Skip to main content

MSC is een internationale non-profitorganisatie, opgericht om de visserij te verduurzamen. Om dit te kunnen bereiken is een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen van groot belang. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en transparantie van en in de MSC-organisatie zijn in deze samenwerking essentieel.

Governance 

In onze strategie, besluitvorming en werkwijze is ruimte voor de standpunten, expertise en ervaring van een breed scala aan belanghebbenden en stakeholders: van academici en overheid, over vissers en marktsectoren tot NGO's. 

Dit is terug te zien in onze bestuursstructuur, waar vertegenwoordigers uit alle windrichtingen vertegenwoordigd zijn; academici, politici, ngo’s, vissers, retailers en toeleveranciers. Zij brengen expertise en ervaring met zich mee die leiden tot weloverwogen beslissingen die een afspiegeling vormen van eerder vermelde sectoren en hun verschillende belangen. 

Naast onze solide bestuursstructuur vinden we inspraak van belanghebbenden belangrijk. Daarom nodigen we iedereen uit om deel te nemen aan overlegrondes over onze standaarden en onafhankelijke beoordelingen van visserijen.

Chart of MSC Governance Structure
Board Committee = Bestuur
Board of Trustees = Raad van Toezicht
Technical Advisory Board = Technische Adviesraad
Stakeholder Advisory Council = Raad van Belanghebbenden
MSC International Board = MSC Internationaal bestuur
Subsidiary Boards = Bestuur van dochterondernemingen
Het Bestuur, de Technische Adviesraad of de Raad van Belanghebbenden kunnen permanent of ad-hoc werkgroepen opzetten voor het aanpakken van regionale kwesties of specifieke onderwerpen. De leden daarvan zijn afkomstig uit het Bestuur van MSC, de Technische Adviesraad en de Raad van Belanghebbenden plus eventueel andere onafhankelijke experts die MSC uitnodigt . 

De Raad van Bestuur wordt bij haar werk ook ondersteund door een aantal commissies die het hele jaar door bijeen kunnen komen om gedetailleerd te kijken naar specifieke onderdelen van de activiteiten en werkzaamheden van de MSC. De leden van die commissies zijn vooral afkomstig uit de Raad van Bestuur.  

Als u graag betrokken wilt worden bij het overleg van MSC met belanghebbenden of als u vragen hebt over onze bestuursstructuren en -processen kunt u contact opnemen met Tanya Van Niekerk, bestuurlijk secretaresse bij MSC.

Het bestuur van Marine Stewardship Council International

Marine Stewardship Council International (MSCI) is een handelsonderneming en volle dochteronderneming van de MSC. De raad van bestuur daarvan houdt toezicht op de commerciële activiteiten en marketingactiviteiten van MSCI, die vooral zijn gericht op licenties voor het keurmerk,  het ondersteunen van bewustwordingscampagnes en meer bekendheid en begrip voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten en het MSC-keurmerk.

Tot de leden hiervan behoren de voorzitter van de raad van bestuur van  MSC en de Chief Executive van MSC. 

De voorzitter van het MSCI-bestuur maakt van rechtswege deel uit van de raad van bestuur.

Leden

Paul Uys, voorzitter MSCI

Dr. Werner Kiene, voorzitter raad van bestuur

Eric Barratt

Rupert Howes, Chief Executive MSC

Raden van bestuur van dochterondernemingen

De MSC heeft diverse andere dochterondernemingen opgericht in belangrijke rechtsgebieden. Bij de meeste daarvan gaat het om geregistreerde charitatieve instellingen.  Dit zijn afzonderlijke rechtspersonen met het oog op belastingen, regelgeving en charitatieve activiteiten. Iedere dochter heeft een raad van bestuur die toezicht houdt op de activiteiten.

In al onze bestuurlijke hoofdorganen zijn vertegenwoordigers opgenomen uit verschillende geografische regio's om ervoor te zorgen dat onze strategieën, standaarden en beleidslijnen wereldwijd toepasbaar zijn. Alle leden moeten voldoen aan ons beleid ten aanzien van belangenverklaringen.

Meer over MSC

Jaarverslag

Jaarverslag

Lees of download de Engelstalige jaarverslagen en rapporten van MSC. We werken al 20 jaar een gezonde toekomst voor onze oceanen.

Hoe we voldoen aan de beste praktijken

Hoe we voldoen aan de beste praktijken

Het is van cruciaal belang dat iedereen – vissers, retailers, wetenschappers én consumenten - vertrouwen heeft in het blauwe MSC keurmerk en de geloofwaardigheid van de claims van gecertificeerde organisaties.