit naar de gevolgen ervan. De Raad van MSC keurde vervolgens de volgende wijzigingen goed in de UoA, welke nu voor uw feedback worden voorgelegd:

  • Het schrappen van de term 'visserijpraktijk' uit de definitie van de eenheid van beoordeling. Dit betekent dat alle individuele visserijpraktijken moeten worden beoordeeld als onderdeel van de evaluatie-eenheid. Dus ook die praktijken waarbij hetzelfde type vistuig wordt gebruikt (bijv. ringzegenvisserij op vrije scholen en rondom lokvlotten).
  • Toevoeging van de eis om het geografische gebied van de evaluatie-eenheid af te bakenen om de duidelijkheid te vergroten.

In de praktijk zou dit betekenen dat een tonijnvisserij die ringzegens combineert met andere visserijpraktijken niet langer alléén voor het vrije schoolgedeelte van de vangst een certificaat kan aanvragen.   

MSC pleegt verder overleg over de termijnen - waarschijnlijk drie of vijf jaar - voor de inwerkingtreding van deze nieuwe definitie bij reeds gecertificeerde visserijen.

"Dit voorstel volgt op uitgebreid onderzoek en overleg", aldus Currey. "Het zou vereisen dat alle visserijpraktijken met hetzelfde type vistuig op hetzelfde bestand MSC-gecertificeerd moeten zijn, wat de complexiteit van compartimentering door visserijpraktijken op zee wegneemt. Reeds gecertificeerde visserijen krijgen tijd om zich aan te passen aan eventuele nieuwe eisen".

Meer informatie over de voorstellen en de wijze waarop aan de raadpleging kan worden deelgenomen, is te vinden op improvements.msc.org.  


Haaien ontvinnen


In december 2011 besloot Raad van MSC dat het afsnijden van haaienvinnen (en het zich ontdoen van het resterende karkas op zee) verboden is binnen de MSC gecertificeerde visserijen. Daarom zijn er nieuwe eisen ingevoerd in de MSC Visserijstandaard om visserijen alleen te certificeren als er een hoge mate van zekerheid bestaat dat dit niet gebeurt. Gecertificeerde visserijen moeten ook beschikken over effectieve systemen voor toezicht, controle en handhaving om geïsoleerde gevallen aan te pakken.
  
Sinds de invoering van deze vereisten bracht het toezicht en de evaluatie van MSC, samen met de feedback van belanghebbenden, inconsistenties aan het licht in de toepassing ervan. De MSC erkent daarom de noodzaak om na te gaan of de huidige vereisten de intentie van de raad van bestuur adequaat weerspiegelen.
Dit onderwerp zal aan de orde komen door middel van twee afzonderlijke evaluaties: 

  • De huidige consultatie gaat over de eisen aan het afwezig zijn van praktijken van haaien ontvinnen als een toetredingsvereiste om in aanmerking te komen voor MSC certificering;
  • De lopende Fisheries Standard Review, die over een langere termijn loopt, bekijkt hoe het ontvinnen van haaien wordt aangepakt binnen de vereisten van MSC

Visserijstandaard

De huidige raadpleging biedt belanghebbenden de mogelijkheid om commentaar te leveren op het volgende voorstel: 

Invoering van een nieuwe eis die inhoudt dat individuele rechtspersonen die succesvol vervolgd zijn voor overtredingen in de afgelopen twee jaar 'buiten het toepassingsgebied van de MSC certificering' vallen en derhalve hun vangst niet als MSC-gecertificeerd mogen verkopen.

Invoering van deze eis als onderdeel van een update van het visserijcertificeringsproces, met als  streefdatum februari 2020 en een implementatieperiode van 6 maanden. Meer informatie over de voorstellen en hoe deel te nemen aan de raadpleging vindt u op improvements.msc.org.  

Andere evaluaties en raadplegingen


Op 4 februari opende de MSC al de feedbackronde over voorwaardelijke certificeringen, de aanpak van meningsverschillen en versnelde audits. Deze lopende ronde eindigt ook op 3 april 2019. 

Dit overleg staat los van en vormt een aanvulling op de lopende herziening van de visserijstandaard, die loopt tot 2021 en richt zich op maatregelen voor duurzaamheid die zijn opgenomen in de MSC Visserijstandaard.
 
  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}