Evaluatie van de visserijstandaard

Iedere vijf jaar evalueert MSC de Visserijstandaard.

Deze evaluatie biedt de mogelijkheid om de Visserijstandaard te verbeteren door kwesties aan te pakken die belanghebbenden en de eigen monitoring van MSC ter tafel brachten. In dit proces zal MSC ook, met input van externe experts, algemeen gangbare wetenschappelijke ontwikkelingen of best practices voor visserijbeheer in de Standaard verwerken.

Deze evaluatie begon in september 2018 en loopt door tot en met 2021. De input van belanghebbenden is daar een belangrijk onderdeel van en er komen veel mogelijkheden om deel te nemen aan de evaluatie.

Wat is het doel van de evaluatie van de Standaard?

 • Vereenvoudiging van de Standaard om obstakels voor nieuwe visserijen te beperken
 • Een beter toepasbare en meer toegankelijke Standaard, ook voor visserijen op het zuidelijk halfrond
 • Een betere verzameling van visserijgegevens voor grondige monitoring en evaluatie
 • Het verder verbeteren van de geloofwaardigheid en legitimiteit van het programma door kwesties te evalueren die in eerdere versies van de Standaard of het beoordelingsproces voor visserijen aangestipt werden
 • Verwerking van verbeterde en algemeen aanvaarde wereldwijde wetenschappelijke inzichten en praktijken op het gebied van visserijbeheer in de Visserijstandaard

Efficiëntie van de Standaard

De prestatieniveaus voor duurzaamheid realiseren met een eenvoudiger Standaard.

Om de efficiëntie van de Standaard te evalueren zullen de opzet ervan en overbodige of overlappende punten in het scoresysteem beoordeeld worden. Ook is er aandacht voor vereenvoudiging van de Standaard en voor een Standaard die beter aansluit op nieuwe digitale hulpmiddelen.

Effectiviteit van de Standaard

Op een consistentere manier prestatieniveaus voor duurzaamheid realiseren voor de verschillende visserijen.

Het onderdeel ‘effectiviteit’ kijkt naar de toepassing van de Standaard door beoordelaars en dan met name naar de consistentie hiervan. Methoden voor de beoordeling van visserijen waarvoor beperkt gegevens beschikbaar zijn, worden daarbij ook geëvalueerd.

Ontwikkeling van de Standaard

De prestatieniveaus voor duurzaamheid neerzetten door ervoor te zorgen dat de lat op een geschikt niveau wordt gelegd.

Voor de evaluatie zijn tot nu toe de volgende kwesties vastgesteld:
- interacties met bedreigde en beschermde soorten
- ecosystemen, waarbij vooral wordt gekeken naar trofische niveaus
- vaststellen van primaire doelsoorten en onderzoek naar problemen van het overgrote deel van de vangst
- Governance (principe 3) inclusief illegale, niet-gedocumenteerde en niet-gereguleerde visserij
- Of de Standaard geschikt is voor soorten met afwijkende levenscycli (bijvoorbeeld inktvis en octopus)

De taakomschrijving geeft een gedetailleerd overzicht van de evaluatie en de mogelijke herziening van de Standaard.
Fisheries Standard Review: List of topics 2019
Description: The full list of topics prioritised for review as part of the 2018-2021 MSC Fisheries Standard Review.

Date of issue: 22 januari 2019
Fisheries Standard Review - Terms of Reference
Description: This provides an overview of the process for review and possible revision of the MSC Fisheries Standard including its default and modified trees and associated certification requirements.

Date of issue: 25 september 2018

Hoe zijn deze focusgebieden voor de verdere evaluatie vastgesteld?

Er zijn sinds de afronding van de voorgaande evaluatie (2013) onderwerpen voor de evaluatie verzameld via meerdere kanalen, waaronder:

 • Onderwerpen die zijn vastgesteld via het proces van beleidsontwikkeling en het onderwerpenlogboek van MSC
 • Onderwerpen die zijn ingebracht door belanghebbenden (bijvoorbeeld via brieven)
 • Programmamonitoring en -evaluatie
 • Resultaten van beoordelingen en controle-audits
 • Wetenschappelijke literatuur
 • Huidige interpretaties van de Standaard
 • Uitkomsten van bezwaren
 • Bevindingen Accreditation Services International (ASI)
 • Bevindingen van experts (bijvoorbeeld internationale expertwerkgroepen met betrekking tot visserijkwesties)

De Raad van Toezicht van MSC heeft de eindbeslissing genomen over onderwerpen in de evaluatie. Bij die overwegingen is gekeken naar de relevantie en effectiviteit van de huidige Standaard en naar de vraag of er voldoende bewijs was dat de evaluatie van een onderwerp noodzakelijk is.

De Technische Adviesraad en de Raad van Belanghebbenden van MSC hebben ook gekeken naar de taakomschrijving. Dit om er zeker van te zijn dat de Raad van Toezicht goed geïnformeerd was bij het nemen van de eindbeslissing over de inhoud van de evaluatie.

Als onderdeel van het evaluatieproces zal ook een verdere evaluatie plaatsvinden van de werking van het programma om zo inzicht te krijgen in de vraag of er mogelijkheden bestaan om de relevantie en effectiviteit van de Standaard te verbeteren.

Meedoen aan de evaluatie van de Standaard? Uw expertise en inzichten zijn van groot belang voor een evaluatie met een optimaal resultaat.

Meld u aan om aan te geven dat u belangstelling hebt  en wilt worden geïnformeerd als de openbare raadpleging begint.

Wat gaat er gebeuren tijdens de evaluatie?

De evaluatie bestaat uit twee fasen: evaluatie en herziening. 

Evaluatie

Januari 2018 - Januari 2020

Herziening

Februari 2020 - Augustus 2021

2019

Tijdens de evaluatiefase zal MSC onderwerpen nader bekijken, opdracht geven voor wetenschappelijk onderzoek en overleggen met technische experts en de Technische Adviesraad (Technical Advisory Board oftewel TAB) en de Raad van Belanghebbenden (Stakeholder Advisory Council oftewel STAC) van MSC.

2020

Nadat de evaluatie is afgerond in januari 2020, zal de Raad van Toezicht van MSC besluiten of er delen van de Standaard moeten worden herzien om er zeker van te zijn dat deze in lijn blijft met breed geaccepteerde wetenschappelijke ontwikkelingen en wereldwijde best practices. De Standaard kan ook worden herzien om hem toegankelijker of effectiever te maken.

Eventuele herzieningen van de Standaard zal MSC vervolgens ontwikkelen via gericht overleg met belanghebbenden, waaronder visserijen, ngo's, retailers, commerciële partners en wetenschappelijke experts, en via openbare raadpleging.  

2021

Bij het evaluatie- en herzieningsproces worden alle belanghebbenden  meegenomen en is evenwicht nodig tussen de verschillende behoeften en standpunten van een heleboel verschillende organisaties.

Impact tests vormen een belangrijk onderdeel van het evaluatie- en herzieningsproces.
De Raad van Toezicht van MSC beoordeelt voorgestelde veranderingen in de Visserijstandaard en doet dat in lijn met de procedure voor de vaststelling van Standaarden van MSC.

Na 2021

Visserijen zullen tijd nodig hebben om zich aan te passen aan de nieuwe richtlijnen. MSC houdt zich aan de FAO rond ecolabeling. Daarin staat dat visserijen minstens drie jaar de tijd krijgen om zich te schikken naar de nieuwe Standaard.

Visserijen hebben enige tijd nodig om zich aan de wijzigingen aan te passen. De MSC heeft zich verbonden aan de richtlijnen voor toekenning van ecolabels van de FAO. Deze stellen dat visserijen minstens drie jaar de tijd moeten krijgen om zich aan te passen aan wijzigingen in de Standaard.

Nieuwe onderwerpen aandragen

De taakomschrijving vermeldt alle onderwerpen die op dit moment zijn geselecteerd voor de evaluatie.

U kunt nieuwe onderwerpen voorstellen door te e-mailen naar standards@msc.org. Die worden dan meegenomen als onderdeel van het doorlopende proces van beleidsontwikkeling van MSC en kunnen worden opgepakt als onderdeel van deze evaluatie of via een ander mechanisme als dat meer geschikt is.

Vragen? Neem dan contact met ons opJan van Keulen

Commercieel Manager

Send e-mail

Ontdek meer

Ontwikkelen van onze Standaard

Ontwikkelen van onze Standaard

Om ervoor te zorgen dat onze MSC Standaarden altijd relevant blijven, nemen we ze om de paar jaar onder de loep. Omdat visserijpraktijk en wetenschappelijke inzichten zich voortdurend ontwikkelen, moeten onze standaarden zich hieraan aanpassen.

Ontdek meer
 • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}