Skip to main content

Bij een beoordeling van een visserij volgens de MSC Standaard zijn veel mensen betrokken. Uw bijdrage is waardevol en helpt bij een betere beoordeling van die visserij.


 • Interesseert u zich voor een visserij die in aanmerking komt voor certificering en/of in andere natuurlijke hulpbronnen die mogelijk beïnvloed worden door de visserij?
 • Heeft u relevante informatie voor de beoordeling van de visserij voor MSC certificering?
 • Wilt u graag reageren op de prestaties van een gecertificeerde visserij?
Als u op één van bovenstaande vragen "ja" hebt geantwoord, kan u zich als een belanghebbende bij die visserij beschouwen. U kan dan uw mening geven en betrokken geraken bij het MSC beoordelingsproces.


Waarom zou ik meedoen?

Als belanghebbende beschikt u wellicht over informatie die van waarde is bij een MSC beoordeling. Bent u een wetenschapper, een visserijmanager, een vertegenwoordiger van de regering, een natuurbeschermer of hebt u een andere functie waardoor u een belang hebt in de uitkomst van een beoordeling, dan helpt uw inbreng ons om:

 • De onderwerpen die belangrijk zijn voor u of uw organisatie, in aanmerking te nemen bij de beoordeling
 • De beoordeling van de visserij goed geïnformeerd uit te voeren
 • Het resultaat van de beoordeling overeen te laten stemmen met de MSC visserijstandaard.

Hoe en wanneer kun je van je laten horen

Om betrokken te worden in de beoordeling van een visserij:

Gebruik het template voor input van belanghebbenden als u uw mening wil geven over een beoordeling van een visserij.

 

1. Aankondiging van een visserij, identificatie van belanghebbenden en vorming van een beoordelingsteam

De certificeerder draagt een aantal onafhankelijke deskundigen voor die het beoordelingsteam gaan vormen. Zij gaan de visserij beoordelen ten opzichte van de MSC visserijstandaard [MSC Fisheries Standard]. 

In deze fase kan u:

 • Contact opnemen met de certificeerder en uzelf bekendmaken als belanghebbende.
 • Uw mening geven over het beoordelingsteam.

 

2. Bepaling van de assessment tree

De certificeerder en het beoordelingsteam bepalen samen hoe de visserij beoordeeld gaat worden. De MSC visserijstandaard voorziet in een uniform beoordelingsproces, de zogenaamde default assessment tree, waarin de prestatie-indicatoren en scorewijzers van de beoordeling zijn vastgelegd. Het beoordelingsproces is geschikt voor de meeste visserijen en staat ervoor garant dat het scoren van verschillende visserijen altijd op consistente wijze verloopt.  

Als op een visserij speciale kenmerken van toepassing zijn waardoor het scoren met behulp van het standaard beoordelingsproces niet mogelijk is, dan stelt het beoordelingsteam een aantal herzieningen voor om tegemoet te kunnen komen aan deze speciale kenmerken. 

Zo heeft MSC bijvoorbeeld voor visserijen waarover weinig gegevens beschikbaar zijn een risicogebaseerd raamwerk (risk-based framework, RBF) ontwikkeld dat ingezet kan worden als alternatief voor het scoren van de visserij ten opzichte van bepaalde prestatie-indicatoren. 

 
In deze fase kan u: 

 • Uw mening geven over het gebruik van het risico gebaseerd raamwerk en eventuele wijzigingen aan het standaard beoordelingsproces. 

De betreffende documenten worden 30 dagen voor commentaar ter inzage beschikbaar gesteld. 

 

3. Verzamelen van informatie, bijeenkomsten met belanghebbenden en scores toekennen

De certificeerder brengt een bezoek aan de visserij om eventuele onduidelijkheden door te spreken met de belanghebbenden, visserij-managers en visserijcliënten, zodat het beoordelingsteam zich bewust is van alle mogelijke informatie en vraagstukken.

Het beoordelingsteam bekijkt alle relevante informatie (inclusief technische documenten, rapporten en andere directe en indirecte bronnen).  

In deze fase kan u: 

 • Een bijeenkomst van belanghebbenden bijwonen om kennis te maken met het beoordelingsteam en uw informatie over de visserij te delen. 
 • Schriftelijke informatie indienen die tijdens de beoordeling van de visserij wordt meegenomen.

 

4. Client en peer reviews

Het beoordelingsteam stelt een conceptrapport op dat de scores, de motivering en het voorstel voor wel of niet certificeren toelicht.

Eventueel bevat dit rapport ook voorwaarden aan de certificering en een actieplan om de prestatie-indicatoren waarop laag gescoord wordt te verbeteren. Dit actieplan wordt opgesteld door de visserijcliënt en niet door het beoordelingsteam. 

De visserijcliënt wordt in de gelegenheid gesteld op dit eerste concept te reageren. Na deze stap wordt het rapport herzien en voor peer review naar twee onafhankelijke experts gestuurd. Een lijst met gegadigden om op te treden als peer reviewers wordt na bezoek aan de visserij gepubliceerd voor een consultatieperiode van 10 dagen.

Het MSC Peer Review College wordt gevormd door onafhankelijke wetenschappers die tot taak hebben het rapport van het beoordelingsteam te reviewen en de scores en de motivering te controleren.

De peer reviewers brengen schriftelijk verslag uit over het herziene rapport. Deze reviews en de reactie van de certificeerder hierop worden ter inzage beschikbaar gesteld in de vorm van een openbaar voorlopig rapport inclusief opmerkingen (Public Comment Draft Report).

In deze fase kan u: 

 • aangeven of de peer reviewers naar uw mening over de vereiste ervaring en deskundigheid beschikken om de review uit te voeren 
 • eventueel andere reviewers bij de certificeerder aandragen. 


5 Openbare review van het voorlopige beoordelingsrapport

Het openbare voorlopige rapport inclusief opmerkingen [Public Comment Draft Report] wordt op de MSC webpagina ‘Traceer een visserij’ geplaatst. Dit is voor jou de eerste mogelijkheid om het volledige concept van het rapport in te zien. MSC stelt belanghebbenden hiervan op de hoogte aan de hand van een e-mailbericht.

De openbare consultatieperiode bestaat uit minimaal 30 dagen waarin het mogelijk is commentaar te geven op het beoordelingsproces en de conclusies.

Het rapport geeft aan hoe de visserij gescoord is ten opzichte van de MSC visserijstandaard en of de visserij wel of niet gecertificeerd zou moeten worden. Het omvat daarnaast ook de rapporten van de peer reviewers en de reacties van de certificeerder, plus de schriftelijke opmerkingen van belanghebbenden zoals deze tijdens het beoordelingsproces tot nu toe zijn ontvangen.

De certificeerders moeten de relevante onderwerpen en opmerkingen ingezonden door belanghebbenden tijdens de vorige fasen van het beoordelingsproces expliciet benoemen en in een afzonderlijke sectie van het openbare voorlopige rapport inclusief opmerkingen behandelen.


6. Eindrapport en besluit

Na behandeling van de informatie ingediend tijdens de consultatieperiode, rondt de certificeerder het concept rapport definitief af en bepaalt hij of de visserij wel of niet gecertificeerd moet worden.

In het eindrapport behandelt de certificeerder alle relevante onderwerpen en opmerkingen die zijn ingediend in het openbare voorlopige rapport. 

Zodra MSC het rapport ontvangt, wordt hiervan melding gemaakt in een e-mailbericht en wordt het rapport op de webpagina ‘Traceer een visserij’ geplaatst.   

Zodra het rapport is gepubliceerd hebben geregistreerde belanghebbenden gedurende een periode van 15 werkdagen het recht bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing. 

Als er bezwaar wordt aangetekend, komt de visserij terecht in de MSC bezwaarprocedure (zie hieronder).

 

7. Openbaar certificeringsrapport en uitgifte van het certificaat

Dit is de laatste stap van het proces. Als er geen bezwaar wordt aangetekend, wordt het besluit van de certificeerder direct overgenomen. Als de certificeerder certificering van de visserij heeft geadviseerd, wordt er een openbaar certificeringsrapport opgesteld en gepubliceerd. De visserij is nu gecertificeerd voor een periode van vijf jaar en wordt aan controle-audits onderworpen. 

Controle-audits en hercertificering

Tijdens de certificeringsperiode van vijf jaar voert de certificeerder ieder jaar een controle-audit uit. 

Tijdens elke controle-audit onderzoekt deze eventuele belangrijke wijzigingen in de fysieke omgeving of in het beheer van de visserij. Bovendien kijkt hij in hoeverre de visserij vooruitgang boekt op het gebied van de maatregelen genoemd in het eventuele actieplan. Mocht er niet voldoende vooruitgang zijn geboekt, dan schort de certificeerder het certificaat op of trekt hij het in.

Geregistreerde belanghebbenden worden over een audit van de visserij geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld opmerkingen of nieuwe informatie aan te leveren. Als een audit is afgerond, biedt de certificeerder een kopie van het auditrapport aan MSC aan voor plaatsing op de MSC website.

Een beoordeling voor hercertificering begint over het algemeen ongeveer vier jaar na de certificering van een visserij. Het beoordelingsproces voor hercertificering bestaat uit dezelfde stappen als de oorspronkelijke voor de visserij gehanteerde beoordeling.
 

Bezwaar maken en hoe dat in zijn werk gaat

 

Om bezwaar aan te kunnen tekenen, moet u geregistreerd staan als belanghebbende in het beoordelingsproces.

Als u van mening bent dat de door de certificeerder toegekende scores dusdanig onjuist zijn dat ook de uiteindelijke aanbeveling incorrect is, kan u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. 

De bezwaarprocedure

 

Icon of calendar showing 15 days notice period for objections

Het eindrapport en het definitieve besluit worden gepubliceerd. 

Er breekt een periode van 15 werkdagen aan waarin bezwaar kan worden aangetekend.

Belanghebbenden dienen hiertoe een bezwaarschrift in.

Icon illustrating independent adjudicator decision for objection notices


MSC stelt een onafhankelijke arbiter aan. 

De onafhankelijke arbiter bepaalt of het bezwaarschrift wel of niet in behandeling wordt genomen.Icon illustrating 20 day objection consideration period

Het bezwaarschrift en de acceptatie ervan worden ter kennisgeving op de MSC webpagina ‘Traceer een visserij’ geplaatst. De onafhankelijke arbiter roept alle betrokken partijen bijeen om te kijken of er tot overeenstemming kan worden gekomen.

Vervolgens treedt een periode van 15 werkdagen in werking waarin bezwaren schriftelijk kunnen worden ingediend. De ingediende stukken worden geplaatst op de webpagina ‘Traceer een visserij’.  

De certificeerder heeft 20 werkdagen de tijd om het bezwaar, het eindrapport en de schriftelijke reacties in overweging te nemen.Icon illustrating oral hearing for objections
De onafhankelijke arbiter treedt in overleg met de bezwaarmakende partij, de visserij en de certificeerder om na te gaan of de certificeerder adequaat heeft gereageerd op de in het bezwaarschrift te berde gebrachte kwesties.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt, volgt er een hoorzitting.

Icon illustrating adjudicator sending back assessment to certifiers

Na de hoorzitting is het aan de onafhankelijke arbiter het bezwaar af te wijzen

of 

de certificeerder op te dragen de tijdens de beoordeling gegeven scores aan te passen.

Icon illustrating independent adjudicator accepting changes in objection process

Als de certificeerder gevraagd wordt wijzigingen door te voeren, kan de arbiter deze wijzigingen goedkeuren en is de visserij gecertificeerd

of

kan de arbiter het bezwaar gegrond verklaren. In dat geval wordt de visserij niet gecertificeerd.


Kosten

Aan een bezwaar zijn kosten verbonden, aangezien de inwerking tredende procedure tijd vergt van veel verschillende partijen en de kosten van een onafhankelijke arbiter vergoed moeten worden.

In de richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties voor certificering van visserijen is vastgelegd dat de kosten van een bezwaar voor rekening komen van de bezwaarmakende partij. In de van toepassing zijnde MSC eisen is echter bepaald dat geheel van deze bovengenoemde bepaling mag worden afgeweken als de bezwaarmakende partij kan aantonen deze kosten niet te kunnen dragen.

De door de bezwaarmakende partij vergoede kosten komen geheel ten goede aan het juridische proces en worden niet gebruikt om interne kosten van MSC of overige kosten van de visserij of de certificeerder te dekken.

Klachten

Alle onafhankelijke geaccrediteerde certificeerders zijn verplicht over een eigen klachtenprocedure te beschikken en deze op de eigen website te plaatsen. Als u een klacht over een certificeerder of een auditor wil indienen, dan wordt u verzocht in eerste instantie gebruik te maken van diens eigen klachtenprocedure. Daarna is het altijd nog mogelijk een klacht in te dienen bij de onafhankelijke accrediteringsinstantie van MSC, Assurance Services International (ASI).