Skip to main content

Voor MSC is een essentiële rol weggelegd bij het behoud van hulpbronnen in de vorm van vis, schaal- en schelpdieren via ons certificerings- en keurmerkprogramma voor duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten. Voor ons als relatief kleine organisatie zijn onze Strategische plannen als richtsnoer een essentieel hulpmiddel voor ons om de grootste verbeteringen voor het mariene milieu te realiseren.

Vooruitblik naar 2020

Onze visie

Alle wereldoceanen vol met leven en een gegarandeerd aanbod van vis-, schaal- en schelpdierproducten, niet alleen voor deze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.

Onze doelstelling voor 2020

20% van de wereldwijde vangst op zee moet afkomstig zijn van visserijen die bij MSC betrokken zijn of erdoor gecertificeerd zijn, zodat de productiviteit en veerkracht van wereldwijd belangrijke mariene ecosystemen wordt ondersteund.

Onze ambitie voor 2030

Tegen 2030 moet meer dan één derde van de wereldwijde vangst op zee afkomstig zijn van visserijen die bij MSC betrokken zijn of erdoor gecertificeerd zijn. MSC is een toonaangevende katalysator van een beter visserijbeheer en van markttransformatie. De organisatie draagt bij aan een duurzaam gebruik van onze oceanen en ondersteunt de veerkracht, de voedselzekerheid en het levensonderhoud van visgemeenschappen.

De vier pijlers van ons Strategisch plan

1. Duurzame visserijen erkennen en belonen en verbetering stimuleren

Vandaag de dag is 15% van de wereldwijde vangst op zee MSC gecertificeerd of afkomstig van een visserij die betrokken is bij het MSC-programma. Dit cijfer willen we optrekken naar 30% tegen 2030. 

Om dit te bereiken, moeten we onze inspanningen richten op ecosystemen die momenteel ondervertegenwoordigd zijn in het MSC-programma, maar waar de vangsten en het gevaar voor de biodiversiteit hoog zijn. Nieuwe prioritaire soorten zijn, naast tonijn en kleine pelagische soorten, inktvis, octopus, krab en zeewier. MSC zal ook nieuwe instrumenten aanleveren om visserijen in het mondiale zuiden in staat te stellen naar MSC certificering te evolueren. De komende drie jaar wil MSC een verdubbeling zien van het aantal visserijen in het mondiale zuiden dat betrokken is bij het MSC-programma.

2. Geloofwaardige MSC certificeringen moeten een afspiegeling zijn van de wereldwijde beste praktijken

MSC zal ernaar blijven streven om te voldoen aan de wereldwijde beste praktijken op het gebied van duurzaam visserijbeheer. Er komen niet alleen nieuwe maatstaven, bijv. voor arbeidsomstandigheden, maar ook nieuwe instrumenten en systemen om het certificeringsproces efficiënter, geloofwaardiger en gebruiksvriendelijker te maken, zoals digitale audittools.

3. Ontwikkelen en uitbouwen van duurzame markten voor vis-, schaal- en schelpdierproducten

We gaan nauwere verbintenissen aan met belangrijke commerciële partners en richten ons op het uitbouwen van marktvraag op die markten die de grootste stimulantia bieden om verandering op het water te bewerkstelligen. Dit omvat de Europese markten Duitsland, het VK, Frankrijk, Spanje en Italië, alsook de VS, China en Japan.

4. Een grotere publieke bewustwording en steun bij het publiek bewerkstelligen en wetenschap en impact laten zien

We breiden ons wetenschappelijke engagement en onderzoek uit, we upgraden de monitoring- en evaluatiesystemen en zetten ons actief in binnen een ruimer kader van oceaanwetenschap en -beleid. We zullen ook blijven investeren in onderzoek om de vraag van de consument naar duurzame vis-, schaal- en schelpdierproducten te begrijpen en we zullen campagnes voeren om de publieke bewustwording te vergroten en steun te werven voor duurzame visserij en het MSC-keurmerk.

“Hoewel er geen wondermiddel bestaat, weten we dat geloofwaardige marktgerichte programma's zoals MSC een deel van de oplossing kunnen bieden en ik geloof vurig dat we hier een belangrijke rol kunnen spelen. Gezien de schaal en urgentie van de uitdaging heeft MSC haar eigen ambitieuze doelstellingen geformuleerd: tegen 2030 moet 30% van de wereldwijde wilde visvangst deel uitmaken van het MSC-programma.”

Rupert Howes, Chief Executive

Marine Stewardship Council

Ontdek meer

Jaarverslag

Jaarverslag

Het jaarverslag van MSC

Onze financiering en financiën

Onze financiering en financiën

Als internationale non-profitorganisatie kan MSC rekenen op de gulle steun van donateurs met dezelfde missie en visie.

Bestuur

Bestuur

Onze bestuursstructuur omvat een breed spectrum aan belanghebbenden met verschillende invalshoeken.