Skip to main content

MSC opublikowało Standard Zrównoważonego Rybołówstwa 3.0

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) opublikowała nowy standard dla certyfikacji rybołówstw poławiających dziko żyjące ryby i owoce morza. Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC, wersja 3.0 powstał w oparciu o najnowszą wiedzę naukową oraz najlepsze światowe praktyki rybackie, wsparte wielomiesięcznymi konsultacjami z szerokim gronem interesariuszy, w tym rybaków, przetwórców, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych.

Nowa wersja Standardu stanowi kolejny krok w walce globalnym kryzysem przed jakim stoi dziś ludzkość. Postępujące przełowienie, zmiana klimatu oraz utrata bioróżnorodności stanowią wyzwanie zarówno dla morskich ekosystemów jak i dla bezpieczeństwa żywnościowego rosnącej populacji. Obecnie przełowienie dotyczy już 35,4% światowych stad ryb, powodując roczne straty w wysokości 88,9 mld USD. Ponadto, nadmierna eksploatacja żywych zasobów morskich sprawia, że zagrożone wyginięciem jest ponad 20% morskich gatunków. MSC intensyfikuje działania, by chronić stada ryb, morską bioróżnorodność oraz zależne od nich społeczności. 

W Standardzie wprowadzono zmiany obejmujące kilka obszarów, w tym:

  • określono nową definicję gatunków zagrożonych lub podlegających ochronie (ang. endangered, threatened and protected species, ETP), a także zwiększono wymogi dotyczące ich ochrony,
  • wprowadzono politykę „fins naturally attached” mającą zapewnić, że certyfikowane rybołówstwa nie prowadzą procederu odcinania płetw rekinom (ang. shark finning),
  • zwiększono odpowiedzialność certyfikowanych rybołówstw pod kątem zapobiegania i ograniczania wpływu porzuconych lub utraconych narzędzi połowowych, znanych jako sieci widmo (ang. ghost gear),
  • wdrożono bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące monitorowania operacji połowowych, zwłaszcza na pełnym morzu,
  • dodano nowe wymogi dotyczące międzynarodowych porozumień w sprawie strategii połowu.

 

Obecnie 15% światowych połowów dziko żyjących ryb i owoców morza prowadzonych jest zgodnie z wymogami Standardu MSC. Widząc pilną potrzebę wspólnego działania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w szczególności ochrony i odpowiedzialnego korzystania z zasobów mórz i oceanów (Cel 14), wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego (Cel 2) poprzez większą rolę niebieskiej żywności czy promowania zrównoważonej konsumpcji i produkcji (Cel 12), MSC zobowiązało się do 2030 r. zaangażować w swój Program 1/3 światowych połowów. Nowa wersja Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa jest ważnym krokiem w tym kierunku.

- Nowy Standard pojawia się w momencie, gdy niebieska żywność staje się kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Zrównoważone rybołówstwo to globalne przedsięwzięcie wymagające zaangażowania nas wszystkich – przemysłu rybnego, rządów, naukowców, ekologów, detalistów, marek oraz konsumentów. Dziękujemy za zaangażowanie i wnikliwość wykazywane przez czasami odmienne grupy partnerów w rozwój nowego Standardu Rybołówstwa MSC. Nowy Standard stanowi globalny punkt odniesienia, którego celem jest wprowadzenie rzeczywistych i trwałych zmian w sposobie eksploatowania zasobów morskich – mówi Rupert Howes, Dyrektor Generalny MSC.

Wersja 3.0 Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa MSC będzie obowiązywała rybołówstwa przystępujące do procesu certyfikacji od maja 2023 r. Rybołówstwa posiadające obecnie certyfikat MSC będą miały maksymalnie 6 lat na przyjęcie wymogów nowego Standardu.

Dowiedz się więcej

Co oznacza niebieski znak MSC?

Co oznacza niebieski znak MSC?

Niebieski znak MSC na dzikich rybach i owocach morza, oznacza, że zostały one złowione, w dobry dla środowiska, zrównoważony sposób.

Prawdziwe historie

Prawdziwe historie

Najlepszy sposób, żeby zrozumieć jak działa Program MSC to oddanie głosu osobom, które są w niego zaangażowane.