Skip to main content

Om de relevantie van onze MSC-standaarden te garanderen, worden ze om de paar jaar herbekeken. Aangezien de visserijpraktijk en de wetenschappelijke inzichten zich voortdurend ontwikkelen, moeten onze standaarden zich hieraan aanpassen.

De evaluatie van onze standaarden ligt in lijn met de richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (VN FAO), ISEAL en het Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). Bij het gehele evaluatieproces betrekken we academici, ngo's, overheden, de visindustrie en andere belanghebbende partijen.

Evaluatie van de visserijstandaard 

Om de vijf jaar evalueren we de inhoud van de visserijstandaard. Daarbij besteden we aandacht aan onderwerpen die belanghebbende partijen aandragen én aan de gegevens van het MSC monitoring- en evaluatieteam. Op deze manier volgen MSC gecertificeerde visserijen altijd recente wetenschappelijke ontwikkelingen en de beste praktijken op het gebied van visserijbeheer. Tijdens de evaluatie wordt ook aandacht besteed aan het reikwijdte van de visserijstandaard, m.a.w. de soorten visserijactiviteiten die door de standaard kunnen worden beoordeeld.

Evaluatie van certificeringseisen 

Om de twee à drie jaar evalueren we het beoordelingsproces van visserijen. We kijken naar de wijze waarop academici, ngo's, overheden en de industrie betrokken zijn bij die beoordelingen en we proberen de efficiëntie van het proces te verbeteren.

Hoe gaat de procedure voor de aanpassing van een standaard in zijn werk?

Deze procedure is van toepassing op MSC-standaarden voor visserijen, zeewier en traceerbaarheid én op het proces dat certificeerders doorlopen om visserijen en bedrijven in de toeleveringsketen te beoordelen ten opzichte van onze standaarden.

Een belanghebbende partij, of MSC zelf, stelt een onderwerp aan de orde. 

MSC bekijkt de onderwerpen en zal voor bepaalde onderwerpen actie ondernemen. Dat wil zeggen: we onderzoeken de onderwerpen via research, een proces van openbare raadpleging en workshops voor belanghebbenden.

 

Het onderwerp en de verbetervoorstellen voor het programma worden in twee verschillende groepen besproken: 

a. de Technische Adviesraad van MSC, een onafhankelijk panel van deskundigen.
b. de Raad van Belanghebbenden, bestaande uit partijen die een belang hebben in MSC én onafhankelijke vertegenwoordigers.

Zij geven de Raad van Toezicht advies en doen aanbevelingen over voorstellen die het programma naar hun mening zou moeten opnemen.

 

De Raad van Toezicht neemt de uiteindelijke beslissing of de verbeterpunten al dan niet in het programma worden opgenomen. 

Hoe kunt u meedoen?

Honderden mensen zijn betrokken bij de ontwikkeling van onze standaarden. Ook ú kunt met uw deskundigheid en inzicht de ontwikkeling van de visserij- en traceerbaarheidsstandaard vooruithelpen. U kunt op twee manieren meedoen: een onderwerp aandragen of reageren op een openbare consultatie.

Een onderwerp aandragen

Bent u van mening dat we ons programma op bepaalde punten moeten verbeteren, stuur dan een e-mail met zoveel mogelijk informatie naar [email protected]

Hoe reageert MSC op een onderwerp?

1. Behalve MSC kunnen ook belanghebbenden onderwerpen aandragen.
2. MSC onderzoekt de onderwerpen en zal voor bepaalde onderwerpen actie ondernemen. 
3. MSC evalueert de onderwerpen aan de hand van een onderzoek, openbare raadplegingen (consultaties) en workshops met belanghebbenden.
4. De voorgestelde wijzigingen worden publiek gedeeld om inzicht te verkrijgen in hun impact en haalbaarheid.
5. We leggen het onderwerp voor aan de Technische Adviesraad, een onafhankelijk platform van deskundigen. Zij delen hun advies mee aan het bestuur.  
Tegelijkertijd vragen we advies aan de Raad van Belanghebbenden, die uit visserijen, bedrijven in de toeleveringsketen en ngo's bestaat. 
6. De Technische Adviesraad moet programmaverbeteringen goedkeuren en het bestuur moet ze vaststellen vooraleer MSC ze kan invoeren. 

Wat als u zelf een onderwerp aandraagt?

Wij beoordelen alle onderwerpen uiterst zorgvuldig en beslissen via bovenvermeld proces of we de kwestie in behandeling nemen.

Hoelang duurt het vooraleer een kwestie wordt opgelost?

Het kost tijd om wijzigingen aan onze standaarden door te voeren. We bouwen die tijd in om belanghebbenden bij het onderwerp te kunnen betrekken, advies te kunnen inwinnen en inzicht te krijgen in de impact van de wijzigingen vooraleer we ze doorvoeren. 

Bovendien willen we alle ingevoerde wijzigingen opvolgen en evalueren om er zeker van te zijn dat ze tot de gewenste uitkomsten leiden. Ook visserijen en partners in de visketen hebben tijd nodig om wijzigingen door te voeren. MSC leeft de richtlijnen voor de toekenning van keurmerken van de FAO na. Dit impliceert dat visserijen minstens drie jaar de tijd moeten krijgen om zich aan de gewijzigde standaard aan te passen. 

The MSC Standard setting procedure

Openbare consultatie

Er zijn in principe twee consultatierondes per jaar, waarin u feedback kunt geven over onze standaarden. Deze vinden plaats in maart en in september. De consultatieperiode kan – afhankelijk van het onderwerp – 30 of 60 dagen duren.

Deelnemen aan een consultatie

MSC neemt alle ontvangen reacties in overweging. De Technische Adviesraad leest ze en neemt ze mee in zijn aanbevelingen.  Reacties op een onderwerp of voorstel, alsook alle noodzakelijke referentiebronnen, worden anoniem gepubliceerd op de MSC website voor programmaverbeteringen.

Wenst u informatie over of een ander perspectief op een bepaald onderwerp, neem dan gerust contact op met de betreffende projectleider. U vindt de contactgegevens op de MSC website voor programmaverbeteringen.


Wat gebeurt er met uw feedback na een raadpleging?

MSC neemt alle ontvangen reacties op een onderwerp in overweging. De Technische Adviesraad leest ze en neemt ze mee in zijn aanbevelingen. De ontvangen reacties worden anoniem gepubliceerd, in de vorm van een rapport op de MSC website voor programmaverbeteringen. Daarnaast vatten we de reacties op de belangrijkste onderwerpen samen. Op het einde van de consultatieronde evalueren we het proces en vatten we samen hoe de belangrijkste feedback in onze herzieningen is verwerkt.

Voorgaande consultaties

Voorgaande consultaties die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de MSC-standaarden.


Nieuwe Standaarden

Zeewier

De zeewierstandaard werd geïntroduceerd in 2017 en is opgesteld in samenwerking met de Aquaculture Stewardship Council (ASC). 

De ASC/MSC zeewierstandaard is de eerste internationale zeewierstandaard waarin de richtlijnen van het FAO en de beste praktijken voor het zetten van standaarden van ISEAL zijn verwerkt. Bij de ontwikkeling van deze standaard waren academici, wetenschappers, experts uit de zeewiersector en natuurorganisaties betrokken.

Standaard voor gemengde visserijen

De MSC werkt aan een nieuwe standaard voor het beoordelen van visserijen die meerdere soorten tegelijkertijd vangen. De voorgestelde standaard zal deze visserijen een grotere efficiëntie en een betere toegang tot het MSC-programma bieden.  

Hoe gaat de procedure voor de aanpassing van een standaard in zijn werk?

Deze procedure is van toepassing op MSC-standaarden voor visserijen, zeewier en traceerbaarheid én op het proces dat certificeerders doorlopen om visserijen en bedrijven in de toeleveringsketen te beoordelen ten opzichte van onze standaarden.
Een belanghebbende partij, of MSC zelf, stelt een onderwerp aan de orde. 
MSC bekijkt de onderwerpen en zal voor bepaalde onderwerpen actie ondernemen. Dat wil zeggen: we onderzoeken de onderwerpen via research, een proces van openbare raadpleging en workshops voor belanghebbenden.
Het onderwerp en de verbetervoorstellen voor het programma worden in twee verschillende groepen besproken: 
a. de Technische Adviesraad van MSC, een onafhankelijk panel van deskundigen.
b. de Raad van Belanghebbenden, bestaande uit partijen die een belang hebben in MSC én onafhankelijke vertegenwoordigers. 
Zij geven de Raad van Toezicht advies en doen aanbevelingen over voorstellen die het programma naar hun mening zou moeten opnemen.

De Raad van Toezicht neemt de uiteindelijke beslissing of de verbeterpunten al dan niet in het programma worden opgenomen. 

 


Standards governance team

Ontdek meer

De MSC standaarden

De MSC standaarden

Als u vis, schaal- en schelpdierproducten met het blauwe MSC-keurmerk ziet, dan kunt u erop vertrouwen dat deze afkomstig zijn van een duurzame visserij die voldoet aan de MSC

Fishery certification requirements

Fishery certification requirements

De visserijcertificeringseisen geven aan hoe CAB’s de MSC visserijstandaard moeten interpreteren tijdens visserijbeoordelingen.

De MSC traceerbaarheid standaard

De MSC traceerbaarheid standaard

De MSC traceerbaarheidsstandaard garandeert dat vis met het MSC-keurmerk herleid kan worden naar een duurzame, gecertificeerde visserij. MSC-gecertificeerde vis blijft, in de hele keten van oceaan tot bord, continu gescheiden van niet-gecertificeerde vis.

Evaluatie van de visserijstandaard

Evaluatie van de visserijstandaard

Elke vijf jaar evalueeer MSC de Visserijstandaard.