MSC staat tijdelijk audits op afstand toe

Waar lokale corona-maatregelen het lastig maken om reguliere audits uit te voeren, staat MSC nog eens zes maanden toe dat audits ook op afstand kunnen worden uitgevoerd. Audits op afstand zijn op dit moment slechts bij uitzondering toegestaan, op basis van een tijdelijke maatregel die eind september 2020 afloopt. Deze uitzondering wordt nu verlengd tot 27 maart 2021.

Bij het uitbreken van de mondiale corona-crisis, begin maart 2020, kondigde MSC direct enkele tijdelijke uitzonderingen aan. Daarbij werd een balans gevonden tussen vasthouden aan de stricte criteria van het keurmerk, en ruimte geven aan de visserijsector in buitengewone omstandigheden. Naast audits op afstand, werd vanaf 27 maart jl ook aan visserijen de mogelijkheid gegeven om de termijnen voor MSC-evaluaties en -certificeringen met zes maanden te verlengen.

 
Tijdelijke uitzonderingen 28 september 2020 –  27 maart 2021

Een audit op afstand is tijdelijk toegestaan, als nationale of lokale Covid-19 regels verhinderen dat audits van bedrijven ter plaatse worden uitgevoerd.Ook wanneer auditors zelf beoordelen dat er een gezondheidsrisico verbonden is aan de uitvoering van een audit ter plaatse, is een audit op afstand tijdelijk toegestaan. Ook kan een auditor stakeholders uitnodigen om van afstand deel te nemen aan een audit die ter plaatse wordt uitgevoerd.

Auditors kunnen ook een verzoek indienen om uitstel van audit activiteiten, als de lokale impact van Covid-19 dat vereist. Certificaathouders blijven echter wel blijven voldoen aan de eisen van de MSC-standaarden, al zullen auditors soms aanvullende maatregelen moeten treffen om de duurzaamheid en traceerbaarheid van vis en schaal- en schelpdieren te kunnen blijven verifiëren. 

Deze nieuwe tijdelijke afwijkingen van de standaard procedures, die gelden tot 27 maart 2021, maken een einde aan de tijdelijke uitzonderingen die in maart 2020 waren ingegaan. 

 

-  De automatische verlenging met zes maanden van visserijcertificaten en  audits loopt af.

-  De mogelijkheid om de chain of custody certificering met zes maanden te verlengen loopt ook af.

Verlengingen met zes maanden die al zijn ingegaan, die blijven van kracht. Chain of Custody certificaathouders die nog geen verlenging hebben gehad, komen nog steeds in aanmerking voor een verlenging van hun certificaat met 90 dagen volgens 11.4.2 van de MSC Chain of Custody Certificeringseisen.  De afwijking van 6 mei 2020 die de nalevingstermijn voor arbeidsaudits verlengde tot 28 maart 2021 (of de tweede audit tegen de herziene standaard, indien deze later valt) blijft ook van kracht. 

Wilt u meer informatie, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw contactpersonen in het team van MSC Benelux.

  • '{{item.Image.Title}}', {{item.Image.Artist}}, {{item.Image.Description}}